ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA: modul licenca

Organizator

Društvo MSBZT Ljubljana Društvo MSBZT Maribor; Društvo MSBZT Celje; Društvo MSBZT Novo Mesto; Društvo MSBZT Pomurja; Društvo MSBZT Koper; Društvo MSBZT Nova Gorica, Društvo MSBZT Gorenjske, Društvo MSBZT Ptuj - Ormož, Društvo MSBZT Koroške in Društvo MSBZT Velenje

T 041 754 695 E irma.kiprijanovic@gmail.com
Datum & čas

19/3/2021

07:30

Lokacija

v spletnem okolju zoom

Program izobraževanja po 17. členu Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege

Enodnevno izobraževanje je namenjeno medicinskim sestram, babicam in zdravstvenim tehnikom  ter drugim zdravstvenim delavcem in sodelavcem in zajema vsebine stalnega strokovnega izpopolnjevanja s področja PRAVNE UREDITVE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI, DELOVNIH RAZMERIJ TER  KAZENSKE IN MATERIALNE ODGOVORNOSTI

I. Pravna ureditev zdravstvene dejavnosti

 • pravni viri za organizacijo zdravstvenega varstva zdravstvena zakonodaja (Ustava RS, zakoni,podzakonski akti),
 • ustavne pravice in temeljne svoboščine v zvezi z zdravstvenim varstvom (pravica do zdravstvenega varstva, pravica do socialne varnosti, svobodno odločanje o rojstvih otrok, pravica do ugovora vesti),
 • družbena skrb za zdravje in njena realizacija, nacionalni plan,
 • pravice in dolžnosti v zvezi z opravljanjem zdravstvene dejavnosti (ustava, kodeks etike zdravstvenih delavcev, ugovor vesti v organizaciji zdravstvenega varstva,
 • nadzorstvo nad delom zdravstvenih zavodov in zdravstvenih delavcev (upravno, strokovno in finančno nadzorstvo),
 • zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci (vsebina, kvalifikacija, nazivi, samostojnost dela,  register, licenca, strokovno izpopolnjevanje),
 • strokovna združenja – zbornice in njihove naloge, pristojnosti, javna pooblastila, članstvo, organi, akti in financiranje.

II. Pravice pacientov

 • pacientove pravice (vrste in vsebina pravic, zastopnik pacientovih pravic, obravnava kršitev pacientovih pravic),
 • pravice bolnih otrok.

III. Delovnopravno področje

 • temeljne pravice in obveznosti zdravstvenih delavcev in sodelavcev iz delovnega razmerja (sklenitev delovnega razmerja, pripravništvo in poskusno delo, delovno razmerje za nedoločen oziroma določen čas, začasno ali občasno delo, delo preko polnega delovnega časa, dežurstvo, pripravljenost, posebni delovni pogoji dela skrajšani delovni čas, pravica do plače in nadomestil plače, dopusti, odgovornost za kršitev delovnih obveznosti disciplinska ter materialna odgovornost, suspenz, prenehanje delovnega razmerja, varstvo pravic za primer brezposelnosti, odškodninska odgovornost)
 • kolektivne pogodbe: za negospodarske dejavnosti, kolektivna pogodba dejavnosti in poklicna kolektivna pogodba

Preprečevanje nasilja v družini:

 • predstavitev zakona,
 • opredelitev družinskih članov,
 • opredelitev nasilja v družini,
 • posebno varstvo otrok,
 • dolžnost prijave,
 • varstvo identitete žrtve,
 • vloga organov in organizacij ter nevladnih organizacij,
 • nacionalni program preprečevanja nasilja v družini in akcijski načrt,
 • ukrepi za zagotovitev varnosti žrtve

IV. Kazenska in odškodninska (materialna) odgovornost izvajalcev

07.30 – 08.00

Prijava udeležencev v spletno okolje (povabilo udeleženci prejmejo na meil, ki ga podajo ob prijavi na izobraževanje)

08.00 – 08.10

Pozdrav in predstavitev programa Đurđa Sima, dipl. m. s., predsednica DMSBZT Ljubljana

08.10 – 10.05

Pravna ureditev zdravstvene dejavnosti mag. Peter Požun, viš. med. teh, univ.dipl.ekon.( UN)

10.05 – 10.15

Odmor

10.15 – 11.15

Pravice pacientov Jožica Trošt Krušec, mag. prava

11.15- 11.35

Odmor

11.35 – 13.05

Kazenska in odškodninska odgovornost Mitja Kocmut, dipl. iur.

13.05 – 13.10

Odmor

13.10 – 14.40

Delovnopravno področje in preprečevanje nasilja v družini Marko Špoljarič, dipl. iur.

14.40 – 15.10

Preverjanje znanja – E - test

15.10 – 15.20

Razprava, zaključek

Splošne informacije

Program je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi ter je usklajen z obveznimi in priporočenimi vsebinami, ki jih mora vsebovati strokovno izpopolnjevanje za izpolnjen pogoj obveznih vsebin s samo področja »zakonodaje s področja zdravstva« v licenčnem obdobju. 

Za člane Zbornice – Zveze (regijskih strokovnih društev), ki imajo poravnane članske obveznosti, bodo stroški izobraževanja kriti iz sredstev regijskih društev oziroma iz naslova plačanih članarin. Kotizacija za nečlane znaša 120 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca.

Strokovno izobraževanje je v postopku vpisa v register strokovnih izpolnjevanj Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov  Slovenije:

Vse informacije v zvezi s prijavo v spletno okolje, kjer bo potekalo izobraževanje boste prejeli na vaš E – naslov, en dan pred dogodkom, zato prosimo, da ga ob prijavi obvezno navedete.

Prijava

Prijava preko elektronske prijavnice SPODAJ do  16. marca 2021, oziroma do zasedenosti mest (200).

Dodatne informacije

Irma Kiprijanović – irma.kiprijanovic@gmail.com ali 041 754 695.

Predsednice/k regijskih strokovnih društev pri Zbornici Zvezi:
Đurđa Sima, Ksenija Pirš, Tomica Kordiš, mag. Jožica Rešetič, Dragica Jošar, Doroteja Dobrinja, Metka Plesničar, Alenka Bijol, Tanja Ribič Vidovič, Janja Pungartnik, mag. Janez Kramar, l.r.