Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija reševalcev v zdravstvu v sodelovanju z Društvom MSBZT Nova Gorica

E resevalci.org@gmail.com
Datum & čas

19/2/2022

07:30

7.30 - 8.00

Registracija, navodila udeležencem

TEORETIČNA ZNANJA ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

8.00

Algoritem TPO, pristop k osebi, ki ne kaže znakov življenja

8.20

Pomen vključevanja AED v TPO, delovanje AED

8.40

Kdaj oživljamo odrasle drugače in kako oživljamo otroke

9.00

Ukrepanje ob tujkih v zgornjih dihalnih poteh

9.10

Etične dileme in odgovornost izvajalcev TPO

9.20

Diskusija, izmenjava mnenj

9.40

Odmor – priprava na delavnice

10.00

TPO odraslih z AED, tujki v dihalnih poteh

10.40

Reševanje dogodkov TPO odraslih z AED skupine do 10 udeležencev

11.00

TPO otrok, tujki v dihalnih poteh

11.40

Reševanje dogodkov TPO otrok, tujek v dihalni poti skupine do 10 udeležencev

12.00

Odmor za okrepčilo – priprava na izvedbo scenarijev, okrepčilo

PREVERJANJE ZNANJA IN VEŠČIN ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

12.30

Pisno preverjanje znanja test, 20 vprašanj, ponujeni štirje odgovori

13.00

Praktično preverjanje veščin izvajanja oživljanja

13.45

Seznanitev udeležencev z rezultati preverjanja, re-test

15.00

Zaključna diskusija in podelitev potrdil o udeležbi

Splošne informacije

Vsebina tečaja je usklajena s programom tečaja temeljnih postopkov oživljanja z AED Slovenskega sveta za reanimacijo oziroma Basic Life Support Course od European Resuscitation Council, ki ga priporoča Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije za vse izvajalce zdravstvene in babiške nege.

Tečaj traja 7,1 pedagoških ur in prinaša udeležencem, ki so izvajalci zdravstvene in babiške nege 7 pedagoških točk. Vsebina in izvedba tečaja je bila usklajena z zahtevami Zbornice – Zveze za obvezne vsebine licenčnega obdobja iz temeljnih postopkov oživljanja. Komisija za licenčno vrednotenje pri Zbornici – Zvezi je programu podelila sklep 2021-0090-0090 in ga uvrstilo med obvezne vsebine.

Strokovno izpopolnjevanje sodi na področje OBVEZNIH in PRIPOROČENIH vsebin za vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Cena tečaja je v skladu s sklepom UO Zbornice – Zveze in znaša 160 EUR z vključenim DDV na udeleženca. Člani Društva MSBZT Nova Gorica, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 100% popusta (stroške strokovnega izobraževanja društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin (sklep 5, 9. seja IO društva MSBZT Nova Gorica v mandatu 2018/2022). Cena zajema organizacijo tečaja (najem opreme in inštruktorjev), gradivo, pogostitev med odmori in stroške preverjanja znanja ter izdaje potrdila o udeležbi. Kotizacija se poravna po izstavljenem računu.

Prijava je možna za 30 udeležencev, do 12. 02. 2022, oziroma do zasedbe mest.

Strokovno izobraževanje bo potekalo skladno s priporočili povezanimi s covid epidemijo.

Predsednik Sekcije reševalcev v zdravstvu
Danijel Andoljšek

Predsednica Društva MSBZT Nova Gorica
Metka Plesničar