Zakonodaja s področja zdravstva – modul licenca

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

T 041 754 695 E irma.kiprijanovic@gmail.com
Datum & čas

2/10/2020

07:30

Lokacija

v predavalnici URADNEGA LISTA V LJUBLJANI, Ljubljana, Dunajska cesta 167

Poglej na zemljevidu

07.30 - 08.00

Registracija udeležencev

08.00 - 08.10

Pozdrav in predstavitev programa Đurđa Sima, dipl. m. s., predsednica DMSBZT Ljubljana

08.10 - 10.05

Pravna ureditev zdravstvene dejavnosti mag. Peter Požun, viš. med. teh, univ.dipl.ekon.( UN)

10.05 - 10.15

Odmor

10.15 - 11.15

Pravice pacientov Jožica Trošt Krušec, mag. prava/Nejc Seitl, mag. prava

11.15 - 11.35

Odmor

11.35 - 13.05

Kazenska in odškodninska odgovornost Mitja Kocmut, dipl. iur.

13.05 - 13.10

Odmor

13.10 - 14.40

Delovnopravno področje in preprečevanje nasilja v družini Marko Špoljarič, dipl. iur.

14.40 - 15.10

Preverjanje znanja

15.10 - 15.20

Zaključek izobraževanja

Enodnevno izobraževanje je namenjeno medicinskim sestram, babicam in zdravstvenim tehnikom  ter drugim zdravstvenim delavcem in sodelavcem in zajema vsebine stalnega strokovnega izpopolnjevanja s področja PRAVNE UREDITVE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI, DELOVNIH RAZMERIJ TER  KAZENSKE IN MATERIALNE ODGOVORNOSTI

I. Pravna ureditev zdravstvene dejavnosti

 • pravni viri za organizacijo zdravstvenega varstva zdravstvena zakonodaja (Ustava RS, zakoni,  podzakonski akti),
 • ustavne pravice in temeljne svoboščine v zvezi z zdravstvenim varstvom (pravica do zdravstvenega varstva, pravica do socialne varnosti, svobodno odločanje o rojstvih otrok, pravica do ugovora vesti),
 • družbena skrb za zdravje in njena realizacija, nacionalni plan,
 • pravice in dolžnosti v zvezi z opravljanjem zdravstvene dejavnosti (ustava, kodeks etike zdravstvenih delavcev, ugovor vesti v organizaciji zdravstvenega varstva,
 • nadzorstvo nad delom zdravstvenih zavodov in zdravstvenih delavcev (upravno, strokovno in finančno nadzorstvo),
 • zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci (vsebina, kvalifikacija, nazivi, samostojnost dela,  register, licenca, strokovno izpopolnjevanje),
 • strokovna združenja – zbornice in njihove naloge, pristojnosti, javna pooblastila, članstvo, organi, akti in financiranje

II. Pravice pacientov

 • pacientove pravice (vrste in vsebina pravic, zastopnik pacientovih pravic, obravnava kršitev pacientovih pravic),
 • pravice bolnih otrok.

III. Delovnopravno področje

 • temeljne pravice in obveznosti zdravstvenih delavcev in sodelavcev iz delovnega razmerja (sklenitev delovnega razmerja, pripravništvo in poskusno delo, delovno razmerje za nedoločen oziroma določen čas, začasno ali občasno delo, delo preko polnega delovnega časa, dežurstvo, pripravljenost, posebni delovni pogoji dela skrajšani delovni čas, pravica do plače in nadomestil plače, dopusti, odgovornost za kršitev delovnih obveznosti disciplinska ter materialna odgovornost, suspenz, prenehanje delovnega razmerja, varstvo pravic za primer brezposelnosti, odškodninska odgovornost)
 • kolektivne pogodbe: za negospodarske dejavnosti, kolektivna pogodba dejavnosti in poklicna kolektivna pogodba

Preprečevanje nasilja v družini:

 • predstavitev zakona,
 • opredelitev družinskih članov,
 • opredelitev nasilja v družini,
 • posebno varstvo otrok,
 • dolžnost prijave,
 • varstvo identitete žrtve,
 • vloga organov in organizacij ter nevladnih organizacij,
 • nacionalni program preprečevanja nasilja v družini in akcijski načrt,
 • ukrepi za zagotovitev varnosti žrtve

IV. Kazenska in odškodninska (materialna) odgovornost izvajalcev

Splošne informacije

Program je ovrednoten z licenčnimi in pedagoškimi točkami pri Zbornici – Zvezi.

Program je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi ter je usklajen z obveznimi in priporočenimi vsebinami, ki jih mora vsebovati strokovno izpopolnjevanje za izpolnjen pogoj obveznih vsebin s samo področja »zakonodaje s področja zdravstva« v licenčnem obdobju. 

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 120 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 60 EUR z vključenim DDV, razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin). Kotizacija se plača po izstavljenem računu. V kotizacijo je všteto gradivo in organizacija učne delavnice, stroški preverjanja znanja ter osvežitev s pijačo in prigrizkom.

 

Prijava

Prijava preko elektronske prijavnice SPODAJ do  23. septembra 2020, oziroma do zasedenosti mest (50).

S seboj prinesite člansko izkaznico. Prosimo za točnost!


Prosimo, da se izobraževanja udeležite le, če ste zdravi in pri sebi ne opažate nobenih znakov okužbe s SARS-CoV-2 (COVID-19).


V primeru odpovedi, le te upoštevamo najpozneje 2 dni pred dogodkom, po tem roku je prijavitelj zavezan za plačilo celotnega zneska.

Dodatne informacije

Irma Kiprijanović – irma.kiprijanovic@gmail.com ali 041 754 695.

Vljudno vabljeni!

Za koordinacijo izobraževanj s področja zakonodaje
Mag. Peter Požun, viš. med. teh, univ.dipl.ekon. (UN)

Predsednica DMSBZT Ljubljana
Đurđa Sima, dipl.m.s.