Uvajalni seminar o preizkusu strokovne usposobljenosti za izvajalce iz 38/2. člena ZZDej-K

Organizator

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

T 01 544 54 80 E izobrazevanja@zbornica-zveza.si
Datum & čas

21/4/2022

17:00

Lokacija

spletno okolje Google Meet

17.00 - 17.05

Uvodni pozdrav

17.05 – 17.20

Predstavitev poteka preizkusa strokovne usposobljenosti

Preizkus strokovne usposobljenosti iz obveznih vsebin

17.20 – 17.40

Predstavitev obvezne vsebine temeljni postopki oživljanja

17.40 – 18.00

Predstavitev obvezne vsebine kakovost in varnost v zdravstvu

18.00 – 18.40

Predstavite obvezne vsebine zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika

Preizkus strokovne usposobljenosti s področja zdravstvene nege

18.40 – 19.20

Predstavitev strokovnega področja zdravstvene nege

19.20 – 19.30

Razprava in zaključek

Splošne informacije

Uvajalni seminar o preizkusu strokovne usposobljenosti za izvajalce iz 38/2. člena ZZDej-K je namenjen zdravstvenim tehnikom ter tehnikom zdravstvene nege iz drugega odstavka 38. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti – ZZDej-K, ki imajo pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti na podlagi 38/2. člena ZZDej-K sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto diplomirane medicinske sestre, v postopku podelitve licence za strokovno področje pa opravljajo preizkus strokovne usposobljenosti pri Zbornici – Zvezi.

Več o preizkusu strokovne usposobljenosti na povezavi: https://www.zbornica-zveza.si/register-licence-javna-pooblastila/licenca38-clen-zzdej-k/

Uvajalni seminar bo potekal v spletnem okolju, število udeležencev ni omejeno.

Uvajalni seminar je namenjen izvajalcem, ki se jim licenca za strokovno področje podeli šele po uspešno opravljenem preizkusu, zato se uvajalni seminar licenčno ne vrednoti ter se zanj ne podelijo pedagoške točke.

KOTIZACIJA IN PLAČILO
Kotizacija z vštetim DDV znaša 20 €. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice Zveze 02015-0258761480, sklic na številko 00  101-087-21042022. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Špela Pavlič
e-pošta: izobrazevanja@zbornica-zveza.si