Priznanje Angele Boškin za življenjsko delo 2018

Priznanje Angele Boškin za življenjsko delo 2018 je prejela

Veronika Pretnar Kunstek

Njeno obsežno delovanje na več strokovnih področjih, njen »otrok« Utrip, vse drugo, kar je ustvarila in ponesla v svet, ali iz sveta prinesla domov, bo dobesedno z zlatimi črkami (že zaradi dveh Zlatih znakov) zapisno v našo več kot 90-letno zgodovino delovanja krovne organizacije.

Veronika Pretnar Kunstek

Gospa Veronika Pretnar Kunstek je tako prepoznavna in zaslužna članica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornice – Zveze), da bi si nagrado Angele Boškin za življenjsko delo zaslužila že prej. A je kljub svojemu izjemno bogatemu opusu svojega dela v strokovni organizaciji najmlajša članica Zbornice – Zveze, ki ji podeljujemo to prestižno priznanje. Ne le v slovenski, v svetovni prostor je ponesla ime nacionalne stanovske organizacije in stroko slovenskih medicinskih sester tako v bivšo skupno državo kot do svetovnega nivoja – Mednarodnega sveta medicinskih sester – ICN. Na vse to smo zelo ponosni in kolegici Veroniki izjemno hvaležni.

V svoji poklicni karieri, ki jo je začela po končani Višji šoli za medicinske sestre v Ljubljani leta 1966, je opravljala številna dela in naloge, ki so prispevali zdravstveno (in babiško) nego dvigniti na visok strokovni, organizacijski in prepoznavni nivo, ne le v njeni matični ustanovi – Kliničnem centru Ljubljana, kjer je bila zaposlena na vodilnih in vodstvenih položajih, temveč v vsem slovenskem, bivšem jugoslovanskem in svetovnem prostoru.

Kot štipendistka se je po diplomi zaposlila v Kliničnih bolnišnicah Ljubljana, v Kirurških službah in že prvo leto sodelovala pri reševanju situacije po tragični nesreči angleškega letala pri strmoglavljenju blizu letališča Brnik s številnimi smrtnimi žrtvami in nekaj preživelimi. Zaradi znanja tujih jezikov je bila razporejena za pomoč preživelim ponesrečenim potnikom in za opravljanje številnih telefonskih stikov s svojci iz Anglije, ki so obupani klicali na njihovo kliniko. Leto kasneje je postala ena prvih medicinskih sester – inštrumentark v Sloveniji oz. takratni Jugoslaviji pri invazivnih kardiovaskularnih, nevrokirurških in uroloških preiskavah (katetrizacijah). V njihov sodobni diagnostični center so prihajali na izpopolnjevanje iz vseh republik tedanje Jugoslavije in tudi znani strokovnjaki iz tujine, med drugimi na povabilo prof. dr. Mira Košaka tudi priznani kardiolog iz ZDA dr. E. DeBakey.
Želja po širšem poznavanju stroke zdravstvene nege in povabilo prof. dr. Kornhauserja sta jo privedla do odločitve, da se je leta 1972 zaposlila na Pediatričnem oddelku kirurških strok. Njihov tim je kot prvi v takratni državi pričel s sodobnimi pristopi pri zdravstveni oskrbi bolnih otrok v smislu večje humanizacije in odprtja klinike za celodnevne obiske, kar je bilo za tiste čase izjemno revolucionarno. Že od samega začetka je bila vključena tudi v ekipo za transport življenjsko ogroženih novorojenčkov in dojenčkov iz regionalnih bolnišnic v Klinični center, kar je leta 1981 zelo uspešno predstavila na Svetovnem kongresu medicinskih sester – ICN v Los Angelesu, posebej njihov model transporta.

Ga. Pretnar Kunstek se je nenehno izpopolnjevala, med drugim je bila s pomočjo Abbot – Brownove štipendije leta 1973 na enomesečnem izpopolnjevanju v Londonu – za področje intenzivne nege in terapije otrok in odraslih, kasneje v enotah za intenzivno terapijo v Münchnu, Utrechtu, na Dunaju, v Stanfordu, v San Franciscu in Los Angelesu. Leta 1995 je zaključila enoletno podiplomsko izobraževanje iz managementa in procesa zdravstvene nege za glavne medicinske sestre na VŠZD v Ljubljani.

Leta 1984 je sprejela nov izziv in postala glavna medicinska sestra Univerzitetne klinike za nevrokirurgijo. Njeno delo ni bilo nikoli omejeno zgolj na delovno mesto, saj se je vključevala v različna področja zdravstvene nege. Bila je mentorica številnim medicinskim sestram in zdravstvenim tehnikom, veliko let je vodila prakso študentov z VŠZD v Ljubljani in dijakov s Srednje zdravstvene šole Ljubljana, nekaj časa celo študentov I. letnika Medicinske fakultete, ki so do spremembe učnega programa še opravljali prakso iz t. i. nege bolnika. Od leta 1996 do upokojitve je bila pomočnica glavne medicinske sestre OE Kirurške klinike v Kliničnem centru v Ljubljani.

Kot predavateljica je v okviru Rdečega križa Slovenije vodila tečaje prve pomoči, predavala na dveh osnovnih šolah predmet Zdravstvena vzgoja in dvajset let delovala kot terapevtka za zdravljene alkoholike v Medvodah, za kar se je izobraževala pri znanem psihiatru in terapevtu Janezu Ruglju. Na MZ je bila dolga leta izpraševalka za predmet Prva pomoč pri strokovnih izpitih višjih in visokih šol, prav tako v Kliničnem centru za predmet Prva pomoč pri strokovnih izpitih zdravstvenih tehnikov.

Pomemben in obsežen del njenega profesionalnega delovanja je bilo društveno delo, ki se je pričelo že z nastopom službe, ko se je začela aktivno vključevati v društveno dejavnost. Leta 1980 je postala članica izvršnega odbora Pediatrične sekcije Zveze društev medicinskih sester (ZDMS) Slovenije, od leta 1984 do 1988 je opravljala funkcijo predsednice Pediatrične sekcije Slovenije. Leta 1985 je bila izvoljena za generalno sekretarko Zveze društev medicinskih sester Jugoslavije za štiriletni mandat do 1989, od 1989 pa je bila članica ožjega izvršilnega odbora ZDMS Jugoslavije do osamosvojitve Slovenije.

Kot predstavnica ZDMS Jugoslavije se je aktivno udeleževala številnih domačih in mednarodnih srečanj, simpozijev, kongresov, kjer je zastopala našo skupno državo. Aktivno je sodelovala tudi pri prenovi lastne stanovske organizacije Zvezi društev medicinskih sester Slovenije se je v samostojni Sloveniji priključila Zbornica zdravstvene nege Slovenije. Leta 1992 je postala glavna in odgovorna urednica Časopisno založniške dejavnosti naše strokovne organizacije. Pokazala se je potreba po lastnem informativnem glasilu, za kar se je kot urednica v pripravah zelo angažirala in tako je poleg Zdravstvenega obzornika pričel izhajati tudi mesečni informativni bilten Utrip, ki redno izhaja še danes. V času njenega urednikovanja je bil Zdravstveni obzornik preimenovan v Obzornik zdravstvene nege. Vlogo glavne in odgovorne urednice je opravljala do leta 1997, ko je bila izvoljena za predsednico Zbornice zdravstvene nege Slovenije za štiriletni mandat do leta 2001, a je še dolga leta ostala zvesta članica uredniškega odbora.
Veronika Pretnar Kunstek je bila zelo aktivna tudi v mednarodnem prostoru: od leta 1999 do 2001 je bila voljena članica Izvršnega odbora (»Steering Committee«) za Evropski forum Evropskega urada WHO s sedežem v Kopenhagnu, v letih 1992 do 2001 je bila prva uradna predstavnica strokovne organizacije v Stalnem odboru – PCN (Permanent Standing Committee of Nurses of European Union, sedanji EFN) s sedežem v Bruslju, od leta 2001 do 2005 je bila kot prva medicinska sestra iz Slovenije izvoljena za članico ožjega vodstva Mednarodnega sveta medicinskih sester – ICN – (Member of Board of Directors) za štiriletni mandat s sedežem v Ženevi in v letih 2005 – 2009 je bila ponovno članica ožjega vodstva ICN.

Številna priznanja za njeno delo bi lahko strnili v štiri najpomembnejša: leta 1990 je prejela Zlati znak Zveze medicinskih sester Slovenije, leta 2003 Srebrni znak Društva medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Ljubljana, leta 2004 Plaketo Srebrni znak Zveze zdravstvenih delavcev Srbije in Črne gore in leta 2005 Zlati znak kot aktivna članica Delovne skupine za nenasilje v zdravstveni negi pri Zbornici – Zvezi.

Gospa Veronika Pretnar Kunstek ne miruje niti v letih po upokojitvi. Mnoga leta, že v tretjem življenjskem obdobju, je bila aktivna članica Delovne skupine za nenasilje pri Zbornici – Zvezi. V lokalni skupnosti je sedem let mesečno vodila »Pogovorne urice za zdravje«, kot vodja prostovoljcev deluje v Projektu »Starejši za starejše« že od leta 2009, četrto leto pa je predsednica Društva upokojencev v svojem kraju. Na svoji poklicni in osebni življenjski poti je z veseljem in prostovoljno opravljala številna dela in naloge, predvsem z namenom, da bi prispevala k večjemu in hitrejšemu napredku ter prepoznavnosti stroke zdravstvene nege, v zadnjih letih pa, da bi z dobro organizirano medsebojno pomočjo čim več starejših lahko čim dlje in kakovostno preživljalo svoja leta doma, kajti živimo čedalje dlje, a smo velikokrat medsebojno odtujeni, pravi Veronika.

Z gospo Pretnar Kunstek je vedno lepo biti v družbi; z njo lahko diskutiraš o vseh mogočih temah. Široko razgledana, izjemno uvidevna in spoštljiva sogovornica, vedno urejena, korektna je prav z vsakim sogovornikom ali sogovornico. Vedno vedra, dobra poslušalka, empatična do ljudi v težavah in skromna pri razlaganju svojih osebnih težav, ki doletijo slehernega, se je dvignila na piedestal ene najbolj cenjenih dam – v pravem pomenu – v naši strokovni organizaciji.

Hvala, spoštovana Veronika, Zbornica – Zveza se vam zahvaljuje z najvišjim, najbolj prestižnim, kar ima – s priznanjem Angele Boškin za vaše življenjsko delo.