Dobitniki Zlatega znaka za leto 2013

Dobitniki priznanja Zlati znak

Na slavnostni akademiji, ki je potekala 10. maja 2013 in s katero se je zaključil 9. kongres zdravstvene in babiške nege, smo podelili najvišja priznanja Zbornice – Zveze

Milena Gliha

Ga. Milena Gliha, dipl. m. s., je prejela zlati znaka za njeni požrtvovalni trud in prizadevanje, da bi posodobila in tudi dvignila nivo in veljavo zdravstvene nege v stomatologiji resnično ni viden samo na nivoju Stomatološke klinike, ampak tudi širše v slovenskem prostoru. Delovno mesto glavne medicinske sestre na Stomatološki kliniki je nastopila 1. maja 1999. Že v samem začetku na tem mestu je ugotovila potrebo po korenitih spremembah na področju zdravstvene nege v zobozdravstvu. Zdravstvena nega na Stomatološki kliniki je v času njenega vodenja napravila velik korak h kakovostnejši in sodobnejši obravnavi pacienta, še posebej se je izboljšal del procesa, vezan na higienske postopke. Ravno tako se pod njenim vodstvom v prakso uvede protokol standardov za obravnavo rizičnih pacientov. Bila je in je še pobudnica priprave vseh standardov, obrazcev in navodil za delo, ki jih skupaj s Kolegijem zdravstvene nege Stomatološke klinike uvaja v proces dela zdravstvene nege. Gospa Milena Gliha dolgoletne izkušnje, znanje in sledenje smernicam strategije UKC Ljubljana ves čas bogati z dodatnim strokovnim izobraževanjem. Ker občuti pomanjkanje znanja zdravstvenih delavcev v zobozdravstveni negi tudi zunaj Stomatološke klinike (Šola za zobozdravstvene asistentke je bila leta 1984 ukinjena), leta 1998 v okviru Izvršnega odbora Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v zobozdravstvu zaprosi različne inštitucije (Ministrstvo za zdravstvo, Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije, Srednjo šola za farmacijo in zdravstvo v Ljubljani) za ponovno uvedbo izobraževalnega programa za poklic zobozdravstvena asistentka. Na njeno pobudo s Kolegijem zdravstvene nege Stomatološke klinike prva na področju stomatologije v Sloveniji prične s pripravo kataloga standardov in znanj za certifikatni sistem izobraževanja za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije zobozdravstvena asistentka/zobozdravstveni asistent, ki se v letu 2010 tudi realizira. Vseskozi čuti potrebo po strokovnem druženju zaposlenih v zdravstveni negi na področju zobozdravstva, tako v letu 1992 s kolegicami organizira iniciativni odbor za ustanovitev Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v zobozdravstvu in postane tudi njena prva predsednica. Sekciji je dala neizbrisan pečat tako v organizacijskem kot v strokovnem prispevku. Dejansko se danes vidi velik napredek v zobozdravstveni negi, preskok od tradicionalne k sodobni zdravstveni negi, za katero je nedvomno zaslužna gospa Milena Gliha.

Bernarda Hostnik

Zlati znak prejema medicinska sestra Bernarda Hostnik to visoko priznanje si zasluži, ker je s svojo izobrazbo, strokovnostjo in delom dosegla kakovostno zdravstveno nego travmatološkega bolnika in z enako intenzivnostjo spoštuje kader zdravstvene nege in zdravnike. Po prvi zaposlitvi v Centralni intenzivni terapiji v UKC Ljubljana (UKCL) je nadaljevala z delom v Enoti intenzivne terapije v SB Celje. Leta 1995 jo je življenjska pot zopet ponesla v UKCL na Travmatološki oddelek, kjer je opravljala delo višje medicinske sestre. Leta 1999 je sprejela delovno mesto glavne medicinske sestre Travmatološkega oddelka v Splošni bolnišnici Celje. V delovanje zdravstvene nege na Travmatološkem oddelku je vnesla svežino, entuziazem, predvsem pa spoštljiv odnos do sodelavcev in njihovih potreb. Vedno je sledila viziji napredka. Gospa Bernarda Hostnik je medicinska sestra, ki se zavzema za prepoznavnost in razvoj poklica medicinske sestre. V njenem profesionalnem delovanju so v ospredju empatičnost, strokovnost in natančnost. Veljavnost napovedi hitrih testov za povečano tveganje zloma kolka pri starostniku je naslov magistrskega dela, ki ga je pod mentorstvom R. prof. Radka Komadine, dr.med., razvila v zanimivo študijo za naprej, saj se ob napovedujočih demografskih podatkih Evropa in svet pripravljata na epidemijo staranja in starejšega prebivalstva, na katerega se je potrebno aktivno pripraviti. Predstojnik Travmatološkega oddelka SB Celje prim. Miodrag Vlaović, dr. med., pa je poudaril: »Medicinska sestra Bernarda Hostnik je moralna oseba, zanesljiva in zaupanja vredna. Je izrazito timsko usmerjena. Strokovno vodi zdravstveno nego in zna pritegniti k sodelovanju sodelavke in sodelavce. Ponosen sem, da sva izpeljala spremembo v zdravstveni negi, to je uvedba diplomirane medicinske sestre v turnus. Skrbi, da je varnost in strokovnost obravnave travmatološkega bolnika na visokem nivoju.

Dragica Jošar

Dragica Jošar, dipl. m. s. je prejela najvišje priznanje Zlati znak Zbornice – Zveze. Zaveda se, da sta strokovnost in kakovost dosegljivi le z vseživljenjskim učenjem. Rane so jo »okužile« za vse življenje, saj se je temu področju skozi strokovno pot še posebej posvetila. Leta 1994 jo je pritegnila patronažna zdravstvena nega, ki jo z veliko vnemo opravlja. Postala je koordinatorka vseh oblik pomoči na domu, sledi viziji razvoja stroke v patronažnem zdravstvenem varstvu, kjer z vztrajnostjo dosega nadpovprečne rezultate. Zaveda se, da sta strokovnost in kakovost dosegljivi le z vseživljenjskim učenjem. V letu 2007 je končala še šolo za enterostomalne terapevte, ki je potekala v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani. Kot patronažna medicinska sestra in enterostomalna terapevtka svoje znanje nesebično deli s sodelavci, pripravniki in študenti zdravstvene nege. Povezana je z Invalidskim društvom ILCO, kjer pripravlja predavanja in svetuje kot enterostomalna terapevtka. Poleg službenih obveznosti je ves čas močno vpeta tudi v društveno življenje. Že več kot desetletje aktivno deluje v Strokovnem društvu medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja. Leta 2010 je prejela Pohvalo za aktivno delo v Društvu za oskrbo ran Slovenije, leta 2011 pa Srebrni znak DMSBZT Pomurja. Je aktivna v Sekciji medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti in članica Upravnega odbora Društva za oskrbo ran Slovenije. Deluje tudi v lokalnem okolju. Aktivno je bila vključena v projekt Sastipe – Zdravje, kjer je promovirala zdravje in preventivo med romsko populacijo. Kot prostovoljka je vključena v projekt Inštituta dr. Antona Trstenjaka Preprečevanje padcev v starosti.

viš. pred. dr. Ruža Pandel Mikuš

Zlati znak prejema viš. pred. dr. Ruža Pandel Mikuš, viš. med. ses., prof. soc. ped., je šolanje začela na Srednji zdravstveni šoli v Celju. Januarja 1980 je zaključila študij na Višji šoli za zdravstvene delavce v Ljubljani na Oddelku za medicinske sestre. Formalno izobraževanje je nadaljevala s študijem na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je leta 1994 diplomirala na Oddelku za socialno pedagogiko in si pridobila naziv profesorica socialne pedagogike. Leta 1995 je končala podiplomski študij skupinske dinamike na Katedri za psihiatrijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Študij je nadaljevala na Fakulteti za družbene vede, smer sociologija, kjer je leta 2001 magistrirala s temo Sociološki, medicinski in psihosocialni vidiki motenj hranjenja pri ženskah. Nadaljevala je s specialističnim študijem Klinične dietetike na takratni Visoki zdravstveni šoli v Mariboru (danes Fakulteti za zdravstvene vede) Univerze v Mariboru, kjer je uspešno opravila vse izpite in prijavila specialistično nalogo. Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, na Oddelku za sociologijo kulture, je leta 2009 uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Telesna samopodoba in motnje hranjenja pri ženskah v Sloveniji in pridobila naziv doktorica socioloških znanosti. Leta 1980 se je zaposlila v Urgentnem bloku Kliničnega centra Ljubljana kot operacijska medicinska sestra, od leta 1982 je svojo kariero nadaljevala na Onkološkem inštitutu v Ljubljani. To dela je opravljala doleta 1994, naslednji dve leti pa je prevzela dela in naloge glavne medicinske sestre specialističnih ambulant v takratni stavbi D Onkološkega inštituta. Kot dolgoletna članice aktivno sodeluje in se povezuje z Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezo strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, še posebej z Društvom medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana. Je recenzentka v strokovno-znanstveni reviji Obzornik zdravstvene nege in občasno tudi v drugih strokovnih revijah.

mag. Jožica Peterka Novak

Jožica Peterka je prejela zlati znaka. Po končani gimnaziji vpisala na takratno Višjo šolo za zdravstvene delavce, kjer je leta 1980 diplomirala. Po končanem študiju se je zaposlila na pediatrični kliniki, kjer je bila zaposlena do leta 2005. Tam je opravljala različno delo na oddelkih, delo na pediatrični kliniki je zaključila kot glavna medicinska sestra. Leta 2005 je uspešno kandidirala za mesto pomočnice strokovnega direktorja za zdravstveno nego psihiatrične klinike. Vsa ta leta njeno poklicno pot označuje stalno izobraževanje. Najprej je nadaljevala s podiplomskim študijem na Medicinski fakulteti, Oddelku za podiplomski študij pedopsihiatrije. Univerzitetni študij je končala 1997 na Pedagoški fakulteti, Oddelku za socialno pedagogiko. Akademski naziv si je pridobila na Univerzi v Ljubljani leta 2003 na Fakulteti za družbene vede –Sociologija, smer socialno delo v skupnosti. Naslov magistrskega dela je Družbena konstrukcija motenj hranjenja. Posebej je zaslužna za področje motenj hranjenja, saj je s svojim strokovnim znanjem in osebnostnimi lastnostmi vzpostavila pristen kontakt s pacientkami, ki so ji zaupale in sledile njenim navodilom. Skrbela je, da je bil oddelek drugi dom bolnim otrokom v času hospitalizacije.Vsa leta je članica Zbornice – Zveze in njenih strokovnih teles: članica razširjenega strokovnega kolegija zdravstvene nege psihiatričnih bolnišnic do leta 2003,članica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji in njenega Izvršnega odbora, članica Izvršnega odbora Sekcije medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju, vodja Stalne delovne skupine glavnih medicinskih sester v psihiatrični zdravstveni negi Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov. Pri Razširjenem strokovnem kolegiju je članica Stalne delovne skupine glavnih medicinskih sester slovenskih bolnišnic, kjer je podpredsednica. Svoj prispevek daje tako v aktivnem delovanju v strokovnih telesih Zbornice – Zveze, kot tudi prenosu vseh usmeritev Zbornice – Zveze v klinično okolje. V PK Ljubljana je članica Komisije za etična vprašanja. Poleg tega pa je tudi članica Društva slovenske akademije za management Iz njene bibliografije je razvidno, da ima objavljene tako izvirne kot pregledne znanstvene članke. Sodelovala je z vrsto prispevkov na znanstvenih konferencah, tudi kot vabljena predavateljica.

viš. pred. dr. Jadranka Stričević

Jadranko Stričević je prejela najvišje priznanje Zlati znak Zbornice – Zveze. S svojo preprostostjo, pozornostjo, prijaznostjo, srčnostjo in optimizmom zna prisluhniti in pomagati. Po končani srednji zdravstveni šoli je prve strokovne izkušnje pridobivala v tujini. Zaključila  je Višjo medicinsko šolo v Zagrebu. Delovne izkušnje si je nabirala na Travmatološki kiniki v Zagrebu (1975-1977) in v Domu zdravlja – Centar, Zagreb (1977 –1978). Leta 1997 jo je pot prinesla nazaj v Slovenijo, kjer se je zaposlila na Kirurškem oddelku Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj. Leta 2004 jena Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru zagovarjala magisterij znanosti s področja Splošnega kadrovskega managementa. Na isti fakulteti je leta 2010 zagovarjala tudi doktorat znanosti s področja Management delovnih procesov. V času zaposlitve na Hrvaškem in nato v Sloveniji se je kot kirurška medicinska sestra zaradi zahtevnosti dela v praksi kontinuirano izobraževala ter pridobivala široka znanja. Od leta 1997, ko se je zaposlila na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, se je kontinuirano izobraževala s področja pediatrične zdravstvene nege ter pridobila dodatna znanja s področja informatike in raziskovanja v zdravstveni negi, visokošolske didaktike, andragoškega pristopa pri delu s študenti ter ergonomije. Je aktivna članica Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov (DMSBZT) Maribor v komisiji za priznanja, v arhivski skupini za zgodovino zdravstvene nege ter soustanoviteljica knjižnice v DMSBZT, članica Društva za visokošolsko didaktiko, članica Društva medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Hrvaške –HUMS, članica International Organization of Migration-IOM, Švica ter članica mednarodne raziskovalne skupine Udine -C. V letu 2012 je prejela srebrni znak DMSBZT Maribor za svoje dolgoletno delo na področju zdravstvene nege. Njeno znanstveno raziskovalno delo je razvidno iz osebne bibliografije COBISS, ki vsebuje tri izvirne znanstvene članke iz raziskovalnega področja zdravstvene nege, od tega sta dva objavljena v revijah s faktorjem vpliva (JCR) ter poglavje v znanstveni monografiji. Znanstveno raziskovalno dejavnost izkazuje tudi s številnimi objavljenimi aktivnimi znanstveni prispevki na konferencah doma in v tujini.

Draga Štromajer

Zlati znak prejema Draga Štromajer. Leta 1982 je diplomirala in si pridobila poklic višje medicinske sestre. Zaposlila se je v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana na Travmatološki kliniki v urgenci. Vrsto let je vodila področje zdravstvene nege in organizacijo same enote v okviru matične klinike. Želja po nadgradnji pridobljenega znanja jo je spodbudila, da se je leta 1998 vpisala v 3. letnik Visoke šole za zdravstvo v Ljubljani in si pridobila strokovni naziv diplomirana medicinska sestra. Sodelavce je spodbujala h kakovostnemu medsebojnemu sodelovanju in dobrim odnosom v delovnem okolju. Njeno obsežno strokovno znanje, zavzetost, organizacijske sposobnosti in bogate delovne izkušnje so prepoznali tudi vodilni v UKC Ljubljana in leta 2005 je sprejela nov delovni izziv kot glavna medicinska sestra Kliničnega oddelka za maksilofacialno in oralno kirurgijo. Urgentna zdravstvena dejavnost in področje urgentne kirurške oskrbe pacientov ji je ves čas predstavljalo strokovni izziv. Zavedala se je, da je to mlado področje pomembno za prihodnost in da je na tem področju potrebno povezati različne strokovnjake iz cele Slovenije. Bila je ena od ustanovnih članic Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci, ki je bila ustanovljena leta 1995 v okviru Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Vse od ustanovitve strokovne sekcije je znotraj sekcije vodila travmatološko oziroma kirurško strokovno skupino. Aktivno se vključuje v različne raziskovalne naloge predvsem na področju urgentne zdravstvene nege in zdravstvene nege maksilofacialnega in oralno kirurškega pacienta. S kolegicami iz različnih urgentnih oddelkov je sodelovala pri nastajanju enega prvih dokumentov zdravstvene nege o sprejemu pacientov v urgentno obravnavo. V okviru strokovne sekcije je sodelovala pri dveh večjih raziskavah s področja urgentne obravnave pacientov in zaposlenih na teh oddelkih (Etične dileme pri izvajanju zdravstvene nege življenjsko ogroženega pacienta, Triaža v ambulantah nujne medicinske pomoči oz. na urgentnih hospitalnih oddelkih v Sloveniji). Aktivno se vključuje v delo Zbornice – Zveze, kjer je bila izvoljena članica v Nadzornem odboru od leta 2009 -2013. Opravila je več strokovnih nadzorov s svetovanjem za področje zdravstvene nege v raznih zdravstvenih ustanovah v Sloveniji , za kar jo je pooblastilo vodstvo Zbornice – Zveze preko javnih pooblastil. Vključuje se v različne projekte; tako je med drugim sodelovala pri nastajanju Kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti za ortopedske tehnologe in ima velike zasluge, da so nekdanji mavčarji leta 2005 pridobili Nacionalno poklicno kvalifikacijo za ortopedskega tehnologa. Bila je ena od pobudnic in zagnanih motivatork pri uspešni pripravi in organizaciji 1. in 2.kongresa Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci leta 2007 in 2011. Draga Štromajer se zavzema za visoko strokovno zdravstveno nego in za krepitev ugleda lika medicinske sestre oz. zdravstvenega tehnika v družbi nasploh. Zato ima do sebe kot medicinske sestre in kot človeka zelo visoke strokovne in človeške zahteve.

Mateja Tomažin Šporar

Mateja Tomažin je prejela najvišje priznanje Zlati znak Zbornice – Zveze. Je soorganizatorica in mentorica podiplomskih izobraževanj medicinskih sester v diabetologiji v Sloveniji od leta 1993, ki potekajo v okviru UKC Ljubljane, Kliničnega oddelka za endokrinologijo, diabetes in presnovne motnje. To izobraževanje je osnovno za vse novo delujoče medicinske sestre – edukatorice, ki delajo s sladkornimi bolniki. Vse od leta 2001 je predsednica strokovne sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji. V svojem dolgoletnem delovanju v okviru Strokovne sekcije je sodelovala pri mnogih projektih, ki so pripomogli k boljšemu razvoju stroke. V svoji dolgoletni karieri je napisala mnogo člankov za zbornike predavanj v okviru strokovne sekcije za diabetologijo ter ostalih. V zadnjih letih sta izšla dva priročnika namenjena izobraževanju zdravstvenih delavcev, ki se posredno ali neposredno soočajo z bolniki s sladkorno boleznijo, pri obeh je sodelovala kot soavtorica. Bila je urednica in strokovna recenzentka mnogim zbornikom in priročnikom. Na mednarodnem področju je bila pet let članica izvršnega odbora Evropskega združenja za zdravstveno nego bolnikov s sladkorno boleznijo (FEND). Bila je članica DESG-a Diabetes education group (mednarodna izobraževalna skupina za diabetes). Opravila je dodatno podiplomsko izobraževanje za diabetes v Steno Diabetes centru v Kopenhagnu na Danskem. Sodelovala je pri soustvarjanju in dve leti delala pri novi dejavnosti Funkcionalni inzulinski terapiji (Fit) na Diabetološkem oddelku v UKC Ljubljani. Je sovoditeljica in članica skupine za edukacijo v okviru Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji, ki je leta 2012 izdala dokument nacionalnega pomena: Kurikulum za oskrbo odraslih oseb s sladkorno boleznijo. V tem dokumentu so zbrane učne ure in učni načrti, ki so potrebni za ustrezno učenje bolnikov s sladkorno boleznijo namenjeno medicinskim sestram – edukatoricam. Učni načrt je tudi del Nacionalnega programa za bolnike s sladkorno boleznijo. Od leta 1994 sodeluje pri organizaciji in vodenju Funkcionalnega izobraževanja Sladkorna bolezen; le-to je postalo bazično osnovno izobraževanje za delo s sladkornimi bolniki. Od leta 1994 sodeluje pri izobraževanjih zdravnikov družinske medicine s predavanji in delavnicami. Zadnji dve leti je v okviru Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije aktivno sodelo-vala pri ustvarjanju diabetes modula v okviru referenčnih ambulant, ki so pozitivna novost v slovenskem zdravstvu. Je sovoditeljica, organizatorica, predavateljica diabetološkega modula v okviru referenčnih ambulant. Je članica koordinacijske skupine za pripravo Nacionalnega programa 2010-2020 pri Ministrstvu za zdravje v okviru Nacionalnega programa za bolnike s sladkorno boleznijo.

Sonja Trafela

Sonja Trafela dipl. m. s. je prejela najvišje priznanje Zlati znak Zbornice – Zveze. Z izobraževanjem in vztrajnim delom je napredovala do mesta vodilne medicinske sestre oddelka za anestezijo in reanimacijo na kirurškem oddelku. Svoja podana znanja preverja preko pisnih in praktičnih izpitov udeležencev tečaja temeljnih postopkov oživljanja. Kot mentorica novo zaposlenih kontinuirano spremlja in izobražuje zaposlene. Poleg aktivnega dela na področju stroke v okviru strokovne sekcije, mednarodnega združenja in delovne organizacije je bila tudi dva mandata (osem let) konstruktivna članica Republiškega odbora Sindikata zdravstvene nege Slovenije in tudi vodja tega sindikata na obalno kraški regiji. Dokazuje, da je trend vseživljenjskega izobraževanja medicinskih sester ključen pri pridobivanju vrednosti zdravstvene nege, zato sodeluje v SB Izola v skupini za izobraževanje kot predlagateljica, organizatorica in izvajalka. Organizira program strokovnega izpopolnjevanja na področji temeljnih postopkov oživljanja. Organizira, načrtuje, nadzira in vrednoti izvajanje procesa zdravstvene nege na odseku za anestezijo in reanimacijo z upoštevanje etičnih načel. Sonja Trafela je zagovornica pacientovih pravic in humanega odnosa do uporabnikov zdravstvenih storitev. Zaveda se trenda, da je medicinska sestra pacientova zagovornica. Po zaslugi njene koordinacije in doslednega nadzora potekajo reanimacijske aktivnosti v SB Izola po zahtevanih strokovnih smernicah. Aktivno sodeluje v delovni skupini za področje anestezije in je članica izvršilnega odbora v Strokovni sekciji medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji. Predana je poklicu medicinske sestre in si nenehno prizadeva za dvig kakovosti zdravstvene nege na področju anestezije in reanimacije ter aktivno prispeva k izboljšanju zdravstvene nege, h kakovosti preživetja in zdravstvenega varstva.

Vanja Vilar

Najvišje priznanje Zbornice – Zveze zlati znak je prejela Vanja Vilar. Predana delu in pacientom je svoje delo prva štiri leta opravljala kot timska medicinska sestra, leta 1984 pa se je na travmatološki kliniki odprla nova enota intenzivne nege, kjer je prevzela mesto nadzorne medicinske sestre. Aktivno je sodelovala pri ustvarjanju prvih standardov zdravstvene nege v UKC Ljubljana.  Svoje znanje je nadgradila v Šoli enterostomalne terapije pod okriljem WCET, ki je mednarodno priznana šola in jo zaključila leta 1998. Aktivno je izvajala učne delavnice na področju preprečevanja razjede zaradi pritiska (RZP) ter orala ledino v zdravstveni negi in oskrbi pacientov s kroničnimi ranami s sodobnimi oblogami. Pacientom, ki so med operativnim zdravljenjem pridobili izločalno stomo, je vlivala novo upanje ter jih pripravljala na novo življenje s stomo. Leta 1997 so v UKCL skupaj z gospo Nevo Gavrilov, gospo Dragico Tomc Šalamun in glavno medicinsko sestro UKC Ljubljana gospo Polono Zupančič ustanovile Svetovalno službo zdravstvene nege. Omenjena služba je bila ustanovljena z namenom izboljševanja kakovosti zdravstvene nege na področju oskrbe pacientov s stomami, kroničnimi ranami in fistulami ter inkontinenco. Od leta 2008 je vodja Svetovalne službe zdravstven nege v UKCL, kjer uvaja standarde kakovosti, izboljšuje pogoje in strokovnost dela v zdravstveni negi, vodi mentorstvo študentom in diplomiranim medicinskim sestram, ki so na uvajanju v UKCL, vodi izobraževanje za vse zaposlene v zavodu na področju zdravstvene obravnave pacientov z akutnimi in kroničnimi ranami ter preprečevanjem razjede zaradi pritiska. Ves čas je aktivna na različnih področjih. Deluje v upravnem odboru Sekcije medicinskih sester v enterostomalni terapiji, je ustanoviteljica in gonilna sila Društva za oskrbo ran Slovenija (DORS), od leta 2007 pa do 2011 pa je bila tudi predsednica omenjenega društva. Bila je nosilka mednarodne raziskave Razjede na nogah pod okriljem DORS in Evropskega združenja za oskrbo ran (EWMA), urednica številnih strokovnih zbornikov in avtorica mnogih strokovnih člankov. Aktivna je v prizadevanju za ustanovitev specializacij v zdravstveni negi in bila je tudi vodja Delovne skupine za specializacije v zdravstveni negi pri Zbornici – Zvezi od ustanovitve skupine junija 2009 do konca leta 2012.

Čestitamo vsem prejemnikom zlatih znakov!