Dobitniki zlatega znaka za leto 2015

Dobitniki priznanja Zlati znak

Na slavnostni akademiji, ki je potekala 12. maja 2015 in s katero se je zaključil 10. kongres zdravstvene in babiške nege, smo podelili najvišja priznanja Zbornice – Zveze zlate znake.

ZLATE ZNAKE SO PREJELE:

Majda Cotič Anderle

Zlati znak, najvišje priznanje Zbornice – Zveze, je prejela Majda Cotič Anderle, dipl. m. s. Svojo poklicno pot začela na Internistični prvi pomoči (IPP), kjer je zaposlena še danes. Delu na področju urgentne dejavnosti je predana že 30 let. Zaveda se, da je le visoko strokovno usposobljena medicinska sestra kompetentna za oskrbo življenjsko ogroženih pacientov. Ima obsežno strokovno znanje, bogate delovne izkušnje z urgentnimi pacienti in trdne moralno etične vrednote. Vrsto let je bila vodja tima na IPP, po opravljenem podiplomskem izobraževanju iz bolnišnične higiene pa tudi medicinska sestra higienik. Vse od ustanovitve aktivno sodeluje v Sekciji medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci, ki jo je uspešno vodila v letih 2007 do 2011. V zadnjih letih se posveča predvsem področju triaže. Triaža pacientov je eno izmed najpomembnejših področij dela medicinskih sester na urgenci in eden ključnih elementov pri varni obravnavi pacientov. Z rastjo števila obiskov in vse večjim obsegom dela pa se je zaradi zagotavljanja varnejše zdravstvene oskrbe pokazala potreba po standardizirani triaži in po novem delovišču – triažni medicinski sestri. Majda je v sodelovanju z vodstvom IPP iskala možnosti za izobraževanje s področja triaže in navezala stike z angleškim strokovnjakom in inštruktorjem manchestrskega triažnega sistema (MTS), g. Jamesom Bethelom, ki je vodil prvi tečaj triaže v Ljubljani februarja 2011 ob podpori UKCL, Sekcije MS in ZT v urgenci in Zbornice – Zveze. Majda se je s skupino medicinskih sester iz Slovenije udeležila izobraževanja za inštruktorje triaže v Angliji in sedaj svoje znanje in izkušnje prenaša na tečajih MTS v okviru Sekcije MS in ZT v urgenci.

Karmen Janežič

Karmen Janežič, dipl. m. s., je prejela najvišje priznanje Zlati znak Zbornice – Zveze. Nenehno skrbi za redno izobraževanje za področje intenzivne medicine in za ostala področja zdravstvene nege internističnega pacienta. Aktivno sodeluje v strokovnem odboru Slovenskega združenja za intenzivno medicino. Njeno publicistično in raziskovalno delo obsega več pomembnih strokovnih prispevkov, kjer je kot avtorica ali soavtorica pomagala razvijati posamezna strokovna področja. Ima posebne zasluge pri izvedbi klinične študije na evropskem nivoju za uporabo novega zdravila pri zdravljenju enterokolitisa. Je notranja presojevalka in ima velike zasluge pri vseh aktivnostih in pripravah na pridobitev mednarodne akreditacije DNV. Sodeluje v komisiji za izdelavo strokovnih standardov in organizacijskih predpisov s področja zdravstvene nege. Na Ministrstvu za zdravje aktivno deluje v komisiji za opravljanje praktičnih in teoretičnih strokovnih izpitov iz zdravstvene nege. Neprecenljiv je njen prispevek k humanizaciji odnosov med uporabniki in izvajalci.

Stanka Košir

Stanka Košir je prejela najvišje priznanje Zlati znak Zbornice – Zveze. Svojo karierno pot začela na Kliničnem oddelku za urologijo UKCL na delovnem mestu medicinske sestre, najprej na bolnišničnem oddelku, nato v urodinamskem laboratoriju. Bila je del tima, ki je skupaj z urologi, ginekologi in elektroinženirji, razvijal področje diagnostike in terapije pacientov z urinsko inkontinenco. Nato je bila enajst let vodja tima zdravstvene nege na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa v Centru za medicino športa. Danes opravlja funkcijo glavne medicinske sestre Urgentnega kirurškega bloka. Bila je predsednica in tajnica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov medicine dela, prometa in športa pri Zbornici – Zvezi. En mandat je opravljala funkcijo članice Nadzornega odbora pri Zbornici – Zvezi. Njene aktivnosti v Delovni skupini za nenasilje, kjer je bila članica od ustanovitve dalje, so bile še posebej vezane na njeno delovno področje vodje na urgenci. Je dobitnica skupinskega zlatega znaka, ki ga je dobila Delovna skupina za nenasilje pri Zbornici – Zvezi in dobitnica srebrnega znaka, ki ji ga je podelilo DMSBZT Ljubljana.

Slavica Mankoč

Najvišje priznanje Zbornice – Zveze zlati znak je prejela Slavica Mankoč za njen poseben prispevek k humanizaciji odnosov med uporabniki in izvajalci zdravstvenih storitev in k izboljšanju zdravstvenega stanja prebivalstva.  Je medicinska sestra s specialnimi znanji oskrbe diabetičnega stopala v ambulanti za diabetike. Z inovacijo ”Elektronskim kartonom” je poenostavila vodenje diabetičnega stopala. Svojim pacientom – diabetikom pomaga z zdravstveno vzgojnim delom prebroditi krizo, sprejeti svojo bolezen in kakovostno živeti naprej. Tako je pacientom, ki se uvajajo na inzulinsko terapijo, dosegljiva 24 ur dnevno. Aktivno sodeluje v kliničnih študijah v njihovi ambulanti, dela v Društvu diabetikov Koper, v Koronarnem društvu slovenske Istre in v društvu Vojnih invalidov slovenske Istre. Je aktivna članica Strokovnega društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koper, Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji in mentorica dijakom ter pripravnikom. S svojim strokovnim znanjem in delom na področju zdravstvene in babiške nege vseskozi dokazuje, da poslanstvo medicinske sestre ni le izvajanje del in nalog, za katere smo usposobljeni in so nam zaupane, ampak veliko več. Je dobitnica srebrnega znaka SDMSBZT Koper za pomembne zasluge na področju zdravstvene nege.

Nataša Medved

Nataša Medved, dipl. m. s. je prejela najvišje priznanje Zlati znak Zbornice – Zveze. Delala je v ambulantah splošne medicine, patronažnem varstvu in dispanzerju za ženske, vse dokončanega dodiplomskega študija na Fakulteti za zdravstvene vede Ljubljana. Pri svojem delu je vedno dajala poudarek zdravstveno vzgojnem delu. Po prevzemu delovnega mesta odgovorne medicinske sestre zdravstvene postaje, si je pridobila specialna znanja preventivnih programov preprečevanja srčno-žilnih obolenj. Ko je zaživel projekt referenčnih ambulant, se je pridružila timu družinske medicine v ZP Vojnik-Dobrna v prvi referenčni ambulanti ZD Celje in kasneje postala vodja programa ZN OE ZP Vojnik-Dobrna. Novo delovno mesto ji je omogočilo pridobitev novih znanj, veliko kreativnosti in sodelovanje na različnih strokovnih področjih. Napisala je recenzijo za priročnik »Izvajanje integrirane preventive kroničnih nenalezljivih bolezni v ambulantah družinske medicine«, ki je v pripravi in bo namenjen diplomiranim medicinskim sestram. Sodeluje pri izobraževanjih za diplomirane medicinske sestre, ki delajo v referenčnih ambulantah družinske medicine pri modulu »Izvajanje integrirane preventive kronično nenalezljivih bolezni v referenčnih ambulantah družinske medicine« in pri modulu »Osteoporoza«. Kot aktivna članica razvojne skupine na NIJZ je zadolžena za področje dela diplomirane medicinske sestre v referenčni ambulanti pri projektu »Vzpostavitev interdisciplinarnega celostnega pristopa odkrivanja in podpore pri opuščanju tveganega in škodljivega pitja alkohola pri odraslih prebivalcih Slovenije«.

Zdenka Mrak

Zdenka Mrak, dipl. m. s., prejemnica najvišjega priznanja zlatega znaka Zbornice – Zveze, je goreča zagovornica pacientovih pravic nikoli na pozabi, kako pomembno vlogo pri zagotavljanju le teh ima medicinska sestra. Je članica Komisije za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic v UKCL. Je edina medicinska sestra, ki zastopa svojo poklicno skupino v Komisiji za medicinsko etiko UKCL. Delala je v ambulantni, hospitalni in operativni dejavnosti na oddelku za kirurške okužbe in na abdominalni kirurgiji. Prepoznana je kot odlična organizatorica, po številnih vodilnih mestih je leta 2001 prevzela dela in naloge glavne medicinske sestre Kirurške klinike UKCL. Gospa Zdenka Mrak je s svojim delom veliko prispevala k razvoju stroke zdravstvene nege neposredno z delom ob pacientih in za paciente, kakor tudi s strokovnimi prispevki, ki jih je objavljala v različnih zbornikih in strokovnih revijah doma in v tujini. Kot pedagoška medicinska sestra je dajala velik poudarek pedagoškemu delu. Bila je pobudnica organizacije in izvedbe interkliničnih seminarjev na Kirurški kliniki za vse zaposlene izvajalce zdravstvene nege. Od vsega začetka je bila članica delovne skupine, ki je oblikovala plakate in izdelala tudi knjižico »Informacije za paciente in obiskovalce UKC Ljubljana«. Pridobila si je naziv mediator v zdravstvu. Zdenka Mrak zelo ceni zgodovinsko izročilo zdravstvene stroke. Pri Zbornici – Zvezi je bila aktivna članica častnega razsodišča, delovne skupine za preoblikovanje dokumenta »Poklicne aktivnosti in kompetence v zdravstveni in babiški negi«, delovne skupine za pripravo dokumenta »Predstavitev podobe medicinske sestre, babice in tehnika zdravstvene nege« in uredniškega odbora Obzornika zdravstvene nege. Zdenka Mrak s svojim bogatim strokovnim znanjem in z visokimi moralno etičnimi vrednotami pomembno prispeva k dvigu ugleda poklica medicinske sestre in tehnika zdravstvene nege.

Judita Slak

Najvišje priznanje Zbornice – Zveze zlati znak je prejela Judita Slak, ki z aktivnim strokovnim izobraževanjem doma in v tujini nenehno skrbi, da se znanje o paliativni oskrbi širi. V času prevzema vodenja negovalnega oddelka Klinike Golnik je bila paliativna oskrba nekaj popolnoma novega za slovenski prostor. Vendar je izziv pred nečim novim, čut za umirajočega človeka, visoki nivo strokovnosti in zavedanje, kako pomembno je v proces umiranja aktivno vključiti svojce. Na Kliniki Golnik deluje šola za sladkorne paciente prav pod njenim vodstvom, nenehno vzgaja in poučuje mlajše kolegice, da se aktivno vključujejo v zdravstveno vzgojo in se zavedajo pomena le-te. Na bolniških oddelkih vodi tim diplomiranih medicinskih sester- koordinatoric za poučevanje pacientov s sladkorno boleznijo. Je aktivna predavateljica za strokovno in laično javnost. Eno mandatno obdobje je bila predsednica Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske in istočasno tudi urednik in sourednik vseh zbornikov strokovnih srečanj, ki jih je DMSBZT Gorenjske organiziralo. Pri Zbornici – Zvezi je članica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji. Njena multidisciplinarnost in zavzetost, da svoje ideje in cilje izpelje do konca ter nenehno mreženje med različnimi profili zdravstvenih delavcev dokazujejo, da svoje delo opravlja preudarno in premišljeno, kar vodi v nenehen napredek, uvajanje sprememb in odličnost.

Mira Slak

Mira Slak je v slovenskem prostoru »pionirka« na področju zdravstvene nege pacienta s sladkorno boleznijo in na področju preventive in kurative diabetične noge – stopala, zato je prejela najvišje priznanje Zlati znak Zbornice – Zveze. Svojo poklicno pot začela po zaključeni srednji šoli za medicinske sestre v intenzivni enoti Kliničnega oddelka za kirurgijo srca in ožilja UKCL. Kasneje pa se je zaposlila na Kliničnem oddelku za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni. Od ustanovitve ambulante za diabetično nogo je njen vezni člen. Z diabetično nogo se je prvič srečala na izobraževanju v Londonu na Kings College Hospital, kjer je potem znanje vsako leto tudi dopolnjevala. Mira Slak je v slovenskem prostoru »pionirka« na področju zdravstvene nege pacienta s sladkorno boleznijo in na področju preventive in kurative diabetične noge – stopala. V 30 letih dela je razvila izredne pedagoške sposobnosti, ki jih s pridom uporablja pri nesebičnem podajanju znanja o sladkorni bolezni. Novo znanje vedno z velikim elanom vplete v svoje delo in ga nesebično deli z vsemi, ki imajo možnost, da se izobražujejo na področju diabetesa in diabetične noge. Ves čas dela je aktivno sodelovala pri izvedbi raziskovalnih in strokovnih projektov in bila redna aktivna udeleženka na domačih in mednarodnih strokovnih srečanjih. Sodelovala je kot avtorica in soavtorica mnogih člankov in posterjev, objavljenih v zbornikih predavanj sekcij, glasil, brošur za paciente in tudi v tujih revijah. Pojem diabetične noge je širila tudi med laično populacijo. Ob svojem rednem strokovnem delu ji ostane tudi čas, ki ga nameni delu v brezplačni ambulanti in posvetovalnici za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, v kateri sodeluje od samega začetka.

Majda Topler

Najvišje priznanje Zbornice – Zveze zlati znak je prejela Majda Topler, dipl. m. s. Uspešno usmerja in pospešuje kakovost in strokovno rast zdravstvene nege na kirurškem, predvsem urološkem področju. Kot glavna medicinska sestra oddelka za urologijo skrbi za kakovostno in učinkovito organizacijo dela v ambulantah, v operacijskem bloku in na oddelku. V okviru svojega delovanja v DMSBZT Slovenj Gradec in v okviru delovanja v Sekciji medicinskih sester v enterostomalni terapiji, aktivno deluje na področju vodenja, raziskovanja, razvoja prakse, pedagoškega dela in promoviranja zdravja. V okviru enterostomalne sekcije sodeluje pri pripravi standardov za urološko zdravstveno nego. Vsako drugo leto organizira strokovno srečanje urološke zdravstvene nege Slovenije. Pripravlja in izvaja različna predavanja na koroškem in drugje, s katerimi ozavešča prebivalstvo o preventivnem in kurativnem delovanju na temo inkontinence in oskrbe urostome ter trajnih urinskih katetrov v domačem okolju. V ta namen je izdelala več zloženk za paciente in njihove svojce. Veliko pozornosti namenja edukaciji pacientov, ki morajo po odpustu iz bolnišnice skrbeti sami zase in pri tem upoštevati številna navodila. Njeno publicistično in raziskovalno delo obsega številne pomembne strokovne prispevke, kjer je kot avtorica ali soavtorica pomagala razvijati posamezna strokovna področja, zlasti na področjih, ki jih je tudi sama strokovno pokrivala v svojem bogatem kariernem razvoju.

Ivanka Videčnik

Zlati znak, najvišje priznanje Zbornice – Zveze, je prejela Ivanka Videčnik, ki je svojo karierno pot začela z zaposlitvijo na Oddelku za psihiatrijo UKC MB. Ves čas svoje poklicne poti ostaja zvesta psihiatričnemu oddelku, na katerem pušča ogromen pečat strokovnega znanja.  Je članica delovne skupine glavnih medicinskih sester v psihiatrični zdravstveni negi, Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji, kjer skrbi za razvoj strokovnega področja psihiatrične zdravstvene nege. S svojim strokovnim prispevkom je leta 2011 prispevala k izdaji učbenika » Duševno zdravje in zdravstvena nega«. Aktivno sodeluje in organizira funkcionalna izobraževanja iz psihiatrične zdravstvene nege, aktivna je na strokovnih seminarjih in vidno je njeno organizacijsko ter uredniško delo. Posebno je treba poudariti njen dosežek pri razvoju forenzične psihiatrije, ki je en izmed redkih novih programov v zadnjih letih v slovenskem zdravstvu. Tu je postavila temelje za ustrezne kadrovske normative in strokovno delo na področju psihiatrične zdravstvene nege. Tlakovala je pot humanizacije odnosov v psihiatrični zdravstveni negi, kjer je na rednih mesečnih timskih sestankih podajala zaposlenim ob strokovnih vsebinah tudi znanja s področja medosebnih odnosov in odnosov do pacientov. Je članica Zbornice –Zveze in Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor. Aktivna je na področju organizacij strokovnih izobraževanj, tudi kot urednica zbornikov. Obsežno je njeno publicistično delo, s poudarkom na strokovnem prispevku »Posebnosti obravnave pacienta v forenzični psihiatriji«, je avtorica monografskih del in objav na konferencah, informativnem biltenu UTRIP, internem časopisu UKC Maribor Naša bolnišnica in drugje.

Čestitamo vsem prejemnikom zlatih znakov!