Dobitniki zlatega znaka za leto 2016

Dobitniki priznanja Zlati znak

Na slavnostni akademiji, ki je potekala 12. maja 2016 in s katero se je zaključil 15. simpozij zdravstvene in babiške nege, smo podelili najvišja priznanja Zbornice – Zveze.

Marija Brvar

Zlati znak, najvišje priznanje Zbornice – Zveze, je prejela Marija Brvar. Zaprisežena je internistični zdravstveni negi, kjer je sprejemala številne izzive in se zavzemala za stroko zdravstvene nege življenjsko ogroženih pacientov. Ker se je v srcu zapisala delu z življenjsko ogroženimi pacienti in ji je to predstavljalo strokovni izziv, je sprejela vabilo vodstva Internistične prve pomoči in prevzela odgovornost na tej enoti kot glavna medicinska sestra. V želji po čim boljši usposobljenosti pri reševanju sporov in konfliktnih situacij je pri Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije opravila izobraževanje Mediacija in mediacijske veščine v zdravstvu in si pridobila naziv mediator v zdravstvu. Je sourednica vsakoletnih zbornikov, ki izidejo obstrokovnih dogodkih Sekcije MS in ZT v urgenci. Je pomembna predstavnica Sekcije v Evropskem združenju medicinskih sester za oskrbo življenjsko ogroženih pacientov (EfCCN-a). Skrbela je, da je bila Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci aktivno vključena v evropska dogajanja na področju oskrbe kritično bolnih.

Andreja Krajnc

Najvišje priznanje Zbornice – Zveze zlati znak je prejela Andreja Krajnc, viš. med. ses., univ. dipl. org., ki posveča največ pozornosti področju patronažnega varstva s poudarkom na kadrih, obremenjenosti in mreži. V patronažnem varstvu se na svojem terenskem območju posveča prebivalcem in njihovim družinam, koordinira delo s službami na vseh ravneh zdravstvenega varstva, s službami izven zdravstva ter nevladnimi organizacijami glede na zdravstveno stanje posameznika, druga stanja, razmere v družini in zdravstveno-socialno stanje v lokalni skupnosti. Sodelovala je pri pripravi vsebin za publikacijo Priporočila obravnave pacientov v patronažnem varstvu za diplomirane medicinske sestre. Je mentorica diplomantom in avtorica ter soavtorica pomembnih dokumentov Zbornice – Zveze. Po zaključeni diplomi se je zaposlila kot patronažna medicinska sestra na mestnem in izven mestnem terenskem področju. Kasneje je prevzela vlogo vodje službe polivalentne patronaže. Pri Slovenskem združenju za kakovost je pridobila certifikat za notranjega presojevalca. V okviru CINDI Slovenija pa certifikat za vodenje šole za promocijo zdravja in preprečevanje kroničnih bolezni v osnovnem zdravstvu in certifikat za vodnika nordijske hoje Mednarodnega združenja za nordijsko hojo.  V okviru Zbornice – Zveze je aktivna predavateljica na številnih strokovnih srečanjih, seminarjih, simpozijih in kongresih. Vsa leta se aktivno vključuje v delo DMSBZT Maribor.

dr. Mateja Lorber

Zlati znak, najvišje priznanje Zbornice – Zveze, je prejela viš. pred. dr. Mateja Lorber, ki  izkazuje posluh do sočloveka, prispeva k dobrim medosebnim odnosom in k prepoznavnosti stroke zdravstvene nege doma in v tujini. Svojo poklicno pot je začela na Oddelku za nefrologijo UKC MB, kjer je delovala kot pomočnica glavne medicinske sestre oddelka in vodja tima. V tem času se je aktivno vključevala v zdravstveno vzgojo nefroloških pacientov. Bila je članica evropskega združenja medicinskih sester s področja nefrologije, dialize in transplantacije. Po večletnem praktičnem delu v zdravstveni negi se je odločila za akademsko pot in se zaposlila kot visokošolska učiteljica za predmetno področje Zdravstvene vede na UM. Svojo predanost pedagoškemu delu dokazuje s stalnim dodatnim izobraževanjem in usposabljanjem na področju visokošolske didaktike, raziskovanja, managementa in zdravstvene nege. Njeno akademsko-raziskovalno sodelovanje sega tudi izven matične fakultete. Je recenzentka Obzornika zdravstvene nege, Saudi Medical Journal, North American Journal of Medical Sciences, Journal of Health Science, International Nursing Review in American Journal of Nursing Science. Na Zbornici – Zvezi sodeluje v projektu Znanje za zdravstveno in babiško nego v okviru skupine Izobraževanje, z namenom raziskovanja na področju izobraževanja zdravstvene in babiške nege, ki deluje v okviru Nacionalnega centra za strokovni, karierni in osebnostni razvoj medicinskih sester in babic (Center SKOR).

Ema Mesarič

Najvišje priznanje Zbornice – Zveze zlati znak je prejela Ema Mesarič, ki je glavni del svoje uspešne poklicne poti delala na področju promocije zdravja, tako na regijskem, kot nacionalnem nivoju. Odlika njenega dolgoletnega delovanja na področju promocije zdravja med ljudmi, predvsem na terenu, tam kjer ljudje živijo in delajo, je bilo dostojanstvo, avtonomija, zaupnost in partnerski odnos. Zdravstveni in babiški negi je dvignila vlogo in pomen v promociji zdravja, ki vključuje razvoj zdravih javnih politik, ustvarjanje podpirajočih okolij, krepitev skupnosti, razvoj osebne usposobljenosti in preoblikovanje služb. Povezala je teoretične pristope v zdravstveni negi z delovanjem in pristopi v praksi. Je soavtorica in glavna koordinatorica programa Živimo zdravo, mednarodno priznanega programa, namenjenega odraslim prebivalcem lokalnih skupnosti ruralnega območja. Odgovorna je bila za prenos programa v celotno Slovenijo. Pomemben pečat je s svojimi izkušnjami z ljudmi na terenu pustila tudi v razvojnem projektu “Za boljše zdravje in zmanjševanje neenakosti v zdravju v Sloveniji” za ciljno skupino otroci in mladostniki ter odrasli. Uresničevala je cilje, ki si jih je zastavila in sicer: povečati zmožnost skupnosti, zmanjšati medgeneracijske neenakosti v zdravju s pomočjo krepitve zdravja, dvig informiranosti in opolnomočen je posameznih ciljnih skupin prebivalstva za varno čisto in zdravo naravno okolje. Je soavtorica številnih knjig, priročnikov in strokovnih besedil.

Barbara Možgan

Barbara Možgan, viš. med. ses.,  je šele na polovici svoje poklicne kariere in si za prispevek in delo na področju zdravstvene nege zaslužila najvišje priznanje Zbornice – Zveze zlati znak. Psihiatrija in psihiatrična zdravstvena nega je področje, kjer je pokazala čut za pacienta z duševno motnjo in za svoje sodelavce. Vodila je tudi Sekcijo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji. Sodelovala je v Delovni skupini za negovalne diagnoze v psihiatriji, pri oblikovanju aktivnosti zdravstvene nege v psihiatriji in pri oblikovanju Nacionalnega plana za duševno zdravje. V Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana se aktivno vključuje kot članica programsko organizacijskega odbora za pripravo izobraževalnih dogodkov v zdravstveni negi. S temi aktivnostmi pušča sledi v stroki, saj vedno v ospredje postavlja dobro počutje pacientov z duševno motnjo in odnos zaposlenih do njih. Med njenim strokovnim udejstvovanjem izstopa pobuda za mednarodno vključevanje Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji v mednarodno združenje HORATIO – Evropsko združenje psihiatričnih medicinskih sester, kjer je predstavnica Slovenije. Aktivno deluje pri varovanju pravic pacientov z duševno motnjo, ki predstavljajo v družbi eno izmed najbolj ranljivih in ogroženih skupin prebivalstva, kar dokazuje njene visoke moralne in etične standarde, po čemer jo poznajo sodelavci in prijatelji.

Mira Peroša

Najvišje priznanje Zbornice – Zveze zlati znak je prejela Mira Peroša, mag. zdr. nege,  ki je izjemna promotorka zdravja in sodeluje z lokalno skupnostjo, z nevladnimi, kot tudi z vladnimi organizacijami. Odlikuje jo visoka strokovnost, etičnost in pokončna drža, je borka za pravice, zaradi česar je vzor vsem zaposlenim v zdravstveni negi. Poklicno pot je namenila ljudem, ki potrebujejo pomoč in podporo za ohranitev, krepitev ali povrnitev zdravja na eni strani, in sodelavkam, patronažnim medicinskim sestram v podpori za kakovostno, strokovno in varno opravljanje poklicnega dela na drugi strani. Svojo karierno pot je začela v patronažni službi in je zaprisežena tej zaposlitvi še danes. Zaradi bogatih izkušenj pri delu in kot specialistka patronažne zdravstvene nege, je prevzela delovno mesto vodje patronažne službe. Posebno skrb posveča dvigu strokovnosti pri izvajanju zdravstvene in babiške nege na terenu. Brezhibno in nemoteno delovanje te dejavnosti patronažnega varstva je pogojeno z ogromno nevidnega in trdnega dela. Spodbuja vsa strokovna izobraževanja patronažnih medicinskih sester.  Z lastnimi idejami in spodbudo pomembno prispeva k marsikateremu napredku v aktivnostih zdravstvene nege. Še vedno je aktivna članica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti.

Damjana Polanc

Damjana Polanc, dipl. m. s., je prejela najvišje priznanje Zlati znak Zbornice – Zveze. Od začetka svoje poklicne poti, pa vse do danes, je prispevala k humanizaciji odnosov med uporabniki in člani negovalnega ter zdravstvenega tima. Njeno delo je kakovostno, učinkovito in uspešno, izredno se izkazuje v izobraževalnem delu na področju zdravstvene in babiške nege. Sprva se je zaposlila na oddelku za predšolsko invalidno mladino, kjer je izvajala zdravstveno nego na različnih oddelkih. Kasneje je kot glavna medicinska sestra uspešno vodila zaposlene v zdravstveni negi otorinolaringološkega oddelka. Po devetnajstih letih se je odločila poiskati nove izzive. Zadnjih osem let planira in izvaja, otroško in šolsko preventivo. Kot diplomirana medicinska sestra v dispanzerskem zdravstvenem varstvu se popolnoma zaveda pomembnosti pristopa, uporabe in ohranjanja dispanzerske metode dela v primarnem zdravstvenem varstvu, ki je še tako pomembna pri obravnavi predšolskih in šolskih otrok ter mladine. Aktivno je sodelovala pri ustanavljanju Šole za starše, v kateri uresničuje ideje, vodi predavanja in telesno vadbo v nosečnosti. Neponovljiva je njena vloga pri ohranjanju, razvoju in širjenju Šole za starše.

mag. Jožica Ramšak Pajk

Strokovni prispevek mag. Jožice Ramšak Pajk k napredku stroke zdravstvene nege, je neprecenljiv tako v Sloveniji kot v tujini, zato je prejela najvišje priznanje Zbornice – Zveze, zlati znak. Njena znanja so pripomogla h kakovostni obravnavi pacientov. Ima posebne zasluge pri številnih slovenskih in mednarodnih projektih, ki so pomemben prispevek k napredku v zdravstveni obravnavi pacientov v slovenskem in mednarodnem prostoru. Zavzetost za patronažno zdravstveno nego, visok nivo strokovnosti in organizacijski izzivi so nekaj, čemur je vedno predana. Odlikujejo jo strokovnost, pedagoška in didaktična znanja ter komunikacijske veščine, tako v odnosu s pacienti in njihovimi svojci, kot tudi v odnosu s sodelavci in študenti. Pomembno je prispevala k delu delovne skupine za pripravo meril in izhodišč za postavitev mreže javne patronažne službe v Republiki Sloveniji pri Ministrstvu za zdravje. Je članica uredniškega odbora Obzornika zdravstvene nege in recenzentka strokovnih prispevkov domačih in tujih strokovnih revij.  Od vsega začetka je bila ključna akterka in gonilna sila, tako v strateških, kot v izvedbenih odločitvah. Na Fakulteti za zdravstvo Jesenice je habilitirana v višjo predavateljico in je nosilka številnih strokovnih predmetov. S svojim delom pomembno prispeva k prepoznavnosti in razvoju stroke zdravstvene nege v patronažnem varstvu in na svoji poklicni poti teoretična znanja ves čas uspešno prepleta s prakso.

Vladimira Tomšič

Vladimira Tomšič, dipl. m. s., univ. dipl. org., je velika strokovnjakinja in zagovornica zdravstvene nege, zato je prejela najvišje priznanje Zlati znak Zbornice – Zveze. Sprehod skozi življenje in njeno opravljeno delo na zavidljivi ravni nedvomno izražajo dejstva, da je svoje delovne obveze sprejemala in izvajala v prvi vrsti v skladu z zdravstveno stroko, pri svojem delu pa je uspešno razvijala dobre delovne inkorektne medsebojne odnose, skrbela za timsko delo in za vso pozitivno naravnanost v kolektivu. V vlogi patronažne medicinske sestre je začela svojo karierno pot in v občini pričela tudi z izvajanjem zdravstvene vzgoje, kar ji je velik izziv še danes. Ker je na terenu spoznavala vzorčno – posledično povezavo socialnega stanja z vzroki bolezni, je menila, da je treba na področju socialne politike zadeve drugače reševati. Ugotovila je, da je treba spremembe (v načinu življenja, v zdravljenju pacientov in v socialnem vidiku) združiti v enoten pristop in le tako uspešno pristopiti k odpravljanju zaostalih razmer. Je pobudnica in uresničevalka stalnih strokovno organizacijskih izboljšav na področju zdravstvene nege ter vlaga svoj trud v zagotavljanje visoke strokovne usposobljenosti zaposlenih v zdravstveni negi. Uvedla je zdravstveno vzgojni program in uspešno promovirala pomen preventivnih programov ter interdisciplinarnega pristopa v širši lokalni skupnosti. Uspešno predseduje Koronarnemu klubu Sevnica in je podpredsednica Posavskega in obsoteljskega društva za boj proti raku in Društva nekadilcev Sevnice vse od ustanovitve. Je nosilka zlate plakete Zveze društev za boj proti raku Slovenije in nosilka bronaste plakete Diabetikov Slovenije.

Čestitamo vsem prejemnikom zlatih znakov!