Priznanje Angele Boškin za življenjsko delo 2013

Priznanje Angele Boškin za življenjsko delo 2013 je prejela

SILVA VUGA

S svojim vseživljenjskim delom, energijo in voljo, z občutkom za stroko zdravstvene nege, njen razvoj, status in ugled, z nenehnim spodbujanjem posameznikov in skupin k napredku, z razvijanjem znanstveno raziskovalnega dela, s skrbjo za pedagoško delo, s povezavami z WHO dokazala, da si nagrado krovne organizacije za življenjsko delo nedvomno zasluži.

Gospa Silva Vuga se je po maturi na gimnaziji v Mariboru vpisala na Višjo šolo za medicinske sestre v Ljubljani. Po končanem študiju se je leta 1958 zaposlila v Zdravstvenem domu Šentilj v Slovenskih Goricah kot terenska patronažna medicinska sestra – kot pravi sama: »Idealistka z motom, da želim spoznati prav vse družine na terenu, ki sem mu bila dodeljena in kjer me potrebujejo«. Tu je bila v desetih letih delovanja vključena v patronažno dejavnost, splošno ambulanto, štiri posvetovalnice za otroke, dve posvetovalnici za žene, protituberkulozni dispanzer, organizirano zdravstveno vzgojno delo s predavanji po šolah in krajevnih skupnostih in sama je izvajala vsa cepljenja šolskih otrok. Na teren je hodila ob vsaki uri dneva, tudi zvečer in v nedeljo, če je bilo potrebno. Ko so Zdravstveni dom Šentilj integrirali v Zdravstveni dom Maribor in je postal Zdravstvena postaja, je prevzela naloge glavne medicinske sestre.

Povezovala se je s krajevnimi skupnostmi, Rdečim križem, Komisijo za zdravstvena in socialna vprašanja pri SZDL in šolami ter s tem prispevala k ustanovitvi prvega otroškega vrtca. Prav tako je takoj, ko se je zaposlila, začela sodelovati v Društvu medicinskih sester Maribor, kjer se je že po nekaj letih vključila v odbor in kjer aktivno sodeluje še danes. Tudi s publicističnim delom je pričela že v tem obdobju. Ko je bila premeščena na sedež Zdravstvenega doma Maribor, je leta 1968 prevzela vodenje patronažne službe.

V 25 letih je prispevala k intenzivnemu razvoju patronažnega varstva – v organizacijo patronažnega varstva so bile postopoma vključene vse zdravstveno-socialne patronaže na območju, dejavnost patronaže v obratnih ambulantah, zdravstvena nega bolnika na domu, služba pomoči pri negi bolnika na domu in babiška dejavnost. Služba se je razvila v podsistem varstva v sistemu primarnega zdravstvenega varstva. Pod vodstvom gospe Silve Vuga so intenzivno vlagali v strokovni in materialni napredek: se izobraževali, nabavljali terenska vozila, povečali število strokovnih izpopolnjevanj, vključili so obvezno prakticiranje na bolnišničnih oddelkih, gradili kakovost dela in drugo.

Leta 1981 so se organizirali v TOZD Patronažno varstvo. Število kadra se je povečalo na 135 in je pokrivalo območje z 233.000prebivalci. Delovali so po sodobnih metodah dela: celostna individualna obravnava, dispanzerska metoda dela, timska metoda dela, metoda problemskega reševanja in multidisciplinarne povezanosti. Intenzivno je sodelovala tudi z Zvezo društev medicinskih sester Slovenije – tudi pri skrbi za uresničitev možnosti nadaljnjega študija medicinskih sester. Ko se je leta 1975 ta možnost uresničila, je bila vpisana med prvimi.

Leta 1979 je diplomirala na Visoki šoli za organizacijo dela Kranj pri Univerzi v Mariboru. V obdobju 1980 do 1990 je delovala v Zvezi zdravstvenih delovnih organizacij RS. Nekaj časa je bila vodja delovne skupine Saveza zdravstvenih radnih organizacija Jugoslavije za področje zdravljenja in zdravstvene nege bolnika na domu. Patronažno varstvo Maribor je bilo tudi učna baza Višje šole za zdravstvene delavce v Ljubljani. Tu je bila gospa Silva Vuga leta 1982, in ponovno leta 1986, habilitirana kot višja predavateljica za predmet patronaža. Vključena je bila v priprave za specializacijski študijski program iz patronaže ter v pripravo fakultetnega izobraževalnega programa zdravstvene vzgoje.

Dolga leta je sodelovala v svetu PIS- za vzgojo in izobraževanje RS pri izdelavi programov usmerjenega izobraževanja za področje zdravstvene nege. Ko je dobila gospa Majda Šlajmer Japelj pri Svetovni zdravstveni organizaciji nalogo, da razvije sodelovanje s kolaborativnimi centri WHO v Evropi, je na območju Jugoslavije TOZD Patronažno varstvo (PV) Maribor edini izpolnjeval pogoje, da je v svojo organizacijo lahko vključil sedež bodočega Kolaborativnega centra za primarno zdravstveno nego SZO in je bil izbran za sodelovanje v vseevropski znanstveno raziskovalni študiji zdravstvene nege. TOZD PV je bil edinstven primer tovrstne organiziranosti na področju zdravstvene nege v Jugoslaviji. Tako je od leta 1983 do leta 1991 v organizaciji TOZD Patronažno varstvo, pozneje pa na nivoju vodstva ZD Maribor, deloval Kolaborantovi center WHO za primarno zdravstveno nego, katerega pomemben dosežek je sodobna metoda dela proces zdravstvene nege, ki so jo najprej prenesli v prakso patronažnega varstva. Gospa Silva Vuga je s pomočjo patronažnih medicinskih sester napisala priročnik Proces zdravstvene nege v patronažnem varstvu, ki je izšel leta 1988 in je bil preveden tudi v angleščino.

S svojim delom je veliko prispevala tudi k organizaciji prve konference Svetovne mreže kolaborativnih centrov WHO, ki je bila istega leta v Mariboru. Udeleženci konference so mariborski model patronažnega varstva ponesli na vse konce sveta. Sodelovala je pri prizadevanjih za ustanovitev Razširjenega strokovnega kolegija za zdravstveno nego pri Ministrstvu za zdravstvo leta 1989, kjer je prevzela vodenje Komisije za zdravstveno nego na izvenbolnišničnem področju.

Vključila se je tudi v projekt Razmejitev zdravstvene nege ter v projekt Vizija in strategija zdravstvene nege. Gospa Silva Vuga je bila do leta 1994, ko se je upokojila, ves čas zaposlena v Zdravstvene domu dr. Adolfa Drolca Maribor, kjer se je v celoti posvetila področju primarnega zdravstvenega varstva in kjer je njen osebni prispevek neprecenljiv.

Po letu 1994 se je vključila v kolektiv Višje zdravstvene šole v Mariboru in je z nalogami prodekanice za izobraževanje in predstojnice katedre za zdravstveno nego sodelovala pri graditvi temeljev izobraževalnega procesa Visoke zdravstvene šole. V tem letu je bila trajno habilitirana za etiko in filozofijo zdravstvene nege. S svojim aktivnim delom na šoli je zaključila leta 1997.

Gospa Silva Vuga je od leta 2006 častna članica Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor, leta 2010 je prejela priznanje kot zaslužna članica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti, od leta 2008 je članica etične komisije Fakultete za zdravstvene vede Maribor, prav tako je članica Delovne skupine za zgodovino zdravstvene nege pri Zbornici – Zvezi.

Za svoje delo je dobila več priznanj:

  • Zlati znak Zbornice – Zveze
  • priznanje dr. Jožeta Potrča
  • mednarodno priznanje ICN za izjemne profesionalne dosežke in nagrado 3 M
  • Odlikovanje Predsedstva SFRJ Red zaslug za narod s srebrno zvezdo – orden
  • Častni znak Zdravstvenega doma Maribor
  • Srebrno plaketo z znakom Univerze v Mariboru – za izjemne dosežke na znanstveno raziskovalnem in pedagoškem področju
  • Priznanje častna članica DMSBZT Maribor in
  • Priznanje zaslužna članica Sekcije medicinskih sester v patronažni dejavnosti pri Zbornici – Zvezi

Hvala, spoštovana Silva, Zbornica – Zveza se vam zahvaljuje z najvišjim, najbolj prestižnim, kar ima – s priznanjem Angele Boškin za vaše življenjsko delo.