Dobitniki zlatega znaka za leto 2018

Dobitniki priznanja Zlati znak

Na večerni slovesnosti, ki je potekala 11. maja 2018 in s katero se je zaključil 16. simpozij zdravstvene in babiške nege, smo podelili najvišja priznanja Zbornice – Zveze.

Robertina Benkovič

Robertina Benkovič je prejela najvišje priznanje Zbornica – Zveze zlati znak za razvoj in uspešno implementacijo dobrih praks na področju primarne zdravstvene in babiške nege. Ves čas svoje kariere aktivno raziskuje zdravstveno nego, išče primere dobrih praks in slednje uspešno implementira v prakso razvoja zdravstvene nege v Sloveniji. Ves čas daje poudarek na varnosti in kakovosti izvajanja zdravstvene nege. Trenutno deluje kot glavna medicinska sestra ZD Ljubljana, od leta 2016 pa je v ZD tudi vodja Službe za razvoj kakovosti v zdravstvu v ZD Ljubljana. Zaključila je tudi izobraževanje za enterostomalno terapevtko in je inštruktorica v simulacijskem centru ZD Ljubljana. Je habilitirana strokovna sodelavka ZF v Ljubljani. V timskem delu postavlja odnose na prvo mesto, leta 2016 je pridobila naziv mediator. Je aktivna predavateljica z obsežnim publicističnim delom. <je članica številnih delovnih teles in skupin.

Igor Crnić

Igor Crnić, dipl. zdravstvenik, vodja reševalne službe slovenske Istre je prejel najvišje priznanje Zbornice – Zveze zlati znak za posebne dosežke na področju uveljavljana in razvoja reševalne službe na Obali. Vodja reševalne službe je od leta 2010, kjer je pričel z delom leta 1993. Njegova poklicna pot je od začetka vezana na poklic reševalca in službo NMP. Skozi poklic reševalca, ki ga je nadgradil z aktivnim sodelovanjem v stroki, raziskovanjem in objavami člankov, sodelovanjem pri izobraževanjih in organizaciji strokovnih srečanj doma ter v večji meri tudi v tujini, je v 25 letni karieri dokazal pripadnost/predanost poklicu in stroki.

doc. dr. Ema Dornik

Ema Dornik, doktorica informacijskih ved, magistrica informacijskih znanosti in knjigarstva, prof. zdr. vzg, višja med. sestra, je prejela najvišje priznanje Zbornice – Zveze zlati znak za večleten kontinuiran prispevek pri razvoju in digitalizaciji zdravstvene in babiške nege. V obdobju 2008 do 2016 je bila urednica tiskanih izdaj Obzornika zdravstvene nege in spletna urednica iste revije. V tem obdobju je dala pomemben prispevek k digitalizaciji Obzornika zdravstvene nege, saj so vse številke izdanih revij dostopne na spletni strani Obzornika zdravstvene nege, kar je neprecenljiva strokovna dediščina publiciranja v zdravstveni in babiški negi.

mag. Jožica Eder

Najvišje priznanje Zbornice – Zveze zlati znak je prejela mag. Jožica Eder, dipl. m. s. s specialnimi znanji, za njen prispevek k uspešnemu uresničevanju programov zdravstvene nege in zdravstvenega varstva (referenčne ambulante). Aktivno sodeluje z NIJZ pri pripravi delovnega gradiva in zdravstveno vzgojnega material za delo v referenčnih ambulantah. Skupaj z obema članicama ožjega projektnega sveta so v letu 2017 izvedle prenovo oz. dopolnitev dokumenta »Določitev zdravstvenih storitev diplomirane medicinske sestre v referenčni ambulanti«. Sodeluje v projektu Količina in kakovost v zdravstveni negi (2000-2002), kjer je pomagala pridobiti dragocene podatke o delovni obremenjenosti medicinskih sester v splošnih ambulantah. Je notranja presojevalka Sistema vodenja kakovosti od leta 2015.

Marija Kohek

Najvišje priznanje Zbornice – Zveze zlati znak je prejela Mariji Kohek, dipl. m. s., MSc (Avstrija) za dolgotrajno zdravstveno vzgojno delovanje in zagotavljanje kakovosti zdravstvene nege v hospitalnem in ambulantnem okolju. Sodelovala je pri pripravi prve klinične poti v SB MS,  pri nastanku dokumentacij, standardov, protokolov in smernic na področju zdravstvene nege. O vsem tem priča njen zavidljiv seznam strokovnih prispevkov. Pri delu v lokalni skupnosti za laično javnost pripravlja zdravstveno vzgojna predavanja in usposabljanja ter preventivne delovne akcije. Leta 2012 po izboru bralcev revije Zdravje postala najsrčnejša medicinska sestra v Sloveniji.

Dragica Milavec

Dragica Milavec, dipl. m. s.  je prejela najviše priznanje Zbornice – Zveze zlati znak za izjemne dosežke na področju razvoja stroke zdravstvene nege v vojaškem okolju in povezovanju, kontinuiranem sledenju razvoja stroke in vztrajnem medsebojnem povezovanju obeh (civilne in vojaške zdravstvene nege in oskrbe). Za kakovostno in učinkovito organizacijo dela v dejavnosti, kjer se srečuje z izzivi zdravstvene nege in oskrbe v Vojaški zdravstveni enoti. V Slovensko vojsko je vpeljala dokument Poklicne aktivnosti in kompetence zdravstvene nege in oskrbe, katerega je bila pobudnica in soavtorica. Dokument je bil preveden v angleški jezik ter posredovan državam zaveznicam. Z internim raziskovalnim delom je proučevala potrebe Vojaško zdravstvene enote po zdravstveno negovalnem kadru in s svojimi predlogi pomembno prispevala k sistemizaciji delovnih mest zdravstveno negovalnega kadra v Slovensko vojsko.

Marica Parapot

Marica Parapot, dipl. m. s., je prejela najviše priznanje Zbornice – Zveze zlati znak. Predana je poslanstvu poklica medicinske sestre. Največ svojih poklicnih prizadevanj je usmerila v delo s kroničnimi bolniki z odpovedjo ledvic. Širši strokovni javnosti je priznana strokovnjakinja na tem področju. Danes opravlja dela in naloge glavne medicinske sestre Odseka za dializo SB NM. Njeno poklicno delo je vezano na nenehnem prizadevanju za kakovostno in varno oskrbo bolnikov, njihovo individualno obravnavo in zdravstveno – vzgojnim delom z bolniki in njihovimi svojci za lažje in hitreje prilagajanje na zdravljenje kronične odpovedi ledvic. Z društvom nefroloških bolnikov Dolenjske redno in aktivno sodeluje od njegove ustanovitve. Kot prostovoljka sodeluje na Evropskih športnih igrah dializnih in transplantiranih bolnikov za kar je prejela tudi priznanje Zveze društev ledvičnih bolnikov Slovenije.

Mateja Stare

Najvišje priznanje Zbornice – Zveze zlati znak je prejela Mateja Stare, dipl. m. s., za posebne dosežke na področju humanitarne dejavnosti, razvoja in prepoznavnosti operacijske zdravstvene nege. Je specialistka v perioperativni zdravstveni negi, bila je nadzorna operacijska medicinska sestra za področje plastične kirurgije in ena prvih koordinatorjev operativne dejavnosti v Centralnem operacijskem bloku UKCL. Kot OP MS in prva slovenska medicinska sestra je leta 2011 uspešno opravila vse preizkuse in bila sprejeta v mednarodno humanitarno organizacijo Zdravniki brez meja (Médecins Sans Frontières – MSF). Mateja je sodelovala na petih misijah. Je avtorica številnih strokovnih člankov in odlična predavateljica. Zaradi njenega prispevka k prepoznavnosti dela operacijske medicinske sestre je bila maja 2015 nominirana za nagrado Ansell Cares® H.E.R.O.. Nagrada je namenjena prepoznavnosti operacijskih medicinskih sester, ki so pogostokrat pozabljen, a pomemben del kirurške ekipe. Med 120 nominiranci je Mateja po številu glasov zasedla drugo mesto in prejela nagrado.

Petra Štigl

Petra Štigl, dipl. m. s., vseskozi vodi skrb za ljudi. S svojo profesionalnostjo in predanostjo k poklicu ki ga opravlja je zgled mlajših sodelavkam ter prispeva k ohranjanju, razvijanju in krepitvi poklicev v zdravstveni in babiški negi in prepoznavnosti poklica in dela na lokalnem nivoju, zato ji je Zbornica – Zveza podelila zlati znak. Prioriteta njenega dela in razmišljanja ostaja iskanje informacij in poti za varno in strokovno zdravstveno obravnavo pacienta. Delo predsednice Regijskega strokovnega društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koroške ji je bilo zaupano že četrti mandat. Aktivno sodeluje pri organizaciji in izvedbi strokovnih srečanj, izobraževanj in je urednica mnogih zbornikov. Njena predanost poklicu in humanitarnost se je dodatno izkazala leta 2012, ko so poplave močno prizadele Koroško in njene prebivalce, in žal tudi člane in članice Društva MSBZT Koroške, za katere je organizirala pomoč.

Tanja Žontar

Najvišje priznanje Zbornice – Zveze zlati znak je prejela Tanja Žontar za posebne dosežke na področju kardiološke in angiološke zdravstvene nege. V dveh mandatih vodenja Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji je postavila kardiološko in angiološko zdravstveno nego na profesionalen nivo, kar dokazuje ustanovljena delovna skupina za srčno popuščanje znotraj sekcije. Organizirala in vodila je več kot 20 strokovnih srečanj. Izvedla je raziskovalno delo o vplivu zdravstvene vzgoje na bolnike s srčnim popuščanjem, raziskavo o uspešnosti zdravstvene vzgoje na bolnike s srčnim popuščanjem in raziskavo o znanju medicinskih sester o srčnem popuščanju. Omembe vredno je tudi njeno publicistično delo na tem področju.

 

Čestitamo vsem prejemnikom zlatih znakov!