Z znanjem, pravilnim pristopom in komunikacijo do varne zdravstvene nege otrok

Organizator

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji

E dobercvet@gmail.com
Datum & čas

22/11/2019

00:00

Lokacija

V hotelu PAKA v Velenju

Poglej na zemljevidu

Petek 22.11.2019

08.00 - 09.00

Registracija

09.00 - 09.15

Uvodni pozdrav Majda Oštir, dipl. m. s., predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji

1.sklop: Zdravstvena nega prezgodaj rojenih otrok

Moderator Jana Stermecki, dipl.bab., Tanja Trivić, dipl.bab.

09.15 - 09.30

Delovanje ambulante za vodenje rizičnih otrok Mira Kočar, dipl.m.s.

09.30 - 09.45

Pregled izvajanja imunoprofilakse s protitelesi proti respiratornemu sincicijskemu virusu in preventiva pred okužbo s tem virusom Jana Stermecki, dipl.bab. Jerneja Štinek, dipl.bab.

09.45 - 10.00

Partnerski odnos po rojstvu donošenih /nedonošenih otrok Tanja Trivić, dipl.bab.

10.00 - 10.15

Pravilno rokovanje z novorojenčkom Tjaša Grudnik, dipl.fiziot.

10.15 - 10.35

Zapleti pri prezgodaj rojenem otroku in učenje staršev za nego v domačem okolju ter sodelovanje s patronažno medicinsko sestro – študija primera Majda Oštir, dipl.m.s

10.35 - 10.45

Razprava

10.45 - 11.15

Odmor

Moderator: Minja Petrovič, prof.zdr.vzg., pred.

11.15 - 12.00

Suvremeni pristop zdravstvene skrbi djece skroz dnevnu bolnicu Ivanka Ercegivić, bacc.med.techn, Leann Coleman Bozić, bacc.med.techn.

12.00 - 12.40

Predstavitev kognitivno vedenjske tehnike - tehnika reševanja problemov Dr. Darja Kodrun Potočnik, univ.dipl.psih.

12.40 - 12.50

Razprava

12.50 - 13.10

Volitve predsednika Sekcije in članov izvršnega odbora Sekcije

13.10 - 14.30

Odmor za kosilo

2.sklop: Učne delavnice

Moderatorka: Gabriela Gabor,dipl.m.s., Doroteja Dobrinja, dipl.m.s

Vsaka delavnica traja 30 minut, vse delavnice se začnejo ob istem času in se 4 krat ponovijo

14.30 - 17.00

Učne delavnice

Pravilno rokovanje z novorojenčkom; Pravilno nameščanje novorojenčka za spanje, pravilno nameščanje v lupinico in voziček Saša Berič, dipl.fth.

Pomen bazalne stimulacije pri odnosni zdravstveni negi-izkustveno doživetje Jožica Brenčič, dipl.m.s.., mag. zdr. nege, Stanka Vuzem dipl.m.s

15.40 - 15.50

Odmor

Merjenje telesne temperature pri novorojenčku, dojenčku in otroku – implementacija nacionalnih protokolov Matjana Koren Golja, univ.dipl.org, dipl.m.s.

Reševanje problemov Dr. Darja Kodrun Potočnik, univ.dipl.psih.

19.00

Večerja in podelitev zahval in priznanj

Sobota, 23.11.2019

1. Sklop: Otrokovo doživljanje, sodelovanje in komunikacija

Moderatorka: Majda Oštir,dipl.m.s, Valentina Stefanova Kralj, univ.dipl.psih, specialistka klinične psihologije

09.00 - 09.45

Otrokovo doživljanje zdravstvenih posegov v različnih razvojnih obdobjih Lara Šuštar, mag.psih.

09.45 - 10.30

Komunikacija s starši bolnih ali poškodovanih otrok Manja Rančigaj Gajšek, univ. dipl.psih

10.30 - 11.15

Otrokovo sodelovanje pri zdravljenju kronične bolezni Valentina Stefanova Kralj, univ.dipl.psih, specialistka klinične psihologije

11.15 - 11.25

Razprava

11.25 - 11.55

Odmor

2. sklop: Kakovost in varnost v zdravstveni negi – področje zdravil

Moderator: Majda Oštir

11.55 - 12.15

Priprava in dajanje zdravil na področju zdravstvene nege v pediatriji: včasih in danes Majda Oštir, dipl.m.s.

12.15 - 12.35

Kako izračunati pravilno količino predpisanega odmerka zdravil Tina Sabadin, mag.zdr.nege

12.35 - 12.55

Oblikovanje varnostne kulture pri ravnanju z zdravili Danijela Milanovič, dipl.m.s.

12.55 - 13.20

Pravilo 10P - ga poznamo in upoštevamo – prikaz primerov Simona Martinšek, dipl.m.s., mag.zdr.nege, Tina Sabadin, mag.zdr.nege

13.20 - 13.30

Razprava

13.30

Zaključek srečanja

Splošne informacije

Cilj in namen strokovnega srečanja: strokovno srečanje je namenjeno pridobitvi novih strokovnih vsebin iz področja obravnave otrok in mladostnikov na področju zdravstvene nege v pediatriji. Udeleženci bodo imeli možnost poslušati strokovne vsebine in razpravljati s strokovnjaki ter pridobiti veščine v praktičnih interaktivnih učnih delavnicah.

Strokovni odbor: Majda Oštir, Jana Stermecki, dipl.bab., Ivanka Limonšek, Matjana Koren, dipl.m.s.,univ.dipl.org., dr. Petra Lešnik Musek, univ. dipl. psih.
Organizacijski odbor:  Ivanka   Limonšek, Anica Vogel, Jasmina Kamenčič, Gabrijela Gabor, Gordana Rožman,  Matjana Koren Golja,  Andreja Doberšek, Andreja Ljubič in Sanja Lazič.

Vloga za pridobitev licenčnih in pedagoških točk za vpis srečanja v register in  vloga za pridobitev pedagoških točk za strokovno izpopolnjevanje  bo oddana na Zbornico Zvezo.

Kotizacija z vštetim DDV je 320 €, (za člane Zbornice – Zveze se prizna 50 % popust in znaša 160 €) Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze 02015-0258761480, sklic na številko 00 0209-22112019  ali jo poravnate po izstavljenem računu.
V kotizacijo so všteta predavanja in učne delavnice, zbornik predavanj, pogostitve med odmori in skupna večerja.

Prijave

Elektronske prijave so možne preko spletne strani Zbornice – Zveze: https://www.zbornica-zveza.si/sl (e-prijavnica). Vašo prijavo morate potrditi preko maila, ki vam ga avtomatsko pošlje administrator, ko pošljete e prijavnico.

Dodatne informacije

V kolikor imate težave, nam lahko postavite vprašanje  po e pošti: dobercvet@gmail.com pri Andreji Doberšek.
Možnost nočitve: Hotel Paka, Velenje, telefon  +386 (0)3 898 07 00

Vljudno vabljeni!
Majda Oštir, predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji