ODPOVEDANO! STRATEGIJE ZAGOTAVLJANJA VARNOSTI PRI RAVNANJU Z ZDRAVILI

Organizator

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji

T 040 473 910 E anton.justin@gmail.com
Datum & čas

18/9/2020

00:00

Lokacija

HOTEL SAVA ROGAŠKA, Zdraviliški trg 6, 3250 Rogaška Slatina

Poglej na zemljevidu

Petek, 18.09.2020

07.30 – 08.45

REGISTRACIJA UDELEŽENCEV

08.45 – 09.30

OTVORITEV SEMINARJA in

Podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju

09.30 – 11.00

UVODNO PREDAVANJE

OSEBNA ODGOVORNOST IN USTVARJANJE SPODBUDNEGA DELOVNEGA OKOLJA Damjana Šmid, prof. soc. ped.

11.00 – 11.30

ODMOR

13.40 – 14.40

KOSILO

DVORANA TEMPEL

11.30 – 11.40

Predstavitev sponzorja

11.40 – 12.00

Zgodovinski pregled priprave in aplikacije zdravil v Sloveniji Janja Perme, Katarina Zajc

12.00 – 12.20

Obvladovanje tveganj na področju ravnanja z zdravili doc. dr. Saša Kadivec

12.20 – 12.40

Zagotavljanje kakovosti in varnosti na področju ravnanja z zdravili Monika Kralj

12.40 – 13.00

Kako razumemo pravilo »10P« pri življenjsko ogroženemu pacientu Smiljana Kazić

13.00 – 13.20

Zdravila za napredno zdravljenje na ZTM dr. Tina Cirman

13.20 – 13.30

Predstavitev sponzorja

13.30 – 13.40

RAZPRAVA

13.40 – 14.40

KOSILO

14.45 – 16.15

OKROGLA MIZA: RAZVOJ KADROV Koordinirajo: Anton Justin, Dragica Karadžić, Zlatko Grubešić

Kako zaposlene v ZN motivirati, da bodo pri svojem delu vztrajali ter profesionalno in osebnostno rastli (posvet managementa zdravstvene nege, stroke in visokošolskih ustanov)

16.15 - 16.30

ODMOR

16.30 do 19.00

V popoldanskem času od 16.30 do 19.00 se bodo odvijale učne delavnice:

1. Varnostni sistemi za enteralno hranjenje-prednosti uporabe Monika Renčel in Sara Pestotnik

2. Barve; varen korak pri označevanju zdravil Dragica Karadžić

3. Sistem tovarniško predpripravljenih zdravil z barvnim označevanjem Tjaša Korelič in Patricija Dragšič

4. Inhalacijska terapija in bolnik z umetno dihalno potjo Andrej Trobec

5. Priprava parenteralne in antibiotične terapije v nekontroliranem območju Iza Repe

6. Pritrditev umetne dihalne poti - izzivi za klinična okolja Kristina Lenz

7. Elektronska temperaturna lista-naša vizija in priložnosti Janja Perme

Udeležba na delavnicah bo omogočena po predhodni prijavi ob registraciji.

20.00

VEČERJA S PLESOM

Sobota, 19.09.2020

DVORANA TEMPEL

09.00 – 09.15

Zamenljiva zdravila Janja Pristavec, Ana Gartnar

09.15 – 09.30

Zdravila, ki povečujejo nevarnost padca Mojca Tapeiner Golenko

09.30 – 09.45

Vpliv zdravil pri bolnikih v EIT na nastanek RZP Neža Škaper, Tanja Podlipnik

09.45 – 10.00

Interdisciplinarno sodelovanje kliničnega farmacevta in MS pri aplikaciji zdravil po NGS Jernej Mori, Maja Cvikl

10.00 – 10.15

Poznavanje in pomen znanja o visoko tveganih zdravil v klinični praksi Barbara Papež

10.15 – 10.30

Primeren venski dostop za aplikacijo zdravil glede na osmolarnost in pH Andrej Traven, Karmen, Šekoranja

10.30 – 10.45

Sodelovanje med EIT, lekarno in finančno-računovodsko službo pri obvladovanju stroškov zdravil in potrošnega materiala Ana Bassanese, Ksenija Šmid

10.45 – 10.55

Predstavitev sponzorja

10.55 – 11.10

RAZPRAVA

10.10 – 11.30

ODMOR

DVORANA DONAT

09.00 – 09.15

Terapevtski list – primer dobre prakse Rok Kolarič, Barbara Rodošek

09.15 – 09.30

Elektronsko predpisovanje zdravil na KO za intenzivno terapijo otrok z vidika MS Anja Klopčič

09.30 – 09.45

Predpisovanje zdravil: terapevtska lista/ elektronska terapevtska lista Kristian Civka, Matej Legčević

09.45 – 10.00

Pridobivanje potrebnih informacij za pravilno pripravo in aplikacijo zdravil Anton Justin, Matic Jerman

10.00 – 10.15

Napake pri naročanju predtransfuzijskih preiskav Suzana Pečarič

10.15 – 10.30

Neželeni učinki pri odvzemu plazme s postopkom plazmafereze Zdravko Kvržič

10.30 – 10.45

Safe administering of medications medical mathematics: How to calculate drug dosage accurately Gordana Janjić Dragošev

10. 45 – 10.55

Predstavitev sponzorja

10.55 – 11.10

RAZPRAVA

10.10 – 11.30

ODMOR

DVORANA TEMPEL

11.30 – 11.45

Farmakokinetika pogosto uporabljenih zdravil v EIT prikaz primerov Tina Morgan

11.45 – 12.00

Obravnava varnostnih zapletov pri dajanju zdravil: opis primerov Marina Tkalčić

12.00 – 12.15

Zdravljenje respiratorne stiske pri bolniku z ekstremno debelostjo – opis primera Anica Buh, Sonja Letnik, Anže Knific, Ditka Benedičič Katona

12.15 – 12.30

Ali res vemo vse o nezaželenih učinkih zdravil - prikaz primera bolnika na ECMO Jerca Kranjc, Žiga Vrhovnik

12.30 – 12.45

Zdravstvena nega novorojenca s sepso – praktični primeri Maja Fajfar, Renata Šturm

12.45 – 13.00

Zunajtelesna fototerapija: zdravljenje zapletov po presaditvi krvotvornih matičnih celic – prikaz primera Stanislava Žlebnik

13:00 – 13:15

Postoperativna bol Marina Ahmetbegovi

13.15 – 13.25

RAZPRAVA

13.30 - 14.00

ZAKLJUČEK SEMINARJA

Splošne informacije

Komu je strokovni seminar namenjen?
Strokovni seminar je namenjen medicinskim sestram in drugim zdravstvenim delavcem.

Kotizacija z DDV znaša: dvodnevna 320 €, enodnevna 190 € (članom ZZBNS, ki imajo poravnane članske obveznosti se prizna 50 % popust in znaša: dvodnevna 160 €, enodnevna 95 €). Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze. NLB, posl. Tavčarjeva 7, Ljubljana – ZDMSZTS št: 02015-0258761480, sklic na številko 00 0204 – 18092020 s pripisom “sekcija za anesteziologijo”. V kotizacijo so vključeni: zbornik predavanj, osvežitve med odmori in večerja. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Prijava

Prijave izključno preko e- prijave, ki jo najdete na spletni strani Zbornice – Zveze in v naboru izobraževanj poiščete strokovno izpopolnjevanje: Strategije zagotavljanja varnosti pri ravnanju z zdravili.
Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico.

PRIJAVE PREKO POVEZAV:
Članska prijava na izbrani termin:
Splošna prijava na izbrani termin:

PRIJAVE NA UČNE DELAVNICE:
Na Seminarju bodo organizirane tudi učne delavnice, udeležencem bo omogočeno sodelovanje na učnih delavnicah, pri registraciji bodo razporejeni v skupine.

Dodatne informacije

Anton Justin, tel: 040/473910, e-pošta: anton.justin@gmail.com.

Nočitve lahko rezervirate v hotelu: Hotel Sava Rogaška, Zdraviliški trg 6, 3250 Rogaška Slatina
Za dodatne informacije se obrnite na recepcijo hotela: info@rogaska.si T: 03 811 4100
Ob rezervaciji nočitve, opozorite, da ste udeleženec Kongresa Sekcije MS in ZT v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji.

Programski odbor: Klavdija Peternelj, MSc (KŠ), dipl. m. s., Andreja Nunar Perko, dipl. m. s., Rudi Kočevar, dipl. zn., Anton Justin, mag. zdr. nege.
Organizacijski odbor: Anton Justin, mag. zdr. nege, Marjetka Nemeš, dipl. m. s., Zlatko Grubešič, dipl. zn., Lejla Lampret Goševac, dipl. m. s., Matic Jerman, dipl. zn.

Vljudno vabljeni!
Predsednik strokovne sekcije: Anton Justin mag. zdr. nege l. r.

Program izobražeanja