Strokovni seminar z mednarodno udeležbo: Zdravstvena nega v rehabilitaciji – Izzivi in multidisciplinaren pristop

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti

E vrabic.maja@gmail.com
Datum & čas

16/12/2022

08:00

Lokacija

Bohinj Eco Hotel, Triglavska cesta 17, 4264 Bohinjska Bistrica

Poglej na zemljevidu

08.00 - 09.00

Registracija Moderatorici: Maja Vrabič, dipl. med. sestra; Nataša Kic, dipl. med. sestra, URI Soča, Ljubljana

09.00 - 09.10

Pozdrav udeležencev

09.10 - 09.30

Pomen dobre organizacije dela za izvajanje kakovostne zdravstvene nege pacienta v času zdravja, bolezni in rehabilitacije v SB Murska Sobota Metka Lipič Baligač, dipl. med. sestra., mag. zdr. nege, SB Murska Sobota

09.30 - 09.50

Zdravstvena vzgoja pacienta po amputaciji spodnjega uda Igor Stojanović, dipl. zn., URI Soča, Ljubljana

09.50 - 10.10

Multidisciplinarni pristop po možganski kapi Nejra Subaie, dipl. med. sestra, zdravilišče Laško

10.10 - 10.30

Politravma – uspešen timski pristop Suzana Matejčič, dipl. med. sestra; Nina Borse, dipl. fiziot., SB Izola

10.30 - 10.40

Razprava

10.40 - 11.10

ODMOR s kavo in prigrizki

11.10 - 11.50

Physiotherapeutische Behandlung von Verletzungen und deren Prävention (Fizioterapevtska obravnava poškodb in njihova preventiva) Martina Vrabič Pšeničnik, dipl. fiziot.; Anja Gjergjek, dipl. fiziot., mag. zdrav. ved, Physikotherapeutisches Institut Leibnitz, Österreich (Fizioterapevtski inštitut Lipnica, Avstrija)

11.50 - 12.10

Pacient po poškodbi hrbtenjače – priprava na novo življenje Petra Grabner, dipl. delov. ter., URI Soča, Ljubljana

12.10 - 12.30

Pomen hitrega odziva na simptome avtonomne disrefleksije Saša Bele, dipl. med. sestra; Martina Simeunovič, dipl. med. sestra, URI Soča, Ljubljana

12.30 - 12.50

Re/Habilitacija djece s prirođenim malformacijama ekstremiteta (Re/Habilitacija otrok s prirojenimi malformacijami udov) Vedran Ružić dipl.physioth., glavni fizioterapeut Kliničkog zavoda za rehabilitaciju i ortopedska pomagala, KBC-a Zagreb; Maja Tomašević bacc.physioth., fizioterapeut unutar Zavoda za protetičku rehabilitaciju Kliničkog zavoda za rehabilitaciju i ortopedska pomagala, KBC-a Zagreb

12.50 – 13.10

Zdravstvena nega – steber obravnave osebe s pridobljeno možgansko poškodbo Viš. pred. Ivanka Limonšek, dipl. med. sestra., univ. dipl. org., ZUDV Dornava, VZSCE

13.10 – 13.25

Sponzor SimpsˋS medicinski pripomočki Nives Arh

13.25 – 13.40

Sponzor Vernacare Renata Pevec

13.40 – 13.50

Razprava

13.50 – 14.50

ODMOR S KOSILOM

14.50 – 15.10

Pravilen pristop k obravnavi pacienta z agresivnim vedenjem v času rehabilitacije po težji poškodbi glave Aljoša Lapanja, dipl. zn., univ. dipl. soc. ped.; Sekcija MS in ZT v psihiatriji

15.10 – 15.30

Prehrana kod onkološkog bolesnika - kada redovita hrana više nije dovoljna (Prehrana onkološkega bolnika – ko redna prehrana ne zadostuje več) Nikolina Dodlek, mag. med. techn., Zavod za Onkologiju KBC Osijek Hrvatsko Društvo Onkoloških Medicinskih Sestara i Tehničara

15.30 – 15.50

Prehranska podpora pacienta na rehabilitaciji asist. dr. Neža Majdič, dr. med., spec. fiz. in reh. med.

15.50 – 16.10

Vloga medicinske sestre pri pacientu z implantirano baklofensko črpalko Branka Vipavec, dipl. med. sestra, URI Soča, Ljubljana

16.10 – 16.30

Izzivi medicinskih sester v času covida Amela Mikan, dipl. med. sestra, URI Soča, Ljubljana

16.30 – 17.00

Razprava, Evalvacijski vprašalnik, Zaključek

Splošne informacije

Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izobraževanje. Seminar bo v postopku licenčnega vrednotenja strokovnih izpopolnjevanj pri Zbornici – Zvezi.

Organizacijsko programski odbor: Maja Vrabič (vrabic.maja@gmail.com), Nataša Kic (natasa.kic@ir-rs.si)

Kotizacija z DDV za celodnevno izobraževanje znaša:

  • za člane Zbornice – Zveze (ki imajo poravnane vse članske obveznosti) 95€,
  • za nečlane pa 190 €.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun ZZBNS-ZDMSZTS, številka: SI56 0203-1001-6512-314, sklic na številko 00 0213-16122022, z obveznim pripisom za Sekcijo MS in ZT v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti, ki je odprt pri NLB d.d., poslovalnica Tavčarjeva 7, 1000 Ljubljana.

V kotizacijo so všteti predavanja, izvlečki predavanj, pogostitev v odmorih, kosilo in potrdilo o udeležbi.

Za aktivne udeležence kotizacije ni.

Organizator si pridržuje pravico do manjših sprememb programa.

Prijava

Elektronska prijava je preko spletne aplikacije, do katere dostopate preko spletne strani Zbornice-Zveze ali se prijavite na e-naslov vrabic.maja@gmail.com.
Ob prijavi potrebujemo podatke udeleženca (ime, priimek, delovno mesto, zaposlitev, e-naslov, številko članske izkaznice in podatek o plačniku udeležbe). Potekal bo elektronski način registracije udeležencev, zato imejte s seboj člansko izkaznico, številko licence v kolikor jo imate in potrdilo o plačilu kotizacije.

Prijave so možne do zasedbe prostih mest.

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Maja Vrabič (vrabic.maja@gmail.com)
Nataša Kic (natasa.kic@ir-rs.si)

Predsednica Sekcije MS in ZT v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti
Maja Vrabič