Srčno-žilni zapleti po prebolelem COVID-19

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji

T 01 522 85 38, E irena.trampus@kclj.si
Datum & čas

22/4/2021

16:45

Lokacija

preko Google meet

16.45-17.00

Priklop udeležencev

17.00-17.05

Otvoritev srečanja in pozdrav udeležencev

17.05-17.35

Venske trombembolije in COVID-19 dr. Tjaša Vižintin Cuderman, dr. med., KO za žilne bolezni, UKC Ljubljana

17.35-18.00

Zdravstvena vzgoja pacientov po COVID-19 in preboleli pljučni emboliji Anđa Duronjić, dipl. m. s., KO za žilne bolezni, UKC Ljubljana

18.00-18.30

Miokarditis in perikarditis dr. Andreja Černe Čerček, dr. med., KO za kardiologijo, UKC Ljubljana

18.30-18.50

Vloga medicinske sestre pri zdravstveni negi bolnika z miokarditisom Lojzka Čuk, dipl. m. s., UKC Ljubljana

18.50-19.00

Razprava in zaključek seminarja

Splošne informacije

Vloga za pridobitev licenčnih točk za strokovno izpopolnjevanje/izobraževanje in vloga za pridobitev pedagoških točk za vpis strokovnega srečanja/dogodka v register izpopolnjevanj/izobraževanj sta bili oddani na Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije-Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Kotizacija za strokovni seminar znaša 20 vključno z DDV. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: NLB Ljubljana, Tavčarjeva 7, ZDMSZTS št. 02015-0258761480, sklic na številko 00 0228-22042021, s pripisom za kardiološko sekcijo.

Za člane Zbornice-Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se kotizacija za strokovni seminar krije iz stroškov plačanih članarin.

Prijava

Prijave so možne preko elektronske e – prijavnice na spletni strani Zbornice-Zveze, najkasneje do 20.4.2021 Obvezno polje v prijavi je elektronski naslov udeleženca, na katerega vam bomo poslali povezavo za e-izobraževanje. Z vpisom vašega e- naslova se strinjate, da ga organizator uporabi v namen izobraževanja.

Dodatne informacije

Dodatne informacije dobite pri ga. Irena Trampuš, telefon 01 522 85 38, Klinični oddelek za kardiologijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška 7, 1000 Ljubljana, na fax (01) 522 2828 ali na e-naslov: irena.trampus@kclj.si

Programski odbor srečanja: Urška Hvala, Irena Trampuš.

Organizacijski odbor srečanja: Urška Hvala in Irena Trampuš

Vljudno vabljeni!

Irena Trampuš, dipl. m. s.
Predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji