Zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika: modul licenca

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske

E nina.trifoni@gmail.com
Datum & čas

10/6/2021

13:45

Lokacija

potekalo online preko elektronskih medijev

13.45 - 14.00

Registracija udeležencev v spletno okolje

14.00 - 14.05

Uvodni pozdrav Alenka Bijol predsednica Društva MSBZT Gorenjske

14.05 -15.30

ETIKA IN MORALA V ZDRAVSTVENI IN BABIŠKI NEGI, TEORIJE ETIKE V ZDRAVSTVU, ETIČNA NAČELA IN ODGOVORNOST DARINKA KLEMENC

VREDNOTE V ZDRAVSTVENI IN BABIŠKI NEGI, KOMUNIKACIJA IN MEDPOKLICNI ODNOSI, POKLICNA/PROFESIONALNA PODOBA V ZDRAVSTVENI IN BABIŠKI NEGI

15.30 - 16.00

Odmor

16.00 - 17.30

PRAVNA UREDITEV ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI TINA ZALOKAR

POKLICNE KVALIFIKACIJE IN POKLICNE KOMPETENCE V DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE

STROKOVNA, ODŠKODNINSKA IN KAZENSKA ODGOVORNOST ZDRAVSTVENIH DELAVCEV

17.30 - 17.45

Odmor

17.45 - 18.30

DELOVNO PRAVNO PODROČJE TINA ZALOKAR

PRAVICE IN DOLŽNOSTI PACIENTOV TER POSTOPEK UVELJALVJANJA NJIHOVIH PRAVIC

PRAVICE IN DOLŽNOSTI V ZVEZI Z OPRAVLJANJEM ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI TER PRAVICE IN OBVEZNOSTI IZ DELOVNEGA RAZMERJA

DELOVANJE ZDRAVSTVENIH DELAVCEV V ZVEZI Z OBRAVNAVO NASILJA V DRUŽINI IN DELOVNEM MESTU

18.30 - 19.15

KODEKS ETIKE V ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI ter KODEKS ETIKE ZA BABICE, ETIČNE DILEME, IZZIVI POKLICNE ETIKE V POSEBNIH OKOLJIH DARINKA KLEMENC

19.15 - 19.40

RAZPRAVA IN SKLEPNE MISLI

19.40 -

E – TEST

Splošne informacije

Program strokovnega srečanja je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi in je usklajen z obveznimi vsebinami, ki jih mora vsebovati strokovno izpopolnjevanje za izpolnjen pogoj obveznih vsebin s področja »Poklicne etike in zakonodaje s področja zdravstva« v enem licenčnem obdobju (19. člen Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege, Ul RS št. 3/ 2016, z dne 18. 1. 2016) ter v Ul RS, št. 62/2016, z dne 30. 9. 2016 objavljenega Pravilnika o spremembah Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege) ter 2. člen Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev (Uradni list RS, št. 42/17 z dne 4. 8. 2017)Strokovno izpopolnjevanje sodi na področje OBVEZNIH vsebin za vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi.

Kotizacija znaša 120 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca.

Dan pred dogodkom vam bomo na e-naslov poslali spletno povezavo do izobraževanja.


Za člane Zbornice – Zveze (regijskih strokovnih društev), ki imajo poravnane članske obveznosti, bodo stroški izobraževanja kriti iz sredstev regijskih društev oziroma iz naslova plačanih članarin.


Strokovno izobraževanje je v postopku vpisa v register strokovnih izpopolnjevanj Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Prijava

Prijave sprejemamo preko elektronske prijavnice na spletni strani Zbornice – Zveze (E – prijavnica)

Dodatne informacije

Za dodatne informacije pišite na naslov: nina.trifoni@gmail.com

Vse informacije v zvezi s prijavo v spletno okolje, kjer bo potekalo izobraževanje boste prejeli na vaš E – naslov, zato prosimo, da ga ob prijavi obvezno navedete.

Ksenija Pirš, Đurđa Sima, Tomica Kordiš, mag. Jožica Rešetič, Dragica Jošar, Doroteja Dobrinja, Metka Plesničar, Alenka Bijol, Tanja Ribič Vidovič, Janja Pungartnik, mag. Janez Kramar l.r.

Alenka Bijol
predsednica DMSBZT Gorenjske