Priznanje Angele Boškin za življenjsko delo 2011

Priznanje Angele Boškin za življenjsko delo 2011 je prejela

MARIJA MILORADOVIĆ

Marija Miloradović je se je rodila v letu 1933 v Domžalah. Srednjo šolo za medicinske sestre v Ljubljani je končala v letu 1951. Leta 1962 je diplomirala na Višji šoli za zdravstvene delavce v Ljubljani. Njena delovna pot se je začela na delovnem mestu medicinske sestre v Vojaški bolnici v Ljubljani, po dveh letih pa je odšla na ljubljansko polikliniko. V letu 1956 je postala glavna medicinska sestra v Zdravstvenem domu Ljubljana. V obdobju od 1968 do 1972 je bila vodja patronažne službe Zdravstvenega doma v Ljubljani. Od leta 1972 do 1991 je bila zaposlena na Republiškem komiteju za zdravstveno in socialno varstvo, kjer se je tudi upokojila.

Kot dolgoletna vodilna medicinska sestra s svojim delom pomembno prispevala k organizaciji službe zdravstvene in babiške nege v najširšem pomenu besede – od bolniškega oddelka, zdravstvenega zavoda, nege na domu, šolskega sistema, vse do republiškega in državnega nivoja organiziranja in razvijanja zdravstvenega in socialnega varstva. Pri tem je s svojim aktivnim sodelovanjem vgrajevala elemente stroke zdravstvene in babiške nege vedno seminarjih in kongresih. Njen bibliografski opus obsega številne strokovne prispevke, ki so medicinskim sestram pomagali utrjevati strokovne potrebe in graditi strokovne spremembe z namenom izboljšati delo in odnose s pacienti. Avtonomijo strokovnega dela medicinskih sester je Marija Miloradović zagovarjala z aktivnim sodelovanjem na področju oblikovanja zdravstvenih strokovnih programov za projekte usmerjenega izobraževanja. Poudarjala je tudi pomen vseživljenjskega strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja za vse zdravstvene delavce, posebej pa opozarjala na vsebine za uspešno interdisciplinarno delovanje medicinskih sester.

Mariji Miloradović sta vzgoja in izobraževanje za delo na področju zdravstvene in babiške nege pomenila pogoj za napredek stroke v teoretičnem in praktičnem pomenu. Veliko časa je posvetila sodelovanju s šolami za medicinske sestre, organizaciji praktičnega pouka, oblikovanju programov pripravništva in izvajanju mentorstva. Kot zunanja sodelavka je bila vrsto let tudi učiteljica na srednjih zdravstvenih šolah in predavateljica na Višji šoli za zdravstvene delavce s poudarkom na organizaciji službe zdravstvene nege.

Marija Miloradović je bila med pobudnicami visokošolskega izobraževanja za področje zdravstvene nege, ki so že v letu 1984 pripravile predlog programa in opisa poklica medicinske sestre na 7. stopnji, realiziranega v letu 1993. Od prvih začetkov svojega dela pa vse do danes je Marija Miloradović članica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in  zdravstvenih tehnikov Slovenije. Od leta 1964 do 1976 je bila predsednica Zveze društev medicinskih sester Slovenije. Dva mandata je bila članica predsedstva Zveze društev medicinskih sester Jugoslavije.

Od leta 1979 do leta 1983 je bila glavna in odgovorna urednica Obzornika zdravstvene nege, ki ostaja edino strokovno glasilo medicinskih sester. Od upokojitve pa vse do danes je aktivna članica Sekcije upokojenih medicinskih sester pri Društvu medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana. V letu 2011 je bila imenovana v Delovno skupino Zbornice – Zveze za zgodovinsko dejavnost, v kateri bo zaradi zgodovinskega čuta njen prispevek velikega pomena in neprecenljive vrednosti.

V zgodovinsko knjigo Zbornice – Zveze se je Marija Miloradović zapisala že v letu 1977, ko je ob 50-letnici Društva medicinskih sester Slovenije napisala obsežen prispevek, s katerim je predstavila tako osebni prispevek naših kolegic kot vsebinski prikaz problematike, s katero se je organizacija soočala in jo reševala v 50-ih letih.

Za svoje uspešno in v strokovni javnosti ter širši družbi priznano delo je bila Marija Miloradović odlikovana in nagrajena:

 • z redom dela z zlatim vencem,
 • s priznanjem Zveze prijateljev mladine,
 • s priznanjem Skupnosti zdravstvenih delovnih organizacij
  Slovenije,
 • s priznanjem občinskega odbora RK Ljubljana – Moste Polje,
 • s priznanjem mestnega odbora RK Ljubljana,
 • s priznanjem republiškega odbora RK,
 • z zahvalnico Saveza medicinskih sestara i tehničara
  Jugoslavije,
 • z zlatim znakom Zveze društev medicinskih sester Slovenije,
 • s priznanjem dr. Jožeta Potrča.

Hvala, spoštovana Marija, Zbornica – Zveza se vam zahvaljuje z najvišjim, najbolj prestižnim, kar ima – s priznanjem Angele Boškin za vaše življenjsko delo.