ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA IN POKLICNA ETIKA: OBVEZNA VSEBINA

Organizator

Društvo MSBZT Celje

T 051398909
Datum & čas

10/3/2021

15:50

Lokacija

E-izobraževanje: Preko spletne platforme Google meet

15,50- 16,00

Registracija udeležencev

16,00 – 16,30

Splošna načela etike v zdravstvu; Etika vrlin, Etika skrbi, Etika za prihodnost. izr. prof. dr. Danica Železnik

16.30- 17,00

Morala kot skupek pravil, norm, predpisov; Modeli morale v zdravstveni negi, Načela in standardi Kodeksa v zdravstveni negi in oskrbi / Kodeks etike za babice Slovenije izr. prof. dr. Danica Železnik

Analiziranje etičnih problemov v praksi zdravstvene in babiške nege

17,00-17,15

Odmor

17,15-17,45

Pacientove pravice in njihovo uveljavljanje po ZPacP asis.dr. Iztok Štefanec, univ.dipl.prav

17.45- 19,00

Pravna ureditev zdravstvene dejavnosti; asis.dr Iztok Štefanec, univ. dipl. prav

Izvajalci zdravstvenega varstva, Nadzorstvo nad delom zdravstvenih zavodov in zdravstvenih delavcev (upravno, strokovno in finančno nadzorstvo). Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci (samostojnost dela in odgovornost).

19,00-21,30

Temeljne pravice in obveznosti zdravstvenih delavcev in sodelavcev iz delovnega razmerja; asis.dr. Iztok Štefanec, univ. dipl. prav

Odgovornost za kršitev delovnih obveznosti- disciplinska in materialna odgovornost, suspenz, prenehanje delovnega razmerja. Kazenska in odškodninska (materialna) odgovornost.

Splošne informacije

Program strokovnega srečanja je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi in je usklajen z obveznimi vsebinami s področja »Etika in zakonodaja s področja zdravstva« v enem licenčnem obdobju«.

Strokovno izpopolnjevanje sodi na področje OBVEZNIH in PRIPOROČENIH vsebin za vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi. Vloga za izobraževanje je posredovana na Zbornico Zvezo. Izobraževanje se šteje za licenčne točke.

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 120EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze,  DMSBZT Celje, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 100% popusta (razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin) in znaša kotizacija 0,00eur.  Kotizacijo nakažete PO PREJETEM RAČUNU na TRR društva DMSBZT Celje, SI 56051008015553360, pri Abanki.

E-prijava

E-prijavnica se nahaja na osnovni strani spletne strani www.zbornica-zveza.si. S klikom na sliko E-prijavnica se odpre nabor izobraževanj, ki se bodo odvijala v naslednjem obdobju.
Na želeni termin seminarja se lahko prijavite kot član ali splošno.

Dodatne informacije

Če se vam ne bo uspeli prijaviti ali niste dobili pravočasno linka za online povezavo, lepo prosim pokličite na 051398909.

Predsednica DMSBZT Celje

Tomislava Kordiš