Dobitniki zlatega znaka za leto 2019

Dobitniki priznanja Zlati znak

Na slavnostni akademiji, ki je potekala 10. maja 2019 in s katero se je zaključil 12. kongres zdravstvene in babiške nege, smo podelili najvišja priznanja Zbornice – Zveze.

mag. Branko Bregar

Najvišje priznanje Zbornice – Zveze zlati znak je prejel mag. Branko Bregar, ki s svojim strokovnim delom pomembno prispeva k napredku stroke zdravstvene nege na področju psihiatrije in širše. Je viden predstavnik stroke zdravstvene nege v medijih in strokovni javnosti, kjer uživa ugled in spoštovanje. Ves čas skrbi za lasten strokovni razvoj in napredek, saj je tik pred zagovorom doktorske disertacije in habilitacijo za naziv docent. Aktivno sodeluje s stroko zdravstvene nege v tujini in spremlja njihove dosežke, novosti prenaša v naše strokovno okolje in jih uspešno vključuje v delovno okolje. Svoje bogato strokovno znanje posreduje študentom zdravstvene nege, udeležencem na strokovnih seminarjih in sodelavcem. Zavzema se za priznanje stroke in skrbi za njen ugled. S svojim delom ves čas dokazuje, da je zdravstvena nega stroka, ki spodbuja avtonomijo in sodelovanje različnih strokovnjakov v zdravstvenem timu.

Damjana Grubar

Damjana Grubar, dipl. m. s., je prejela najvišje priznanje Zlati znak Zbornice – Zveze za pomemben prispevek k prepoznavnosti in razvoju zobozdravstvene zdravstvene nege. Na svoji karierni poti je delovala kot zobozdravstvena asistentka v šolskih zobnih ambulantah, v zobni ambulanti za odrasle in polivalentni zobni ambulanti. Danes se kot diplomirana medicinska sestra posveča zobozdravstveni vzgoji in preventivi. Podpredsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v zobozdravstvu je že drugi mandat. Aktivna je tako pri samem delovanju sekcije kot pri pripravi različnih publikacij, nacionalnih protokolov, navodil in gradiv za izvajalke preventivnih zobozdravstvenih programov v RS. Je aktivna članica Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Novo mesto. Bila je tudi pobudnica ustanovitve Društva za oralno zdravje Slovenije. S svojim zgledom, profesionalno držo, odločnostjo, sočutjem in s spoštovanjem do pacientov in sodelavcev prispeva k humanizaciji odnosov tako na lokalnem nivoju kot v širšem prostoru, še posebej s povezovanjem in z vzornim usklajevanjem preventivne zobozdravstvene dejavnosti z drugimi deležniki v zdravstvu, šolstvu in lokalni skupnosti.

Liljana Klančnik

Liljana Klančnik  je z vsem srcem predana svojemu delu, zato je prejela najvišje priznanje Zbornice – Zveze zlati znak. Vedno je polna idej in pripravljena se je izpostaviti za stroko ZN. Svojo poklicno pot je začela v perinatologiji, kot srednja medicinska sestra na oddelku otročnic. Izobraževala se je ob delu in pridobila naziv diplomirana medicinska sestra. S tem je tudi prevzela naloge in obveznosti oddelčne medicinske sestre na KO za perinatologijo UKCL in pozneje še v enoti za intenzivno nego in terapijo novorojencev. Po 16 letih dela z novorojenčki in mladimi starši, se je zaposlila v patronažni službi. Je gonilna sila na področju kakovosti v svoji enoti in v ZD Ljubljana. S strokovnostjo ter pedagoškimi in komunikacijskimi veščinami prispeva k odličnosti, ne samo k humanizaciji odnosov v zdravstvu, tako v odnosu s pacienti in njihovimi svojci, kot tudi v odnosu s sodelavci in študenti. Je topla, prijazna in nekonfkliktna osebnost, ki poskuša vedno najti rešitve v zadovoljstvo vseh vpletenih.

Marija Olga Koblar

Zlati znak, najvišje priznanje Zbornice – Zveze, je prejela Marija Olga Koblar. Eden njenih rekov se glasi: Življenje teče dobro ali slabo, drugače, kot ga načrtujemo, važen pa je naš pogled nanj. Moj je pozitiven. Drugačnost je moja značilnost. So stvari, ki jih ne moreš kupiti. Srečna sem tudi zato, ker za srečo ne potrebujem veliko materialnih stvari.

Med prvimi je opravila šolanje za stomaterapevte in bila kasneje predavateljica na teh podiplomskih tečajih. S pripomočki in literaturo je pripravila temelje za prvo stoma-terapevtsko ambulanto na Onkološkem inštitutu. V času delovanja v medico-socialni službi, je uvajala na oddelku delovno terapijo z zaposlitvijo in druženjem. Postavila je temelje knjižnice za bolnike. Leta 1967 je uvedla po dogovoru s prim. dr. Jožetom Žitnikom “Nega in oskrba nekroz s solucijo Chlunsky”. Napisala in uvedla je protokole za aplikacije novih zdravil. Organizirala je dnevno neformalno izobraževanje osebja zaposlenih na oddelku (čistilke, strežnice in medicinske sestre). Ob rednem delu se je ves čas izobraževala, izpopolnjevala, raziskovala in vso pridobljeno znanje prenašala na svoje kolegice, dijake, študente, bolnike in njihove svojce.

Lučka Kočevar

Zbornica – Zveza je podelila najvišje priznanje zlati znak Lučki Kočevar, dipl.m.s., ki je strpna in čuječa, a hkrati odkrita. Do pacientov ima profesionalen, a topel odnos. Lučka je primer medicinske sestre, ki tekom svoje kariere raste in pomaga rasti tudi svojim kolegom in kolegicam. Leta 1977 je začne študij na Višji zdravstveni šoli v Ljubljani, kjer je leta 1980 diplomirala. Zaposli se na oddelku za urologijo v ambulanti za cistoskopijo, kjer je do leta 2015 delala kot nadzorna medicinska sestra ambulante za cistoskopijo, ambulante za urodinamske preiskave, enote za izven telesno drobljenje ledvičnih kamnov in dela endoskopske operative v operacijskem bloku. Leta 2015 je sprejela nov izziv in prevzela delo glavne medicinske sestre na Kliničnem oddelku za urologijo UKCL, kjer deluje še danes. Delo na omenjenih deloviščih ji je nudilo profesionalni izziv. Nenehno se je strokovno izpopolnjevala tako doma, kot v tujini.  Članica Zbornice Zveze je od leta 1980. Leta 1989 se je vključila v delo takratne Endoskopske sekcije in bila pobudnik, da se vanjo vključi več vrst endoskopske dejavnosti z različnih medicinskih področij, kar pomeni večjo pestrost in povezovanje z vsemi profili in poklici, ki pripomorejo k profesionalni rasti.

Lidija Ocepek

Zlati znak, najvišje priznanje Zbornice – Zveze, je prejela Lidija Ocepek, ki  je s svojo osredotočenostjo na paciente s Parkinsonovo boleznijo močno vplivala k uspešnemu uresničevanju programov zdravstvene nege in zdravstvenega varstva, saj se je kot specializirana medicinska sestra pričela izobraževati že v devetdesetih letih. Aktivno sodeluje pri diagnostiki in zdravljenju pacientov z različnimi vrstami parkinsonizmov in parkinsonove bolezni. S svojim poklicnim delom, bogatim znanjem, širino in idejami veliko prispeva k napredku stroke, prav zato je v letu 2012 pričela s posvetovalnico za paciente s parkinsonovo boleznijo, ki deluje v okviru centra za ekstrapiramidne bolezni.Gospa Lidija Ocepek je s svojo predanostjo poklicu medicinske sestre pripomogla k aktivnemu prispevku izboljšanja zdravstvene nege, k večji prepoznavnosti poklica medicinske sestre in večji profesionalnosti. Izkušnje, ki jih je pridobila ob delu, so oblikovale njeno videnje vloge in položaja medicinskih sester. Ob pogledu na njeno prehojeno profesionalno pot, v kateri se kaže zgolj in samo trdo delo, naklonjenost pacientu in stroki zdravstvene nege ter spodbujanju medpoklicnega profesionalnega in etičnega dela, menimo, da je Lidija Ocepek tista, ki si v danem trenutku zares zasluži najvišje priznanje stanovske organizacije Zbornice – Zveze. Njen doprinos k razvoju stroke zdravstvene nege je povsem primerljiv s sodobnimi trendi in smernicami razvitih držav.

Angela Petaci Cimperman

Najvišje priznanje Zbornice – Zveze zlati znak je prejela Angeli Petaci Cimperman, dipl. m. s., kot priznanje za njeno nesebično pomoč mlajšim kolegicam in drugim sodelavcem, nosečnicam in bodočim staršem, neprestanemu prizadevanju za dvig kakovosti babištva in kot vzpodbudo za nove izzive in znanja, ki jih želi še vedno sprejemati in deliti. Je izredna zagovornica etičnosti in humanizacije v praksi zdravstvene in babiške nege in kot taka vzor mnogim generacijam babic in medicinskih sester. Dolga leta je opozarjala in bila uslišana glede zasebnosti porodnic v porodni sobi ob porodu, zato se je vodstvo odločilo prenoviti porodni blok. V to obnovo je vložila veliko svojega truda in sodelovanja, da bi prostori bili primerni za boljše delo zaposlenih in večjo zasebnost porodnic. Vrsto let je organizirala in sama vodila dneve odprtih vrat v SB Celje, prav tako se je zavzemala, da bi v njihovi ustanovi zaživela Šola za starše.  Delovanje, aktivnosti in članstvo v strokovnem združenju nam potrjuje dejstvo, da je gospa Angela Petaci Cimperman dejavna na vseh področjih. Je aktivna v izvršnem odboru strokovne sekcije medicinskih sester in babic. Dva mandata je bila članica Častnega razsodišča druge stopnje.

mag. Erika Povšnar

Mag. Erika Povšnar bi lahko ob pisani paleti svojih znanj, veščin in spretnosti počela mnogo stvari, ampak, kot velikokrat pove sama, je s ponosom vedno najprej medicinska sestra. Čeprav je vso svojo karierno pot ostala zvesta promociji zdravja in zdravstveni vzgoji, ta pot še zdaleč ni bila niti ravna niti lahka. Kot ena od pionirk programirane promocije zdravja in zdravstvene vzgoje v primarnem zdravstvenem varstvu je bila izpostavljena potrebi po izjemni širini, in tudi po štiridesetih letih dela na tem področju se načelu vseživljenjskega učenja ne odreka. Njena neskončna vsestranskost, zmožnost ne le osvajanja znanj s področja duševnega, telesnega in socialnega zdravja, ampak tudi njen občutek za predajanje tega znanja dalje med uporabnike, paciente in slušatelje na njenih delavnicah, je tisto, kar navdihuje tudi njene sodelavce. Sposobnost, da vsakega človeka začuti, ga sliši, in se mu poskuša približati na njemu čim bolj lasten način, obenem pa ohranja primerno mero asertivnosti, strokovnosti, je tisto, kar ji omogoča, da kakovostno odgovarja na potrebe družbe in vsakega njenega posameznega člana po več zdravja, na potrebe stroke zdravstvene nege in sistema zdravstvenega varstva, se le-temu sproti prilagaja, ga izboljšuje in kar je morda najbolj pomembno – s svojim znanstveno raziskovalnim in predvsem srčnim delom v njem pušča tudi svojo trajnejšo sled.

Frančiška Šumečnik

Za Frančiško Šumečnik lahko z gotovostjo rečemo, da je medicinska sestra z veliko začetnico, zato je prejela najvišje priznanje Zbornice – Zveze zlati znak. S svojim strokovnim znanjem, dobrim zgledom in etično držo je popeljala v svet zdravstvene nege veliko generacij dijakov in tudi študentov. Med njimi in tudi sodelavci velja za osebo, ki nikoli ne daje vtisa nedostopnosti ali avtoritarnosti, pač pa je vselej pripravljena z optimizmom prisluhniti, svetovati, pomagati. S profesionalnim pristopom, marljivostjo in vedno novimi idejami pa pušča neizbrisen pečat v delovnem okolju pa tudi v lokalni skupnosti in širše.

Čestitamo vsem prejemnikom zlatih znakov!