Sodelovanje, opolnomočenje in skrb – ključ za varno zdravstveno nego otrok in mladostnikov

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji

E dobercvet@gmail.com
Datum & čas

17/11/2023

08:30

Trajanje: 2 dni
Lokacija

Hotel Adria Ankaran, Jadranska cesta 25, Ankaran

Poglej na zemljevidu

Petek, 17.11.2023

8.30 - 9.15

Registracija udeležencev

9.15 - 9.30

Uvodni pozdrav predsednice Zbornice - Zveze gospe Monike Ažman in predsednice Sekcije MS in ZT v pediatriji gospe Ivanke Limonšek

I. SKLOP

Moderatorka: pred. Ivanka Limonšek, dipl. m. s., univ., dipl. org.

9.30 - 10.00

Oblikovanje družinske kulture uporabe nove tehnologije Miha Kramli, psihoterapevt

10.00 - 10.30

Zdrav življenjski slog družine Mateja Kragelj, univ. dipl. psihologinja

10.30 - 11.00

Skrb zase skozi intimno zdravje mladostnice Mateja Poš, dipl. psihosoc. pom.

11.00 - 11.15

Razprava

11.15 - 11.40

Izmenjava mnenj z razstavljalci

11.40 - 13.00

Odmor za kosilo

II. SKLOP

Moderatorka: Matjana Koren Golja, dipl. m. s., univ. dipl. org.

13.00 - 13.20

Vedeti kako? Mentoriranje medicinskih sester v enoti intenzivne terapije Marina Lukić, dipl. m. s.

13.20 - 13.40

Zagotavljati komfort - vpliv tehnološkega okolja intenzivne terapije na kritično bolne otroke in zaposlene Bernarda Stražar, dipl. m. s.

13.40 - 14.00

Preprečevanje tveganja - varno in učinkovito izvajanje aktivnosti zdravstvene nege Danijela Prelogar, dipl. m. s.

14.00 - 14.30

Soočati se s smrtjo - skrb za umirajočega otroka v EIT dr. Manja Rančigaj Gajšek, specialistka klinične psihologije

14.30 - 15.00

Razumeti vlogo MS pri vključevanju staršev v oskrbo kritično bolnih otrok Suzana Tatić, dipl. m. s.

15.00 - 15.15

Razprava

15.15 - 15.30

Zaključek srečanja

18.00

Skupna večerja

Sobota, 18.11.2023

Moderatorki: Majda Oštir, mag. zdr. nege, Magdalena Zupan, dipl. m. s.

8.30 - 9.00

Registracija

Kako se spopadamo z respiratornimi okužbami v 21. stoletju?

9.00 - 9.20

Porajajoče in znova nastajajoče virusne okužbe dihal Maxyuta Viktoriya, dr. med., Tatjana Mrvič, dr. med.

9.20 - 9.40

Zaščita majhnih otrok pred respiratornimi okužbami Maruša Štefin Vidmar, dr. med., Tatjana Mrvič, dr. med.

9.40 - 10.00

Zapleti ob okužbi z respiratornimi virusi mag. Marina Praprotnik, dr. med.

10.00 - 10.20

Moj otrok ima bronhiolitis – kako svetuje medicinska sestra? Tjaša Popov, dipl. m. s.

10.20 - 10.35

Razprava

10.35 - 11.00

Odmor

11.00 - 13.00

Učne delavnice – 30 min (udeleženci se udeležijo vseh delavnic)

- Aspiracija zgornjih dihal Magdalena Zupan, dipl. m. s.

- Vstavljanje hranilne cevke (vstavitev, fiksacija, preverjanje lege) Andreja Lajhar, dipl. m. s.

- Enteralno hranjenje (oskrba gastrostome, tehnike hranjenja preko hranilne cevke) Nataša Podlogar, ZT, 38.člen ZZDej-K

- Sodobna oskrba rane Mojca Kregar, Tosama

13.00 - 13.30

Zaključek srečanja – sklepi

Splošne informacije

Cilj in namen strokovnega srečanja: strokovno srečanje je namenjeno pridobitvi novih strokovnih vsebin iz področja obravnave otrok in mladostnikov na področju zdravstvene nege v pediatriji.

Kotizacija je 360 € z DDV. V kotizacijo so všteti stroški pogostitve med odmori, organizacije strokovnega izobraževanja in gradivo. Članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust pri plačilu kotizacije.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze 02015-0258761480, sklic na številko 00 0209-17112023 ali jo poravnate po izstavljenem računu, s pripisom »za Sekcijo MS in ZT v pediatriji«. Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izpopolnjevanje.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Za vse informacije, nam lahko postavite vprašanje po e-pošti: dobercvet@gmail.com, Andreji Doberšek.