Priznanje Angele Boškin za življenjsko delo 2012

Priznanje Angele Boškin za življenjsko delo 2012 je prejela

MAJDA ŠLAJMER JAPELJ

S svojim vseživljenjskim delom, entuziazmom, s prodornim in iskrivim občutkom za stroko, njen razvoj in ugled, z nenehnim spodbujanjem k napredku, z razvijanjem znanstvenoraziskovalnega dela, s skrbjo za pedagoško delo, prevajanjem in prenosom ključnih, za stroko pomembnih dokumentov iz tujine, s povezavami s SZO in s političnim vstopom kot prva državna svetnica za področje zdravstva dokazala, da si nagrado krovne organizacije za življenjsko delo, tretjo po vrsti, odkar jih Zbornica – Zveza podeljuje, nedvomno zasluži.

Gospa Majda Šlajmer Japelj pripada prvi generaciji študentk triletne Višje šole za medicinske sestre v Ljubljani. Po diplomi se je začela njena zanimiva karierna pot, najprej na Višji šoli za medicinske sestre v Ljubljani, po nekaj letih pa je na predlog takratnega Republiškega komiteja za zdravstvo odšla v Maribor in za 18 let prevzela vodenje srednje zdravstvene šole. Ker v lastni stroki medicinske sestre niso mogle doseči fakultetne izobrazbe, je končala študij sociologije v Ljubljani in podiplomski študij s področja epidemiologije in javnega zdravstva na šoli »Dr. Andrije Štamparja« v Zagrebu. V skladu s takratno srednješolsko zakonodajo je opravila tudi diferencialni pedagoški strokovni izpit.

Že leta 1959 se je aktivno vključila v delo pri Svetovni zdravstveni organizaciji (SZO), kjer še danes deluje na področju zdravstvene nege. V tem obdobju je bila v glavnem uradu SZO članica skupine strokovnjakov za področje svetovanja v zdravstveni negi, v evropski regiji pa svetovalka za primarno zdravstveno nego ter za dodiplomske izobraževalne programe in za programe kontinuiranega izobraževanja medicinskih sester. Bila je raziskovalka v prvem mednarodnem projektu, ki se je ukvarjal z zdravstveno nego v Evropi. V okviru Zdravstvenega doma Dr. Adolfa Drolca Maribor, ki je ponudil raziskovalnemu projektu domicil v sklopu patronažne zdravstvene nege, je po zaključku projekta SZO ponudila Sloveniji ustanovitev Kolaborantovega centra za primarno zdravstveno nego, ta je bil leta 1986 tudi ustanovljen in gospa Šlajmer Japelj ga je vodila deset let. Med drugim je leta 1988 v Mariboru organizirala ustanovno srečanje Globalne mreže SZO kolaborantovih centrov za zdravstveno nego.

Nekaj let je delala na mariborskih visokih šolah oz. fakultetah kot predavateljica družinske sociologije in sociologije dela, na rektoratu je bila zadolžena za razvojne programe in za mednarodno sodelovanje, začasno je prevzela tudi dekanstvo ljubljanske visoke šole.

Delovala je v Društvu medicinskih sester Maribor, bila je tudi njegova predsednica, v letih 1977–1981 pa je bila predsednica Jugoslovanske zveze medicinskih sester. Bila je pobudnica prvega slovenskega strokovnega terminološkega slovarja za zdravstveno nego, v Slovenijo je pripeljala projekt EU telenurse/telenursing in stem ICNP – Mednarodno klasifikacijo zdravstvene nege, osnovne dokumente za to delo je prevajala v slovenščino.

V naš prostor je vpeljala »proces zdravstvene nege« in prvo knjigo s to tematiko tudi prevedla. V času aktivnega dela je veliko pisala in objavljala strokovne prispevke v slovenskih, pa tudi inozemskih strokovnih revijah. Bila je v uredniškem odboru revije Scandinavian Nursing Research, zdaj pa je članica v odboru britanske revije Journal of Research in Nursing. Ker je predavala zgodovino zdravstvene nege in poklicno etiko ter nekaj časa delala kot tajnica Društva medicinskih sester, je zbirala tudi podatke o razvoju zdravstvene nege v svetu in v Sloveniji ter napisala skripto zgodovine zdravstvene nege, pa tudi skripto metodologije zdravstveno-vzgojnega dela, ker je prevzela tudi ta del študijskega programa.

V tem času bila dejavna tudi v organizaciji Rdečega križa in je vodila Republiško komisijo za nego bolnih na domu. V prvem mandatu slovenskega parlamenta je bila s strani Zveze društev medicinskih sester predlagana v Državni svet in je v njem zastopala področje zdravstva. Za svoje delo je dobila več priznanj: zlati znak Zveze društev medicinskih sester Slovenije, priznanje dr. Jožeta Potrča, srebrni častni znak predsednika republike, plaketo Univerze v Mariboru ter priznanje Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor. Svetovna zdravstvena organizacija ji je podelila medaljo »Health for All«, Royal College of Nursing pa častno članstvo.

Hvala, spoštovana Majda, Zbornica – Zveza se vam zahvaljuje z najvišjim, najbolj prestižnim, kar ima – s priznanjem Angele Boškin za vaše življenjsko delo.