Dobitniki Zlatega znaka za leto 2014

Dobitniki priznanja zlati znak

Na slavnostni akademiji, ki je potekala 12. maja 2014, zdravstvene in babiške nege, smo podelili najvišja priznanja Zbornice – Zveze.

Renata Batas

Najvišje priznanje Zbornice – Zveze zlati znak je prejela Renata Batas, dipl. m. s., ki je z željo po dodatnem znanju, ob zaposlitvi kot srednja medicinska sestra na Kliničnem oddelku za abdominalno kirurgijo, nadaljevala študij ob delu na takratni Višji šoli za zdravstvene delavce, kar jo je po diplomi vodilo v zaposlitev na intenzivni negi. Kot ena prvih medicinskih sester v Sloveniji se je pričela strokovno izpopolnjevati iz strokovnega področja izločalnih stom in pridobila diplomo enterostomalna terapevtka. Še danes je aktivna enterostomalna terapevtka v Sekciji medicinskih sester v enterostomalni terapiji in deluje v posvetovalnici za paciente s stomo. Renata je ena od pobudnic uvedbe Enterostomalne terapije v prakso. Leta 1993 jo je karierna pot vodila v Patronažno varstvo, kjer je ob delu zaključila še študij in si pridobila naziv diplomirana medicinska sestra. V patronažni dejavnosti je zaposlena še danes, kjer prav tako uspešno izvaja zdravstveno vzgojno delo in zdravstveno nego pacientov z izločalno črevesno stomo in s kroničnimi ranami v domačem okolju. Aktivno delovanje v strokovni sekciji medicinskih sester v enterostomalni terapiji je Renato pripeljalo v odbor Evropskega združenja enterostomalnih terapevtov. Je učiteljica na teoretičnih in praktičnih usposabljanjih medicinskih sester iz Enterostomalne terapije v okviru Šole za Enterostomalno terapijo. Izobraževala je prostovoljce v okviru ILCO Društva bolnikov. Renata Batas je s svojim delom pomembno vplivala na razvoj stroke enterostomalne terapije v slovenskem in svetovnem prostoru.

Lidija Časl

Zlati znak, najvišje priznanje Zbornice – Zveze, je prejela Lidija Časl, dipl. m. s., zaradi izredne zavzetosti za strokovnost, kakovost in natančnost. Leta 1995 je bila izbrana za vodilno medicinsko sestro na Enoti za Polikliniko, za področje internistke. Leta 1996 je prevzela izziv na srednji zdravstveni šoli in za eno leto postala učiteljica praktičnega pouka. V tem času je zelo pogrešala stik in delo s pacienti, zato se je leta 1997, kot timska medicinska sestra na oddelku za pulmologijo. Organizacijsko, profesionalno in strokovno vodi in izvaja zdravstveno nego tako na področju ne akutne obravnave pacienta kot na področju paliativne oskrbe. Prizadeva si za celostno obravnavo bolnikov, varno zdravstveno nego, usmerjeno k bolniku, s poudarkom na aktivnem vključevanju svojcev. Na nivoju bolnišnice vodi skupino za Razjede zaradi pritiska, v okviru katere je tudi izdelala protokol preventivne in kurativne obravnave teh pacientov. Dve mandatni obdobji je bila predsednica DMSBZT Velenje in eno mandatno obdobje podpredsednica. Pridobila si je licenco za izvajanje prve pomoči pri Rdečem križu RS. Na Kliničnem oddelku za pljučne bolezni in astmo Golnik je opravila izpit vodenja šole za astmo in KOPB in od takrat izvaja šolo za bolnike in svojce, ki so na trajnem zdravljenju s kisikom na domu. V lokalni skupnosti tesno sodeluje s predstavniki Rdečega križa in gasilskimi društvi.

Marina Čok

Zbornica – Zveza je podelila najvišje priznanje zlati znak Marini Čok. Začetki njenega delovanja na primarni zdravstveni ravni so zajemali preventivno in kurativno zdravstveno dejavnost, ki jo je gradila na različnih delovnih mestih splošnih in zobnih ambulant, nato pa v službi patronažne dejavnosti. Marinino srce pa je težilo k delu v preventivni dejavnosti, zato je leta 1989 prevzela delovno mesto medicinske sestre v zobozdravstveni vzgoji in preventivi. Novo delovno mesto ji je omogočilo veliko kreativnosti, ki jo je s pridom izkoristila. V zdravstvenem domu je poskrbela za popolno implementacijo progama zobozdravstvene preventive in vzgoje v šolsko okolje in v okolje zdravstvenega doma z uvedbo kabineta za ustno higieno. Svoje znanje in izkušnje je delila tudi z odraslo populacijo in osebami s posebnimi potrebami ter v Šoli za bodoče starše. Marina je ena od pobudnic za ustanovitev Sekcije medicinskih sester v zobozdravstvu, bila je članica ustanovnega odbora. Ne glede na to, da ni pridobivala formalne izobrazbe, skrbi za stalni, vseživljenjski strokovni razvoj in osebno rast. Tako je na Univerzitetni stomatološki kliniki v Ljubljani opravila program usposabljanja za delo v zobozdravstveni vzgoji, uspešno je končala Šolo za promocijo zdravja in preprečevanje kroničnih bolezni v osnovnem zdravstvu, končala je izobraževanje za delo v učnih delavnicah za izvajanje zdravstveno vzgojnih programov v praksi ter opravila strokovno izpopolnjevanje pri Društvu FIT Slovenije za vodenje telesne aktivnosti v nosečnosti, usklajene z novimi smernicami.Interese medicinskih sester je tri mandate zastopala v skupščini Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Na področju oralnega zdravja deluje na nacionalnem nivoju kot članica Društva za oralno zdravje Slovenije in je koordinatorica zobozdravstvene preventive Obalno kraške regije.

Metka Lipič Baligač

Metka Lipič Baligač je prejela najvišje priznanje Zlati znak Zbornice – Zveze. Željna znanja je zaključila študij na Visoki zdravstveni šoli in si pridobila naziv diplomirana medicinska sestra, kasneje pa je še magistrirala s področja zdravstvene nege na Fakulteti za zdravstvene vede. Zaključila je podiplomski tečaj iz hospitalne higiene, dodatno se je izobraževala s področja managementa v zdravstvu, si pridobila naziv mediator v zdravstvu in opravila izpit za notranjo presojevalko za mednarodno akreditacijo. Prva njena zaposlitev je bila na hematološki kliniki. Nove izzive ji je prinesla zaposlitev v Splošni bolnišnici Murska Sobota, na internem oddelku. Iz UKC Ljubljana je prenesla smernice o zaščiti pri pripravi in aplikaciji citostatikov in jih na internem oddelku tudi uspešno uvedla. Pripravila je številne standarde negovalnih intervencij in jih uvedla v prakso na področju internistične zdravstvene nege. Leta 2001 je prevzela na srednjem managementu vodstvo zdravstvene nege za področje internističnih dejavnosti. S profesionalnostjo, strokovnostjo, vztrajnostjo in s pokončno držo zna prepričati slehernega sogovornika in mu dokazati pomembnost zdravstvene nege, vlogo zaposlenih v zdravstveni negi ob pacientu in resnost situacije v zdravstvu. Zastopa interese za ureditev položaja zdravstvene nege v bolnišnici in tudi v širšem slovenskem prostoru in je zagovornica za pravičnejšo metodologijo prikazovanja kadrov v javnem sektorju, s poudarkom na kadrovski podhranjenosti izvajalcev zdravstvene nege v slovenskih zdravstvenih zavodih. Izjemno podpira raziskovalno in znanstveno delo na področju zdravstvene nege, izvajanje študij in raziskav, ki pripomorejo h kakovostni zdravstveni negi in dajejo osnovo, z dokazi podprti zdravstveni negi.

Tatjana Nendl

Zlati znak, najvišje priznanje Zbornice – Zveze, je prejela Tatjana Nendl. Profesionalna pot jo je vodila na delovno mesto vodje zdravstvene nege oddelka za fotokoagulacijo. V tem času je uspešno zaključila podiplomsko izobraževanje za specialistko oftalmološke zdravstvene nege. Po študijskem programu Zdravstvene nega je diplomirala, si pridobila naziv diplomirana medicinska sestra in danes opravlja dela in naloge glavne medicinske sestre očesne klinike. Kljub veliki dinamiki dela je njena skrb za paciente vedno na prvem mestu. Je avtorica, soavtorica in urednica številnih priročnikov in drugih publikacij stroke zdravstvene nege očesnega pacienta. Neizmeren je bil njen doprinos na področju kakovosti pri pripravi na mednarodno akreditacijo. Je motivator pozitivnega vzdušja med zaposlenimi, medicinska sestra z znanjem, spodbuja uvajanje novosti in dopušča, da tudi sodelavci izrazijo svoje mnenje. Tatjana je vsa leta aktivna članica Zbornice – Zveze in njenih strokovnih teles. Svoje znanje in izkušnje je zmeraj pripravljena prenašati, zna svetovati, usmerjati in se aktivno vključevati v načrtovanje razvojnih usmeritev stroke. Odlikuje jo strokovnost, natančnost, zanesljivost, neposrednost, človečnost in kolegialnost. Njen trud za dvig kakovosti zdravstvene nege očesnega pacienta je viden tudi v širšem slovenskem prostoru.

Miha Okrožnik

Najvišje priznanje Zbornice – Zveze zlati znak je prejel Miha Okrožnik, svojo kariero v zdravstveni negi je gradil na področju specialistične, urgentne in hospitalne zdravstvene dejavnosti na onkološkem inštitutu, kasneje v mavčarni travmatološke klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana in danes v Proloco Medico. Imobilizacija, različni materiali in pripomočki za funkcionalne imobilizacije, ortoze in opornice so mu predstavljali velik izziv. Prizadeval si je, da bi potrebna imobilizacija pacientom čim manj okrnila vsakodnevne aktivnosti. V ta namen se je neprestano dodatno strokovno izobraževal in prinašal novosti s področja terapevtskih imobilizacij v vsakdanje delo mavčarne travmatološke klinike. Na mednarodni šoli v Angliji je opravil tečaj terapevtske imobilizacije in se na temo imobilizacij, fiksacij in poznavanja raznih vrst materialov in pripomočkov strokovno povezoval z ortopedskimi tehnologi iz tujine. V okviru Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci je bil vodja strokovne skupine mavčarjev, kasneje pa njen svetovalec. Njegovo poznavanje specifičnega področja imobilizacije in uspešnega povezovanja z ostalimi mavčarji je pripeljalo do spoznanja, da je treba nadgraditi usposobljenost zdravstvenih tehnikov za opravljanje tega področja dela. Kot pobudnik je aktivno sodeloval pri pripravi Nacionalne poklicne kvalifikacije za poklic ortopedskega tehnologa in s pridobljeno licenco postal tudi član komisije za pridobitev certifikata. Z Ministrstvom za šolstvo in šport je deloval pri projektu »Posodabljanje in razvijanje višješolskih študijskih programov«. Miha Okrožnik je s svojim delovanjem na področju uspešnega strokovnega in organizacijskega dela, uspešnega uresničevanja programov in ciljev Zbornice – Zveze, prispevka k humanizaciji odnosov med uporabniki in izvajalci ter k izboljšanju zdravstvenega stanja prebivalstva neprecenljivo prispeval svoj delež v mozaik razvoja zdravstvene nege.

Karmen Panikvar Žlahtič

Najvišje priznanje Zbornice – Zveze zlati znak je prejela Karmen Panikvar Žlahtič, ki jo je želja po dodatni formalni izobrazbi vodila skozi številne študije. Diplomirala je po merilih za prehode in kasneje zaključila specialistični študij informatike v zdravstvu in zdravstveni negi na takratni Visoki zdravstveni šoli Univerze v Mariboru. Na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani si je pridobila znanje na podiplomskem tečaju iz hospitalne higiene in na Fakulteti za zdravstvene vede UM zaključila magistrski študij. Na Fakulteti za zdravstvene vede UM je habilitirana v naziv asistentka za predmetno področje zdravstvena nega, na Visoki šoli za zdravstvene vede v Slovenj Gradcu in na Evropskem centru Maribor pa habilitirana predavateljica za isto predmetno področje. Od prvega dne službovanja je zvesta istemu zavodu, Zdravstvenemu domu Ptuj, kjer je delovala na različnih področjih zdravstvene nege. Znanje in njena pripravljenost za mentorsko delo spodbujata mlajše generacije k večji strokovni širini in veselju do poklica. Aktivno deluje v regijskem Društvu medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ptuj – Ormož, kjer se vključuje v dejavnosti društva in prispeva k njegovemu delovanju in s tem k razvoju stroke zdravstvene nege. Je avtorica in soavtorica pomembnih dokumentov Zbornice –Zveze. V analih krovne organizacije bo ostal večno zapisan projekt referenčnih ambulant, kjer je bila od vsega začetka ključna akterka in gonilna sila tako v strateških kot v izvedbenih odločitvah. Delo Karmen Panikvar Žlahtič je pomemben prispevek v zdravstveni obravnavi pacientov v slovenskem prostoru, projekt referenčnih ambulant družinske medicine pa je zapisan z zlatimi črkami v celotnem slovenskem zdravstvu. Prav tako je neprecenljivo njeno delo na dokumentu Aktivnosti zdravstvene nege za diplomirane medicinske sestre in tehnike zdravstvene nege v ambulanti družinske medicine«, ki pomenijo trajen prispevek k stroki zdravstvene nege.

Anton Posavec

Najvišje priznanje Zbornice – Zveze zlati znak je prejel Anton Posavec. Je zaprisežen zaposlitvi na reševalni postaji, sprva kot zdravstveni tehnik in po diplomi kot diplomirani zdravstvenik. Na reševalni postaji vodi izobraževanja in izobraževalnega centra ter skrbnik heliporta. S svojim znanjem in entuziazmom se je skozi vse obdobje svojega dela na terenu aktivno vključeval v razne projekte in delovne skupine, ki so pomagale razvijati stroko zdravstvene nege. Kot vodja v zdravstveni negi si vsa leta prizadeva za dvig kakovosti dela, za strokovno rast zaposlenih na področju prevozov pacientov in zdravstvene nege življenjsko ogroženih pacientov, za uvedbo in uporabo standardov zdravstvene nege v nujni medicinski pomoči ter za druga področja dela, ki so vezani na stroko zdravstvene nege reševalne postaje. Izobraževanje ob nabavi defibrilatorjev na javnih mestih in usposabljanje gasilskih članov, polprofesionalnih poklicnih skupin gorskih reševalcev in enot za zaščito in reševanje je njegovo neprecenljivo delo. Na Ministrstvu za zdravje deluje kot član skupine za izobraževanje, ki ima nalogo usklajevanja programov usposabljanja za celotno področje v državi. Bil je tvorec ideje o Nacionalni poklicni kvalifikaciji zdravstveni reševalec, kar se danes kaže v dvigu kakovosti dela na področju reševalne dejavnosti. Prav tako je bil eden glavnih idejnih vodij za prenos znanja s področja oskrbe poškodovancev iz mednarodne organizacije International Trauma Life Support v slovenski prostor. Ob opravljanju številnih funkcij na Zbornici – Zvezi se je izkazal predvsem kot glasen zagovornik položaja in vloge strokovnih sekcij znotraj Zbornice – Zveze. Anton Posavec ima izredne zasluge pri izgradnji podobe reševalca v slovenskem prostoru, pri sodelovanju in povezovanju v Sekciji reševalcev s sorodnimi institucijami in s tem velik vpliv na krepitev vloge zdravstvenega reševalca v zdravstvenem sistemu.

Majda Šmit

Majda Šmit, dipl. m. s., je prejela najvišje priznanje Zlati znak Zbornice – Zveze. Svoji karieri velik poudarek na zdravstveno vzgojnem delu. Njeno področje dela temelji na delu v vrtcih in osnovnih šolah, kjer je s skupino medicinskih sester uspela uvesti in razširiti programirano zdravstveno vzgojo. Z različnimi vsebinami, kot so zobozdravstvena vzgoja, osebna higiena, zdrava prehrana, preprečevanje nezgod pri otrocih, odraščanje in spolnost sodeluje z otroki od 3. do 15. leta starosti in njihovimi starši. Aktivno je sodelovala na mednarodnih konferencah v tujini in strokovnih srečanjih v Sloveniji, kjer je predstavila različna tematska področja svojega raziskovalnega in publicističnega dela. Je avtorica dveh kratkih filmov o umivanju rok in umivanju zob – filma sta del programa Zdravje v vrtcu. Predsedovala je programsko organizacijskemu odboru, pod okriljem Zbornice – Zveze in organizirala 17. bienalno mednarodno konferenco medicinskih sester v primarnem zdravstvenem varstvu šolskih otrok in mladine (“School Nurse”), ki so se je udeležile medicinske sestre iz 18 držav sveta. Majda Šmit je tudi prostovoljka, sodeluje z različnimi mediji z namenom svetovanja, informiranja in osveščanja o raku dojke in v zadnjih letih o raku nasploh. V Slovenijo je iz Trsta prinesla idejo o obeleževanju rožnatega oktobra, ki je namenjen ozaveščanju o pomenu samopregledovanja dojk. O sprejemanju spremenjene telesne podobe in samopodobi sami je sodelovala v dokumentarnem filmu Ogledalo drugačnosti v seriji Podobe ljubezni, ki so ga predvajali na RTV Slovenija.

Marija Verbič

Najvišje priznanje Zbornice – Zveze zlati znak je prejela Marija Verbič. Po zaključeni Višji šoli za zdravstvene delavce v Ljubljani začela svojo poklicno pot v Mestni otroški bolnišnici Ljubljana. Strokovno znanje je dopolnjevala s permanentnim izobraževanjem s področja zdravstvene in babiške nege, opravila pedagoško-andragoško izobrazbo in diplomirala še na oddelku za defektologijo Pedagoške fakultete. Po opravljeni šoli za ravnatelje je ravnateljica Srednje zdravstvene šole Ljubljana. Aktivno sodeluje s Centrom za poklicno izobraževanje in je vključena v projekte sprememb izobraževalnih programov in priprave novih programov na področju srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja. V vlogi aktivne članice Zbornice – Zveze je delovala v komisiji za izobraževanje in v komisiji za pripravo poklicnih aktivnosti in kompetenc v zdravstveni in babiški negi. Kot predsednica Skupnosti zdravstva, farmacije, kemije in kozmetike, članica upravnega odbora Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije, članica Državne komisije za poklicno maturo, članica Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje in članica Sveta zavoda Dijaškega doma Poljane – Ljubljana je s svojim delom veliko prispevala k razvoju zdravstvene in babiške nege ter k razvoju vzgoje in izobraževanja. Neprecenljivo je njeno vzgojno – izobraževalno delo in pri tem zagotavljanje kakovosti, objektivnosti, kritičnosti in strokovne avtonomnosti.

Čestitamo vsem prejemnikom zlatih znakov!