Zakonodaja s področja zdravstvene in babiške nege in poklicna etika: modul licenca

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske

E nina.trifoni@gmail.com
Datum & čas

26/1/2023

13:45

Lokacija

Online

13.45 - 14.00

Registracija udeležencev v spletno okolje

14.00 - 14.05

Uvodni pozdrav Alenka Bijol predsednica Društva MSBZT Gorenjske

14.05 - 16.25

Etika in morala v zdravstveni in babiški negi. Teorije etike v zdravstvu, etična načela in odgovornost. Predavateljica: Darinka Klemenc

Vrednote v zdravstveni in babiški negi

Komunikacija in medpoklicni odnosi

Profesionalna podoba izvajalcev zdravstvene in babiške nege

Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije

Kodeks etike za babice Slovenije

Etične dileme, izzivi in primeri v kliničnih okoljih

16.25 - 16.55

Odmor

16.55 - 19.15

Pravna ureditev zdravstvene dejavnosti Predavateljica: Tina Zalokar

Poklicne kvalifikacije in poklicne kompetence v dejavnosti zdravstvene in babiške nege

Strokovna, odškodninska in kazenska odgovornost zdravstvenih delavcev

Delovno pravno področje

Pravice in dolžnosti pacientov ter postopek uveljavljanja njihovih pravic

Pravice in dolžnosti v zvezi z opravljanjem zdravstvene dejavnosti ter pravice in obveznosti iz delovnega razmerja

Delovanje zdravstvenih delavcev v zvezi z obravnavo nasilja v družini in na delovnem mestu

19.30 - 19.40

Razprava in sklepne misli

19.40

E – test

Splošne informacije

Program strokovnega srečanja je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi in je usklajen z obveznimi vsebinami, ki jih mora vsebovati strokovno izpopolnjevanje za izpolnjen pogoj obveznih vsebin s področja »Poklicne etike in zakonodaje s področja zdravstva«, kot jih določa 19. člen Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege (Uradni list RS, št. 152/20), Navodilo za oceno ustreznosti programa stalnega strokovnega izpopolnjevanja in določitev licenčnih točk za izvajalce zdravstvene ali babiške nege, ki za samostojno delo potrebujejo licenco ter 2. člen Pravilnika o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev (Uradni list RS, št. 92/06 in 42/17).

Kotizacija znaša 120 € z vključenim DDV za posameznega udeleženca.

Za člane Zbornice – Zveze (regijskih strokovnih društev), ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50% popust.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Vse informacije v zvezi s prijavo v spletno okolje, kjer bo potekalo izobraževanje boste prejeli na vaš E – naslov, zato prosimo, da ga ob prijavi obvezno navedete.

Vljudno vas prosimo, da upoštevate spletni bonton.