Priznanje za življenjsko delo Angele Boškin za leto 2024

Priznanje za življenjsko delo Angele Boškin za leto 2024 je prejela

DARINKA KLEMENC

Darinka Klemenc je svoje poklicno življenje posvetila zdravstveni negi, njenemu razvoju, stanovskim organizacijam, izboljševanju statusa, prepoznavanja in ugleda poklicev v zdravstveni in babiški negi, posredno ali neposredno pacientom in drugim ranljivim skupinam v zdravstvenem sistemu in v družbi nasploh.

Medicinska sestra, ki se (je) vse življenje ukvarja(la) z ljudmi, jim predaja(la) svoje znanje, izkušnje, čas in energijo. Njena prepoznana področja so zlasti: razvoj enterostomale terapije, kakovost v zdravstvu, poklicna etika, nasilje na delovnih mestih v zdravstveni in babiški negi, medpoklicno sodelovanje …

Po enoletnem krajšem obdobju dela z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami v CIRIUS Kamnik je svojo strokovno pot nadaljevala na Urološki kliniki UKC Ljubljana, kjer je v neposrednem kliničnem okolju delala dvajset let; tu se je začela poglobljeno ukvarjati s področjem inkontinence, stome, kronične rane, pacientovih pravic. Po vrnitvi z izobraževanja enterostomalne terapije v Londonu se je posvečala ustanovitvi strokovne sekcije na tem področju in ustanovitvi šole enterostomalne terapije v UKCL. Sodelovala je pri ustanavljanju Svetovalne službe zdravstvene nege, kar je pomenilo velik korak k avtonomiji stroke. V tem času je prevzela tudi vodenje Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana, opravljala funkcijo ene od treh podpredsednic/kov Zbornice – Zveze, kasneje predsedovala ORSD, opravila je podiplomsko izobraževanje iz bolnišnične higiene, usposabljanje za vodilno presojevalko kakovosti in za mediatorko v zdravstvu. Sozvočje strokovnega in intenzivnega društvenega ter družbenega delovanja v sistemu zdravstva jo je spodbudilo, da je kandidirala za predsednico Zbornice – Zveze.

Strokovne, organizacijske in vodstvene izkušnje je nadgrajevala z vsako novo vlogo, veliko tudi v času enajstletnega predsednikovanja Društvu medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana. Društvo je v tem času potrojilo članstvo, intenzivno sledilo zdravstveni in drugi zakonodaji, postavilo svojo vizijo, poslanstvo in vrednote. Uvedena so bila najvišja društvena priznanja srebrni znak. Spodbujala je raziskovanje, detabuizirala teme, razširjene so bile interesne dejavnosti, izobraževanje in založništvo. Povezala je strokovna in delovna področja, osebne, poklicne in društvene interese medicinskih sester in babic. Spodbujala je ohranjanje zgodovinskega izročila, nenasilja v zdravstvu in se aktivno vključevala v aktualna družbena dogajanja, tudi v medijih. Postavila je temelje enotni grafični in s tem celostni, prepoznavni podobi društva. Ves čas so jo vodila visoka etična in moralna načela ob bistvenem vprašanju, ali kot predsednica društva zadovoljuje potrebe, pričakovanja in želje članov. Največji raziskovalni projekti so bili izvedeni v raziskovalni skupini društva, ki je nastavljala ogledalo lastni poklicni skupini, se dotaknila nasilja na delovnih mestih medicinskih sester v Sloveniji, etike v zdravstveni negi, kakovosti življenja ljudi s stomo in medpoklicnega sodelovanje med medicinskimi sestrami in zdravniki. Predlagala je ustanovitev Delovne skupine za nenasilje pri Zbornici – Zvezi in začela sodelovati z mednarodno prepoznavno kolegico na tem področju dr. Vereno Tschudin, s katero je v stiku še danes.

V času od 2008 do 2016 je bila predsednica Zbornice – Zveze. Srečala se je s političnim poskusom oslabitve delovanja strokovne organizacije. Dogodki so se je dotaknili, pretresli in jo ranili. Zahvaljujoč lojalnosti in enotnosti članstva poskus ni uspel. Zato pa je postala močnejša, previdnejša. Med izzive, ki si jih je zadala v drugem mandatu, je postavila razvoj in avtonomijo stroke zdravstvene in babiške nege ter umestitev teh v zdravstveno politiko. Zavedala se je, da je potrebno več sodelovanja tudi v zdravstveni politiki, saj izkušnje kažejo, da npr. kljub predlogu lastnega zakona, tudi ko imaš tam t. i. »svoje« predstavnike, ni garancije za uspeh. Njene pogosto izgovorjene besede so bile: »Postati moramo vidni, slišni, biti prisotni.«

Poleg delovnih obveznosti predsednice je bila soavtorica profesionalne podobe medicinske sestre, glavna urednica glasila Zbornice – Zveze Utrip, aktivna udeleženka in so/organizatorica na 15 simpozijih in 10 kongresih Zbornice – Zveze, predsedujoča svetovnemu 17. WCET (World Council of Enterostomal Therapists) bienalnemu kongresu in sočasno prvemu svetovnemu kongresu medicinskih sester v Sloveniji 2008, kar si šteje za enega največjih dosežkov. Sedem let je svoje znanje iz poklicne etike prenašala na študente kot strokovna sodelavka VŠZN /Fakultete za zdravstvo Jesenice. Bila je pobudnica ustanovitve Nacionalnega centra za strokovni, karierni in osebnostni razvoj pri Zbornici – Zvezi. Mimo nje niso šli strategije razvoja zdravstvene in babiške nege, mnoge poklicne aktivnosti in kompetence, strokovni protokoli, mednarodno delovanje. Podpisani so bili prvi mednarodni sporazumi s strokovnimi združenji iz tujine: s Hrvaško, Srbijo, Severno Makedonijo.

Od kod ji energija, da je po upokojitvi še vedno vpeta v številne dejavnosti in projekte? V okviru izobraževanj Zbornice – Zveze zaposlenim v zdravstveni in babiški negi že leta predava o poklicni etiki. Je članica Delovne skupine za nenasilje v zdravstveni in babiški negi, članica Delovne skupine za ohranjanje zgodovine zdravstvene in babiške nege in tu zadolžena za mednarodno sodelovanje, predseduje Častnemu razsodišču I. stopnje. Etika je njena strast in bistvo njenega delovanja, prav letos (2024) je bil sprejet prenovljeni Kodeks etike v zdravstveni negi. Od ustanovitve leta 2019 je Darinka Klemenc aktivna in vidna članica Združenja za dostojno starost Srebrna nit. V medijih razkriva, opozarja, ozavešča javnost o težavah, ki se še posebej dotikajo starejših. Obsoja diskriminacijo, nasilje vseh vrst nad starejšimi in si prizadeva za njihovo kakovostno življenje, za varno in humano obravnavo na vseh področjih.

Je članica različnih profesionalnih združenj: DMSBZT Ljubljana, Sekcije medicinskih sester v enterostomalni terapiji pri Zbornici – Zvezi; v WCET je bila več let aktivna v izobraževalnem komiteju in mednarodna delegatka. Predstavlja Delovno skupino za zgodovino pri EAHN – Evropskem združenju za zgodovino zdravstvene in babiške nege. Kljub upokojitvi je članica Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije. Bila je prostovoljka v UKC Ljubljana, zdaj je prostovoljka v združenju Srebrna nit in v lokalni skupnosti.

Publicirani strokovni in poljudni članki ter druge oblike strokovnega delovanja so razvidni v bazi podatkov (marec 2024 preko 150 enot). Njeno obsežno delo ni ostalo neopaženo. Je dobitnica številnih priznanj doma in v tujini, med drugim trikratna prejemnica Zlatega znaka Zbornice – Zveze, enkrat individualno in dvakrat v okviru skupine. Vedno in povsod je poudarjala, da kakršnokoli priznanje ni plod samo njenega dela temveč soustvarjanja v skupinah.