Priznanje Angele Boškin za življenjsko delo 2017

Priznanje Angele Boškin za življenjsko delo 2017 je prejela

Marija Šipec

Gospa Marija Šipec je vse svoje karierno obdobje delala v in za stroko zdravstvene nege in njenih izvajalcev, s tem pa tudi v korist pacientov in slovenskega zdravstvenega sistema nasploh. S svojimi idejami, pobudami, organizacijskimi sposobnostmi, želji po nenehnem nadgrajevanju znanj je tako posredno kot neposredno prispevala k boljši, bolj profesionalni, kakovostni, varni, humani profesionalni skrbi za paciente.

V skrbi za razvoj profesije, za njen napredek in promocijo je opravljala različne naloge; tuji ji nista bili niti politika niti sindikalno delovanje. Skozi delovanje v sindikatu pa tudi zavzemanje za medicinske setre same, njihove delovne pogoje in vse drugo, kar zajema sindikalno delovanje. Skozi urednikovanje edini strokovni reviji na našem področju je razvijala tisto, kar lahko ocenjujemo kot enega velikih privilegijev: publiciranje lastnih strokovnih vsebin v slovenskem jeziku.

Po končani Višji šoli za medicinske sestre v Ljubljani leta 1955 je ga. Šipec pričela z delom na Ginekološki kliniki v Ljubljani. V obdobju od leta 1957 do 1964 je bila zaposlena v bolnišnici v Trbovljah, nato v Kliničnih bolnicah oz. sedanjem UKC Ljubljana. Nekatere generacije, ki smo se tedaj šolale, se je spominjamo kot resne, zahtevne, odgovorne glavne medicinske sestre Infekcijske klinike. Že samo dejstvo o službovanjih na treh različnih delovnih mestih govorijo o poglabljanju v tri zahtevna strokovna področja zdravstvene nege, ki jih je s svojimi sposobnostmi in znanjem razvijala in nadgrajevala ga. Šipec.

Ob delu se je tudi sama stalno izobraževala in izpopolnjevala ter si pridobivala potrebna znanja za različne naloge, ki jih je opravljala. Leta 1978 si je pridobila tudi visokošolsko izobrazbo organizacijsko – zdravstvene smeri.

Ves čas svojega službovanja je opravljala odgovorna, pogosto tudi pionirska dela na vodilnih delovnih mestih – na področju (zdravstvene) nege bolnika, organizacije negovalne službe, na kadrovskem, ekonomskem in upravnem področju, med drugim je opravljala dela in naloge pomočnice direktorja za upravno ekonomske zadeve TOZD Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Kliničnem centru v Ljubljani.

Družbenopolitična aktivnost Marije Šipec sega že v začetna leta povojnega obdobja. V več mandatnih obdobjih je bila predsednica osnovne organizacije sindikata, sekretarka osnovne organizacije Zveze komunistov ter članica občinskih in mestnih organov socialistične zveze. »Vse njene naloge pri razvijanju samoupravljanja v zdravstvenih delovnih organizacijah bi težko našteli«, so zapisali predlagatelji Zlatega znaka, ki ga je ga. Šipec prejela leta 1981. V tistem času je bila tudi članica več komisij delavskega sveta in članica Izvršilnega odbora Kliničnega centra Ljubljana. Svoje bogato znanje in izkušnje je posredovala tudi izven svojega delovnega okolja, na primer v krajevni skupnosti, kjer se je prizadevno vključevala v njeno delo.

Gospa Marija Šipec se je pridružila nacionalni organizaciji medicinskih sester in njenemu društvenemu življenju že na samem začetku svoje profesionalne poti. V letih 1966 do 1969 je delovala kot tajnica Društva medicinskih sester Ljubljana. V naslednjih letih je bila generalna sekretarka Zveze društev medicinskih sester Slovenije in od leta 1977 do 1981 predsednica Zveze društev medicinskih sester Slovenije.

Vse svoje profesionalno delo je opravljala na odgovornih in zahtevnih delovnih mestih, kjer je skrbela za razvoj zdravstvene nege, za organizacijo službe nege in oskrbe bolnika, kakor tudi za ustrezno kadrovsko, ekonomsko in upravno vključevanje stroke – zdravstvene nege v celovit sistem zdravstvenega varstva in zdravstvene dejavnosti. Pomembni so tudi vsi njeni prispevki pri opredeljevanju vsebin izobraževanja za področje zdravstvene nege, saj je bila v letih 1985 do 1989 predsednica sveta Višje šole za zdravstvene delavce v Ljubljani.

Ko je zaključevala svoje delo kot predsednica Zveze društev medicinskih sester Slovenije, kar je bila na izven – službenem področju njena najvišja funkcija, je v zgodovinskih virih v obrazložitvi predloga za Zlati znak zapisano: »Delo Zveze se pod njenim vodstvom organizacijsko in vsebinsko zelo intenzivno razvija v enajstih področnih društvih in enajstih strokovnih sekcijah. Veliko pozornosti namenja tudi strokovnemu glasilu Zveze – Zdravstvenem obzorniku, ki je najpomembnejši dokument s področja zdravstvene nege bolnika oziroma varovanca ter dela Zveze. Pomemben je tudi njen delež pri opredeljevanju vsebine usmerjenega izobraževanja na področju zdravstvenega varstva. Tovarišico Šipec odlikujejo organizacijske sposobnosti, izredna delavnost, poklina zavest in obsežno znanje. Za uspešno delo na področju nege bolnika, predvsem na področju organizacije negovalne službe, za dolgoletno društveno delo ter uspešno vodenje Zveze društev medicinskih sester Slovenije ji, na predlog predsedstva Zveze, podeljujemo priznanje Zlati znak«.

Nalogo glavne in odgovorne urednice Zdravstvenega obzornika je Marija Šipec opravljala z veliko odgovornostjo in z velikimi napori za strokovni in vsebinski napredek stroke zdravstvene nege in medicine nasploh. Za številne aktivnosti je bila v letu 1986 nagrajena z najvišjim priznanjem Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije – prejela je Zlati znak, Za svoje življenjsko delo pa je leta 1991 prejela nagrado dr. Jožeta Potrča. Glavna in odgovorna urednica časopisno založniške dejavnosti Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije v letih 1986 do 1992. Konec leta 1992 je z urednikovanjem prenehala in to nalogo predala Veroniki Pretnar Kunstek.

Hvala, spoštovana Marija, Zbornica – Zveza se vam zahvaljuje z najvišjim, najbolj prestižnim, kar ima – s priznanjem Angele Boškin za vaše življenjsko delo.