Zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika: modul licenca

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor

Datum & čas

14/10/2022

07:30

Lokacija

prostori DMSBZT Maribor, Ulica heroja Jevtiča 5, Maribor.

Poglej na zemljevidu

7.30 – 8.00

Registracija udeležencev

8.00 – 8.30

Splošna načela etike v zdravstvu prof. dr. Danica Železnik, prof. zdr. vzg.

(Človekove pravice, Etika vrlin, Etika skrbi, Etika za prihodnost, morala kot skupek pravil, norm, predpisov)

8.30 – 9.00

Načela in standardi Kodeksa etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije prof. dr. Danica Železnik, prof. zdr. vzg.

9.00 – 9.30

Načela in standardi Kodeksa etike za babice Slovenije Rosemarie Franc, dipl. m. s., dipl. babica

9.30 – 10.30

Analiziranje etičnih problemov v praksi zdravstvene in babiške nege prof. dr. Danica Železnik, prof. zdr. vzg., Rosemarie Franc, dipl. m. s., dipl. bab.

(Kakovost odnosa, ki pospešuje občutek dostojanstva pri bolniku, Dejavniki, ki vplivajo na ohranjanje človekovega dostojanstva, Kako spoštujemo avtonomijo posameznika? Kako se odzovemo na kritiko?)

10.30 – 11.00

Odmor

11.00 – 12.00

Pravna ureditev zdravstvene dejavnosti Mag. Peter Požun, dipl. zn., univ. dipl. ekon., državni svetnik za področje zdravstva

Pravni viri za organizacijo zdravstvenega varstva- zdravstvena zakonodaja (Ustava RS, zakoni, podzakonski akti)

Ustavne pravice in temeljne svoboščine v zvezi z zdravstvenim varstvom

Družbena skrb za zdravje in njena realizacija, Nacionalni plan zdravstvenega varstva

Izvajalci zdravstvenega varstva, Pravice in dolžnosti v zvezi z opravljanjem zdravstvene dejavnosti

Nadzorstvo nad delom zdravstvenih zavodov in zdravstvenih delavcev (upravno, strokovno in finančno nadzorstvo)

Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci (vsebina, kvalifikacije, nazivi, samostojnost dela, register, licenca, strokovno izpopolnjevanje)

Strokovna združenja - zbornice in njihove naloge, pristojnosti, javna pooblastila, članstvo, organi, akti in financiranje

12.00 – 13.00

Pravna ureditev pacientovih pravic in etične dileme iz prakse Prof. dr. Suzana Kraljič, Pravna fakulteta Univerze v Maribor

13.00 – 13.30

Delovnopravno področje Ksenija Trčko, univ. dipl. prav.

Temeljne pravice in obveznosti zdravstvenih delavcev in sodelavcev iz delovnega razmerja – sklenitev delovnega razmerja, pripravništvo in poskusno delo, delovno razmerje za določen/ nedoločen čas, začasno ali občasno delo, delo preko polnega delovnega časa, dežurstvo, pripravljenost, posebni delovni pogoji - skrajšani delovni čas

Pravica do plače in nadomestil plače, dopusti

Odgovornost za kršitev delovnih obveznosti- disciplinska in materialna odgovornost, suspenz, prenehanje delovnega razmerja

Varstvo pravic za primer brezposelnosti, odškodninska odgovornost

Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti in poklicna kolektivna pogodba

13.30 – 14.00

Kazenska in odškodninska (materialna) odgovornost Ksenija Trčko, univ. dipl. prav

14.00 – 15.00

Delovanje zdravstvenih delavcev v zvezi z obravnavo nasilja v družini Mag. Andreja Krajnc, univ. dipl. org.

(Zakon o preprečevanju nasilja v družini, Pravilnik o pravilih in postopkih pri obravnavanju nasilja v družini pri izvajanju zdravstvene dejavnosti)

Preprečevanje in obravnava nasilja na delovnem mestu pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti (protokoli obravnave nasilnih in drugih dejanj)

15.00

Zaključek in vrednotenje seminarja, E test

Splošne informacije

Program strokovnega srečanja je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi in je usklajen z obveznimi vsebinami (19. člen Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege, Ul RS št. 3/ 2016, z dne 18. 1. 2016, Pravilnik o spremembah Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege, Ul RS, št. 62/2016, z dne 30. 9. 2016, 2. člen Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnem izpopolnjevanju
zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev (Ul RS, št. 42/17, z dne 4. 8. 2017), ki jih mora vsebovati strokovno izpopolnjevanje za izpolnjen pogoj obveznih vsebin s področja »POKLICNA ETIKA IN ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA«.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Podpredsednica društva                     Predsednica društva
mag. Barbara Donik, l. r.                 Ksenija Pirš, mag. zdr. ved