Priznanje za življenjsko delo Angele Boškin za leto 2022

Priznanje za življenjsko delo Angele Boškin za leto 2022 je prejela

ANDREJA PETERNELJ

Ob omembi imena gospe Andreje Peternelj številni, ki jo poznajo in so imeli možnost spremljati njeno poklicno pot ter strokovno delovanje, pomislijo na njen velik prispevek k razvoju stroke zdravstvene nege in k prepoznavnosti strokovne organizacije Zbornice – Zveze; med njenimi izstopajočimi strokovnimi vsebinami delovanja so negovalni oddelki, dolgotrajna in paliativna oskrba, kategorizacija pacientov in zakon o zdravstveni negi, ki pa ga žal v naši državi še vedno ni.

Ne gre spregledati njene poklicne in pedagoške vloge v Bolnišnici Golnik in na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin na Jesenicah, oranje ledine pri vpeljevanju negovalne dokumentacije v prakso zdravstvene nege in veliko drugega. Izjemna je bila njena pomembna vloga na nacionalni ravni, in sicer v Republiškem strokovnem kolegiju za zdravstveno nego, Zdravstvenem svetu, v številnih domačih in mednarodnih projektih na različnih zdravstvenih in socialnih področjih. Polja njenega delovanja so raznolika in jih je izjemno veliko. Vztrajno zagovarjanje razvoja stroke in pacienta ter konstruktivno sodelovanje tudi v težkih, izzivov polnih okoliščinah, so vrline in rdeča nit njene bogate profesionalne poti.

Svoje klinično in managersko znanje je od leta 1973 pridobivala na Kliniki Golnik (zavod je medtem tudi spreminjal svoje ime) – na Kliničnem oddelku za pljučne bolezni in alergijo, od tega 20 let na oddelku za intenzivno nego in terapijo, kjer je bila 13 let vodilna medicinska sestra omenjenega oddelka. Nato se je za tri leta preizkusila kot strokovna sodelavka za področje medicinskega potrošnega materiala pri podjetju Interpart, leta 1996 pa prevzela mesto pomočnice direktorja za področje zdravstvene nege na Kliniki Golnik. V tem času so pod njenim vodenjem prvi vpeljali negovalno dokumentacijo in začeli zagotavljati kakovost in varnost v zdravstveni negi. Do upokojitve je ostala zvesta Golniku in zaključila kot svetovalka za področje zdravstvene nege. Eno leto (1997) je bila tudi predstavnica Interne klinike v Svetu zavoda Kliničnega centra Ljubljana, kamor je tedaj spadala Klinika Golnik.

Andreja Peternelj ima bogate izkušnje tudi na področju pedagoške dejavnosti: dvanajst let je bila izpraševalka prve pomoči na V. stopnji strokovnega izobraževanja, vodila je delavnice in zdravstveno vzgojne programe na Kliniki Golnik, bila habilitirana kot strokovna sodelavka za področje zdravstvene nege na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin na Jesenicah. Je tudi predavateljica na izobraževanju za specialna znanja s področja paliativne zdravstvene nege in oskrbe pri Zbornici – Zvezi.

Celovitost njenega delovanja bogatijo nenehna in raznolika področja strokovnega izpopolnjevanja iz zdravstvene nege: v intenzivni dejavnosti, pri zdravstveni negi pacientov s kroničnimi pljučnimi obolenji, na področju paliativne oskrbe, managementa, komunikacije, organizacije dela. Njeno podiplomsko izobraževanje obsega področje transfuziologije, intenzivne zdravstvene nege, managementa v zdravstvu, zdravstvene nege kroničnih pljučnih bolnikov, specialnih znanj s področja paliativne zdravstvene nege in oskrbe. Tudi če prištejemo še izobraževanja v tujini (praktično izpopolnjevanje s področja managementa v Kanadi, iz rehabilitacije kroničnih pljučnih bolnikov in dolgotrajne zdravstvene in socialne oskrbe na Finskem in na Nizozemskem, iz paliativne oskrbe na Poljskem), je oris njenega izobraževanja še vedno nezaključen.

Ves čas se je aktivno vključevala tudi v delo strokovnih sekcij pri Zbornici – Zvezi, aktivna je bila v njihovih izvršnih odborih. Veliko je predavala in pisala strokovne prispevke tako doma kot v tujini. V Cobbisu je do aprila leta 2022 bilo zaznati 180 zadetkov.

Omeniti je treba še njeno znanstvenoraziskovalno dejavnost: bila je vodja nacionalne skupine za Idejni projekt negovalnih oddelkov in bolnišnic v Sloveniji, razvijala je projekt negovalnih oddelkov, bila vodja nacionalne skupine za razvoj dolgotrajne oskrbe, članica skupine za pripravo nacionalnega razvoja paliativne oskrbe pri Ministrstvu za zdravje in članica nacionalne skupine v mednarodnem projektu priprave klinične poti umiranja (Liverpoolska klinična pot). Bila je članica skupine Alpe Jadran za vpeljavo Mednarodne klasifikacije funkcioniranja, zmanjšane zmožnosti in zdravja v prakso v organizaciji Ministrstva za zdravje (MZ) in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Bila je članica mednarodne skupine Evropskega združenja za raziskovanje v zdravstveni negi in oskrbi starejših, delovne skupine za bolnišnično kategorizacijo, projektne skupine Model orodja za zagotavljanje kakovosti s pomočjo dokumentacije v zdravstveni negi, skupine Evropskega združenja bolnišnic brez tobaka 2005, vodja pilotnega projekta Izvajanje celostne paliativne oskrbe v ljubljanski, gorenjski in pomurski regiji.

Prav tako je bila članica Strokovnega sveta pri MZ, članica Zdravstvenega sveta, članica delovne skupine za pripravo Zakona o dolgotrajni oskrbi in delovne skupine na Zbornici – Zvezi za pripravo Zakona o dejavnosti zdravstvene in babiške nege ter oskrbe, članica delovne skupine za paliativno oskrbo pri MZ in za pripravo Državnega programa za paliativno oskrbo.

Gospa Peternelj je v letih 1977–1978 predsedovala Pulmološki sekciji medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov pri Zbornici – Zvezi, bila en mandat njena podpredsednica in dva mandata članica Izvršilnega odbora. Na društvenem področju je pustila svojo zapuščino kot članica Izvršilnega in Nadzornega odbora Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske. Bila je vodja regijske koordinacije zdravstvenih in socialnih zavodov Gorenjske, vodja Komisije za bolnike, zdravljene s kisikom na domu pri Društvu pljučnih bolnikov Slovenije in članica Častnega razsodišča II. stopnje pri Zbornici – Zvezi. Še vedno je aktivna članica Stalne delovne skupine za paliativno zdravstveno nego in oskrbo pri Zbornici – Zvezi.

Izjemen prispevek Andreje Peternelj dokazujeta tudi prejeti priznanji zlati znak Zbornice – Zveze iz leta 2002 in srebrni znak Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji iz leta 2017.

Koliko dela, znanja, entuziazma pa tudi prostega časa, odrekanja, dobre organizacije, energije je bilo treba za vse to angažiranje, za nenehno izboljševanje in razvoj stroke, matičnega zavoda, strokovne organizacije, zdravstvene in socialne politike in skrbi za pacienta, tudi hudo bolnega in umirajočega v sistemu zdravstvenega in socialnega varstva!

Ob tej bogati poklicni poti se sprašujemo, koliko časa ji je ostajalo za zasebno življenje? A kot dobra managerka si ni pustila vzeti radosti, ki ji izpolnjujejo tudi današnje dni: družina, vnuki, aktivni oddihi v hribih, hoja, kolesarjenje, vrtnarjenje, branje, druženje s prijatelji …

Vse to je bilo mogoče usklajevati zaradi njenega spoštljivega odnosa do ljudi, do pacientov, sodelavcev, lastnega ceha, kjer je znala poslušati in slišati, nato pa preudarno vključiti svoje znanje, izkušnje, voditeljske in sočasno človeške vrline v zaključeno celoto. S konstruktivno komunikacijo je znala pomiriti, navdušiti in spodbujati hkrati. Da smo skupaj uspeli. Mnogokrat. Kjer še nismo, recimo pri Zakonu o zdravstveni in babiški negi, pe še nismo rekli zadnje.

Spoštovana gospa Andreja Peternelj, stanovska organizacija, članice in člani vas izredno cenijo in vam za vaš doprinos k razvoju stroke in organizacije Zbornice – Zveze izročajo priznanje za življenjsko delo Angele Boškin z globokim priklonom.

HVALA, SPOŠTOVANA ANDREJA, ZBORNICA – ZVEZA SE VAM ZAHVALJUJE Z NAJVIŠJIM, NAJBOLJ PRESTIŽNIM, KAR IMA – S PRIZNANJEM ANGELE BOŠKIN ZA VAŠE ŽIVLJENJSKO DELO.