ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA IN POKLICNA ETIKA: MODUL LICENCA

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Velenje

T 041 707 049,
Datum & čas

8/12/2021

13:45

Lokacija

spletno okolje

13.45 - 14.00

Prijava udeležencev v spletno okolje

Sklop ETIKA Darinka Klemenc, dipl.m.s.

14.00 - 15.30

1. sklop ETIKA

15.30 - 15.40

Odmor

15.40 - 16.25

2. sklop ETIKA

Splošna načela etike v zdravstvu (Etika in morala v zdravstveni in babiški negi, Teorije etike v zdravstvu, Etična načela in odgovornost).

Morala kot skupek pravil, norm, predpisov (Vrednote v zdravstveni in babiški negi, Komunikacija in medpoklicni odnosi, Profesionalna podoba v zdravstveni in babiški negi, Načela in standardi Kodeksa etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije, Kodeks etike za babice Slovenije).

16.25 - 16.45

Odmor

Sklop ZAKONODAJA as.dr. Iztok Štefanec, univ.dipl. prav.

16.45 - 18.15

1. sklop

18.15 - 18.25

Odmor

18.25 - 19.10

2. sklop

Pacientove pravice in njihovo uveljavljanje po ZPacP

Strokovna, odškodninska in kazenska odgovornost zdravstvenih delavcev

Izvajalci zdravstvenega varstva,

Nadzorstvo nad delom zdravstvenih zavodov in zdravstvenih delavcev (upravno, strokovno in finančno nadzorstvo)

Delovanje zdravstvenih delavcev v zvezi z obravnavo nasilja v družini in na delovnem mestu

Temeljne pravice in obveznosti zdravstvenih delavcev in sodelavcev iz delovnega razmerja

Odgovornost za kršitev delovnih obveznosti- disciplinska in materialna odgovornost, suspenz, prenehanje delovnega razmerja

19.10 - 19.20

Razprava in sklepne misli

19.20

E - test

Splošne informacije

Strokovno izpopolnjevanje sodi na področje OBVEZNIH vsebin za vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi.

Za člane regijskih strokovnih društev, ki imajo poravnane članske obveznosti, bodo stroški izobraževanja kriti iz sredstev regijskih društev oziroma iz naslova plačane članarine. Kotizacija za nečlane znaša 120,00€ z vključenim DDV za posameznega udeleženca.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Za vse dodatne informacije lahko pokličete na gsm. 041 707 049, Janez Kramar.

asist. mag. Janez Kramar
predsednik DMSBZT Velenje