Dobitniki zlatega znaka za leti 2020 in 2021

DOBITNIKI PRIZNANJA ZLATI ZNAK

Ob mednarodnem dnevu babic, 5. maj in mednarodnem dnevu medicinskih sester, 12. maj, smo se na slovesnosti, tokrat prvič v Predsedniški palači, dolgoletnim članicam Zbornice – Zveze zahvalili za njihova prizadevanja na strokovnem in raziskovalnem delu v zdravstveni negi, za nesebično pomoč pacientom, za njihovo srčnost in vztrajnost …

Tokratna slavnostna akademija, ki smo jo lahko spremljali le na spletu, je sicer minila brez iskrenega stiska rok nagrajenkam, brez objemov in brez prisotnosti vseh tistih, ki bi se z nagrajenkami veselili njihovih dosežkov, vendar zato ni bila nič manj slavnostna. Slavnost si lahko ogledate na YouTube kanalu Zbornice – Zveze, pod naslovom Slovesnost ob podelitvi najvišjih priznanj Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – YouTube.

Za slavnostno vzdušje so poskrbeli izbrani gosti v izbranem okolju Predsedniške palače, predsednica Zbornice – Zveze Monika Ažman, predsednik države Borut Pahor, izvršna direktorica Anita Prelec, pevka Nuška Drašček, odlična povezovalka Bernarda Žarn in seveda vseh deset dobitnic najvišjega priznanja zlatega znaka Zbornice – Zveze ter dobitnica priznanja Angele Boškin za življenjsko delo.

Gostitelj slovesnosti predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je tudi častni pokrovitelj posebnih dogodkov v tem mednarodnem letu medicinskih sester in babic, ki ga je Svetovna zdravstvena organizacija razglasila za preteklo in to leto.
Nenavadno leto je za nami, še zlasti za medicinske sestre, babice, tehnike zdravstvene nege, bolničarje-negovalce …

Težki, izzivalni časi so, covid je v trenutku spremenil naša življenja in jih močno zaznamoval in v teh časih smo še bolj kot sicer dojeli neizmerno dragocenost dela zaposlenih v zdravstvu.

Letošnji mednarodni dan babic ima moto »Upoštevajte podatke – vlagajte v babice« in po vsem svetu opozarja na to, kako pomembne ste babice v sleherni družbi. Sporočilo ob mednarodnem dnevu medicinskih sester, ki ga je izbral Mednarodni svet medicinskih sester pa je »Glas medicinskih sester: vizija za prihodnost zdravstva« in prav pomena tega se še kako zavedamo tudi doma.

Letos minevata 102 leti od nastopa dela prve medicinske sestre na Slovenskem Angele Boškin. Kako simbolno in pomenljivo je, da se je imenovala ravno Angela; saj ste ve in vi – drage medicinske sestre, babice, zdravstveni tehniki, bolničarji-negovalci, zares angeli poguma, sočutja, opore, vere.

Lani žal nismo mogli podeliti najbolj žlahtnih priznanj Zbornice – Zveze, priznanje zlati znak Zbornica – Zveza podeljuje svojim članom za pomembne prispevke in dosežke na področju zdravstvene oz. babiške nege tako skupinam kot posameznikom. Letos je najvišje priznanje Zbornice – Zveze – zlati znak prejelo 10 najzaslužnejših medicinskih sester za leto 2020 in 2021.

MARIJA ADAMIČ

Poklicna pot gospe Marije Adamič je zelo bogata. Začela jo je v porodni sobi Ginekološke klinike v Ljubljani, kjer je bila dolga leta mentorica številnim študentom babištva in na novo zaposlenim. Spoznanja stroke babiške nege in svoja spoznanja je med praktičnim poukom prenašala drugim študentom in mladim zdravnikom specializantom. Po zaposlitvi v zdravstvenem domu in ob delu z ginekološkimi pacientkami, nosečnicami in mladostnicami je več let predavala tudi v šoli za starše.

Njene kolegice in kolegi pravijo, da je izjemna sodelavka, ki jih zna povezati in predvsem zagovarjati razvoj ožjega strokovnega področja. Marija Adamič zagovarja stališče, da so strokovno znanje in praktične veščine osnova za strokovnost v babiški negi in babištvu.

Štiri mandate je bila vključena v izvršilni odbor sekcije medicinskih sester in babic, kjer je s svojim strokovnim znanjem in širino pripomogla k umestitvi babic na primarni nivo zdravstvenega varstva. Prav zato je bila tudi aktivno vključena v oblikovanje dokumenta Poklicne aktivnosti in kompetence izvajalcev v dejavnosti babištva. Gospa Marija (Marjana, kot jo kličejo) je s svojim izjemnim prispevkom omogočila prepoznavnost babic in babištva v slovenskem prostoru, zato ji pripenjamo zlati znak Zbornice – Zveze.

TATJANA BOČAJ

Gospa Tatjana Bočaj je diplomirana medicinska sestra, ki se je na svoji poklicni poti predala zdravstvenovzgojnemu poslanstvu in promociji zdravja otrok in mladostnikov. Svojega vzgojno-izobraževalnega dela ne dojema le kot poklic, ampak kot poslanstvo.
Njena izvirnost in kreativnost sta botrovali nastanku velikega števila izobraževalnih zloženk, plakatov in drugih didaktičnih pripomočkov za otroke, mladostnike in njihove starše. Je tudi avtorica zanimivih in koristnih izobraževalnih gradiv: 5 Mirkovih pravil za zdravje, Priprava na prvo cepljenje brez prisotnosti staršev, slikanica Rak je tudi tak, ki ga ne mara noben junak, v diplomski nalogi pa se je lotila raziskave ozaveščenosti o aidsu med koprskimi devetošolci in še mnogo drugega.
15 let je bila v Zdravstvenem domu Koper edina izvajalka zdravstvene vzgoje otrok in mladostnikov koprskega območja, v dispanzerju za diabetike pa je vodila program zdravstvene vzgoje za diabetike. Zaradi njenega neprecenljivega vzgojno-izobraževalnega dela jo spoštujeta ožja in širša strokovna in lokalna javnost.
Aktivna je v Društvu medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koper, v Sekciji medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji, Obalnem društvu za boj proti raku, Rdečem križu in še kje.
Za prispevek k razvoju stroke, človeški pristop in nesebično pomoč v človekoljubnih organizacijah je bila že večkrat nagrajena, tudi z društvenim priznanjem srebrnim znakom, zdaj pa ji ponosno pripenjamo še zlati znak – najvišje priznanje Zbornice – Zveze.

VIDA BRAČKO

Vse od devetdesetih let prejšnjega stoletja je gospa Vida Bračko zapisana urgentnemu kirurškemu bloku Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, veliko let kot odgovorna nadzorna medicinska sestra. Ves čas se posveča razvoju področja zdravstvene nege urgentnih pacientov, njena najmočnejša strokovna področja so urgentna obravnava kirurških pacientov in triaža po manchestrskem triažnem sistemu.
Bila je ena prvih, ki je sodelovala in pomagala pri vpeljavi manchestrskega triažnega sistema v slovenski prostor, njen prispevek pri razvoju in uveljavljanju triaže v delo urgentnih centrov je zato neprecenljiv. Je inštruktorica manchestrske triaže. Zaradi obširnega strokovnega znanja je vabljena predavateljica na mnogih strokovnih srečanjih.
V Sekciji medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci sodeluje od njenega nastanka. Bila je članica izvršnega odbora, podpredsednica in kar osem let tudi predsednica te strokovne sekcije. Sodeluje z mednarodnimi strokovnimi združenji in skrbi za izmenjavo izkušenj ter znanj. Je članica upravnega odbora Evropskega združenja urgentnih medicinskih sester in članica mednarodne referenčne skupine manchestrske triaže.
Vida Bračko s svojim znanjem in predanostjo ožjemu strokovnemu področju pomembno prispeva k varnejši ter kakovostnejši obravnavi urgentnih pacientov. Zato ji z velikim spoštovanjem podeljujemo zlati znak Zbornice – Zveze.

BARBARA BUKOVNIK

Gospa Barbara Bukovnik je svojo poklicno pot začela v Univerzitetni kliniki Golnik, takrat še v Bolnišnici za pljučne bolezni in alergologijo. Delovne izkušnje si je pridobivala na internem in pulmološkem oddelku ter v specialistični kardiološki ambulanti. Med letoma 2008 in 2011 je bila strokovna vodja na oddelku za neinvazivno mehansko ventilacijo. Leta 2011 je zapustila bolnišnično okolje in se zaposlila v Zdravstvenem domu Kranj v ambulanti družinske medicine kot diplomirana medicinska sestra s specialnimi znanji. Je vodja tima diplomiranih medicinskih sester v ambulantah družinske medicine.

Barbara Bukovnik je bila prva diplomirana medicinska sestra v ZD Kranj na področju dela v tako imenovanih referenčnih ambulantah, orala je ledino in se pri tem izkazala kot odlična strokovnjakinja za področje dela s pacienti s kroničnimi nenalezljivimi obolenji.

S svojim širokim strokovnim in organizacijskim znanjem je pomembno prispevala tudi pri ukrepih k uspešnemu boju z novo boleznijo. Marca lani je prevzela organizacijo sprejemnih triažnih mest v ZD Kranj, jeseni še organizacijo covidne ambulante za odrasle, od februarja letos pa vodi enega večjih cepilnih centrov v državi.

Ob vsem svojem delu sodeluje v projektih NIJZ, Ministrstva za zdravje in na strokovnih posvetih o Nacionalni strategiji razvoja osnovne zdravstvene dejavnosti v Sloveniji do leta 2025. Pri Zbornici – Zvezi je predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v družinski medicini. Za vse njeno dosedanje delo ji Zbornica Zveza podeljuje priznanje zlati znak.

DOC. DR. RADOJKA KOBENTAR

Po 42 letih dela v zdravstvu doc. dr. Radojka Kobentar danes ni več aktivna medicinska sestra v kliničnem okolju, a to ne pomeni, da se še naprej ne posveča strokovnemu področju, ki mu je namenila zadnjih 30 let profesionalne poti – delu na področju duševnega zdravja oz. gerontopsihiatrije.

Na Psihiatrični kliniki v Ljubljani, kjer je bila zaposlena, je poklicno delovala na oddelku gerontopsihiatrije, kjer se je zavzemala za strokovno in kakovostno zdravstveno obravnavo pacientk z najtežjimi motnjami v duševnem zdravju. Zavzeto in z veliko mero empatije je Radojka Kobentar uvajala novejše pristope pri zdravstveni negi starostnikov, vodila socioterapevtske skupine, vključevala svojce in bližnje v terapevtsko oskrbo ter se zavzemala za enakovredno obravnavo z zagovarjanjem pravic starostnikov. Procesna metoda dela v zdravstveni negi, ki so jo takrat uvajali v klinično prakso, je v polni meri zaživela ravno na enoti za gerontopsihiatrijo.

Na Psihiatrični kliniki je oblikovala vsebinski program funkcionalnega izobraževanja iz psihiatrične zdravstvene nege. Lahko bi rekli, da je tudi po njeni zaslugi klinika postala inkubator znanja, novih pristopov in promotor kakovostne zdravstvene nege. Številnim dijakom in študentom je bila učiteljica, mentorica in svetovalka z napotki, kako delati dobro in se zavedati svojega poslanstva.
Še danes se z veseljem odzove povabilu različnih, tudi socialnovarstvenih zavodov, in za zaposlene pripravi predavanja o demenci.
Zapisana je Društvu medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana, kjer sodeluje pri oblikovanju vsebin za področje izobraževanja in raziskovanja in pri tem udejanja svoje bogato pedagoško in strokovno znanje kot predavateljica, raziskovalka in recenzentka mnogih strokovnih del. Za njen prispevek k humanizaciji in detabuizaciji področja duševnega zdravja in razvoju zdravstvene nege na področju duševnega zdravja Zbornica – Zveza gospe doc. dr. Radojki Kobentar podeljuje zlati znak.

ZLATKA LEBAR

Gospa Zlatka Lebar se je v drugi polovici 80. let zaposlila v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana. Najprej na interni in nato na ginekološki kliniki, vse do leta 1992, nato pa se je vrnila nazaj v rodno Prekmurje in se zaposlila na Srednji zdravstveni šoli Murska Sobota kot učiteljica strokovnoteoretičnih predmetov in praktičnega pouka.
Želja po dodatnem znanju jo je pripeljala na Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani, kjer se je odločila za študijski program pedagogike, smer andragogika. Praktične izkušnje in strokovno znanje so jo vodili na mesto ravnateljice Srednje zdravstvene šole Murska Sobota, kar je njeno profesionalno področje še danes.
Zlatka Lebar aktivno sodeluje v strokovni Sekciji medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju in v regijskem strokovnem društvu Pomurja. Z mladimi se vključuje v različne oblike prostovoljnega dela v domovih za starejše, z invalidi, ranljivimi skupinami.
Je tudi dobitnica srebrnega znaka, najvišjega priznanja regijskega strokovnega društva.
Je medicinska sestra in pedagoginja, ki se je s svojim zgledom in vzorom ter veliko mero odgovornosti predala delu z dijaki in študenti. S svojim strokovnim znanjem in etično držo predstavlja pot, ki vodi k cilju: strokovni in empatični izvajalci zdravstvene nege in oskrbe, zadovoljni in zdravi posamezniki in družba. Gospe Zlatki Lebar za njen prispevek Zbornica – Zveza podeljuje priznanje zlati znak.

JOLANDA MUNIH

Ob pogledu na prehojeno poklicno pot gospe Jolande Munih, v kateri se kažejo trdo delo, visoka strokovnost, širina, etično-moralna drža, čut do človeka ter predanost stroki zdravstvene nege, ki jo je pokazala pred epidemijo, še toliko bolj pa v času epidemije covida-19, ne čudi, da je med dobitniki najvišjega priznanja Zbornice – Zveze.

Jolanda Munih dela na področju infektologije dobrih 30 let in je s svojim strokovnim delom in predanostjo učinkovito pripomogla k preprečevanju in obvladovanju z zdravstvom povezanih okužb.

Od 2012 je glavna medicinska sestra na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja ljubljanskega kliničnega centra in ravno »njena« klinika se je prva srečala z obolelimi za covidom-19. Zaradi vseh neznank ob tej bolezni, naraščanjem okuženih je bilo delo na kliniki treba organizirati drugače, poskrbeti za sodelavce, ki so se znašli v stiski, izvajati doslej povsem neznane ukrepe in še in še.
Na začetku je primanjkovalo osebne varovalne opreme, kmalu še osebja, toda bolni niso mogli čakati, delo je bilo treba organizirati tako, da je vse skupaj nemoteno potekalo. In ravno tu je bila vloga Jolande Munih velikanska.
Že pred razglasitvijo epidemije je bila v krizni skupini za covid-19 in kot glavna medicinska sestra infekcijske klinike sodelovala pri vseh projektih tako na kliniki kot v celotnem UKC Ljubljana.
V več kot 30-letni poklicni poti, zavezani zdravstveni negi infekcijskih bolnikov, je pustila velik pečat. Dva mandata je bila tudi predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na internistično-infektološkem področju. Še danes s sekcijo tesno sodeluje pri organizaciji strokovnih srečanj, izobraževanj in ureja strokovne zbornike.
Gospe Jolandi Munih Zbornica – Zveza podeljuje najvišje priznanje zlati znak in se ji lepo zahvaljuje.

NATAŠA PILETIČ

Gospa Nataša Piletič je medicinska sestra že več kot 30 let. Od leta 2006 je zaposlena v Splošni bolnišnici Novo mesto, kjer že leta uspešno vodi oddelek centralne sterilizacije, ki je pod njenim vodstvom postal primer odlično organiziranega oddelka, delujočega po najvišjih sodobnih standardih.
Nataša Piletič se na svojem strokovnem področju nenehno izobražuje, nova znanja in izboljšave pa še vroča vključuje v vsakodnevno prakso, saj se zaveda, da je »sterilizacija srce bolnišnice«, kjer mora vse potekati po visokih standardih kakovosti in varnosti. Le tako bodo varni in strokovno oskrbljeni tudi pacienti. Zaveda se, kako dragocen je prenos znanja na mlajše rodove medicinskih sester in je uspešna in cenjena mentorica dijakom in študentom

Komunikativnost, sposobnost delati z ljudmi, korekten odnos in empatija so osebnostne lastnosti Nataše Piletič, ki bistveno prispevajo k dobrim odnosom v kolektivu. Odlikuje jo izredna sposobnost timskega sodelovanja. Zna motivirati in pritegniti sodelavce k novim projektom. Pri sodelavcih skuša odkriti njihova močna področja in jih spodbuja pri razvoju njihovih sposobnosti.
Ob svojem odgovornem delu deluje še v organih Zbornice – Zveze, kjer je predsednica strokovne Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v sterilizaciji, je koordinatorica vseh strokovnih sekcij, članica komisije za specialna znanja in članica Upravnega odbora Zbornice – Zveze. Vključuje se tudi v delovanje regijskega strokovnega društva Novo mesto. Je članica Razširjenega strokovnega kolegija za zdravstveno in babiško nego Slovenije pri Ministrstvu za zdravje.
Za njen prispevek se ji Zbornica – Zveza zahvaljuje in ji podeljuje priznanje zlati znak.

DOC. DR. SANELA PIVAČ

Doc. dr. Sanela Pivač je poklicno pot pred 20 leti začela v enoti Intenzivne internistične medicine in nadaljevala v Urgentni ambulanti Splošne bolnišnice Jesenice kot diplomirana medicinska sestra. Leta 2013 jo je pot pripeljana na Fakulteto Angele Boškin na Jesenicah, kjer je bila najprej predstojnica Katedre za zdravstveno nego, nato prodekanja za zdravstveno nego. Do leta 2020 je opravljala funkcijo vršilke dolžnosti dekanje, nato je bila prodekanja za izobraževanje in v zadnjem obdobju ponovno vršilka dolžnosti dekanje omenjene fakultete.
Leta 2020 je doktorirala na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, smer Javno zdravje.
Doc. dr. Sanela Pivač svoje uspešno poklicno delo izkazuje z vodenjem študijskih programov, pri vodenju različnih razvojnih projektov s področja zdravstvene nege, promocije zdravja in javnega zdravja. Najbolj odmevni razvojni projekti so bili: Pomagajmo rešiti življenje, Vsak lahko reši življenje, pomagaj tudi ti, The intersect of culture in the understanding and development of person- centred nurses in tobacco control in Otroci se učijo pomagati.
2020 je bila pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport imenovana v delovno skupino za področje kliničnega usposabljanja v okviru študijskih programov s področja zdravstvene nege, babištva, farmacije, medicine in dentalne medicine. V zadnjem sestavu najvišjega posvetovalnega organa ministra za zdravje – zdravstvenega sveta je njegova članica.
Vsi, ki poznajo doc. dr. Sanelo Pivač, vedo, da ima visoke moralno etične standarde, zato jo cenijo tako študenti, ki ji izkazujejo visoko podporo, kot tudi njeni sodelavci.
Doc. dr. Saneli Pivač podeljuje Zbornica – Zveza priznanje zlati znak in se veseli njenega nadaljnjega dela in uspehov.

VESNA SVILENKOVIČ

Zanimiva ter bogata poklicna pot je gospo Vesno Svilenković pripeljala v novoustanovljeni tim Kliničnega oddelka za anestezijo in terapijo operativnih strok v Univerzitetni klinični center Ljubljana, kjer je ustanovila službo za lajšanje akutne pooperativne bolečine.
Zgodaj je ugotovila, da je za učinkovito lajšanje bolečine potrebno veliko znanja. Tako je Vesna Svilenković leta 2005 začela pripravljati program za strokovno izobraževanje zdravstvenih delavcev z naslovom Lajšanje akutne pooperativne bolečine.
Skupaj s sodelavkami v okviru Kliničnega oddelka za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok vse od leta 2009 dalje izvaja redna strokovna izobraževanja, ki se jih je do zdaj udeležilo že več kot 1000 zdravstvenih delavcev.
Njena vizija je jasno začrtana – svoje znanje in delovanje usmerjati v lajšanje bolečine pri pacientu. K temu spodbuja tudi sodelavce. Želi, da bi vsi skupaj sledili viziji kakovostne obravnave pacientov in k izboljšavam na tem področju.
Svoje znanje predano, s polno entuziazma deli tudi v Sekciji medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov za anesteziologijo, intenzivno terapijo in transfuziologijo. Je vodja delovne skupine za bolečino. Pod njenim vodstvom je skupina pripravila štiri nacionalne protokole, ki so bili potrjeni na Razširjenem strokovnem kolegiju za zdravstveno nego. Vključuje se tudi v raziskovalno delo in izsledke raziskav uporablja pri uvajanju novih praks.
Zbornica – Zveza se gospe Vesni Svilenković zahvaljuje za njen prispevek zlasti na področju lajšanja bolečine in ji podeljuje priznanje zlati znak.

 

ČESTITAMO VSEM PREJEMNIKOM ZLATIH ZNAKOV!