Zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika: modul licenca

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje

E info@dmsbzt-celje.si
Datum & čas

8/11/2022

15:50

Lokacija

V spletnem okolju

15.50 - 16.00

Registracija udeležencev

16.00 - 16.30

Splošna načela etike v zdravstvu; Etika vrlin, Etika skrbi, Etika za prihodnost. izr. prof. dr. Danica Železnik

16.30 - 19.00

Morala kot skupek pravil, norm, predpisov; Modeli morale v zdravstveni negi, Načela in standardi Kodeksa v zdravstveni negi in oskrbi / Kodeks etike za babice Slovenije izr. prof. dr. Danica Železnik

Analiziranje etičnih problemov v praksi zdravstvene in babiške nege

19.00 - 19.15

Odmor

19.15 - 19.45

Pacientove pravice in njihovo uveljavljanje po ZPacP asis. dr. Iztok Štefanec, univ. dipl. prav

19.45 - 20.30

Pravna ureditev zdravstvene dejavnosti; asis. dr. Iztok Štefanec, univ. dipl. prav

Izvajalci zdravstvenega varstva.

Nadzorstvo nad delom zdravstvenih zavodov in zdravstvenih delavcev (upravno, strokovno in finančno nadzorstvo).

Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci (samostojnost dela in odgovornost).

20.30 - 22.15

Temeljne pravice in obveznosti zdravstvenih delavcev in sodelavcev iz delovnega razmerja; asis. dr. Iztok Štefanec, univ. dipl. prav

Odgovornost za kršitev delovnih obveznosti- disciplinska in materialna odgovornost, suspenz, prenehanje delovnega razmerja.

Kazenska in odškodninska (materialna) odgovornost.

Ob koncu predavanj, pisanje testa.

Splošne informacije

Program strokovnega srečanja je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi in je usklajen z obveznimi vsebinami s področja »Etika in zakonodaja s področja zdravstva« v enem licenčnem obdobju«.

Strokovno izpopolnjevanje sodi na področje OBVEZNIH in PRIPOROČENIH vsebin za vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi. Izobraževanje se šteje za licenčne točke.

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 120€ z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, DMSBZT Celje, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 70 % popusta (razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin) in znaša kotizacija 36€.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Če se vam ne bo uspelo prijaviti ali niste dobili pravočasno linka za online povezavo, lepo prosim pišite na mail info@dmsbzt-celje.si

Predsednica DMSBZT Celje
Tomislava Kordiš