Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege ter zakonodaja s področja zdravstva – modul licenca

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

T 041 754 695 E info@drustvo-med-sester-lj.si
Datum & čas

1/12/2022

08:00

Trajanje: 2 dni
Lokacija

Predavalnica Uradnega lista, Dunajska cesta 167, Ljubljana

Poglej na zemljevidu

Program obveznega izobraževanja po določbah Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege (UR. l. RS.: 152/20).

Dvodnevno strokovno izobraževanje, poleg vsebin s področja poklicne etike ter pravne ureditve zdravstvene dejavnosti daje udeležencem tudi razširjen nabor informacij iz delovne prakse ter jih aktivno vključuje v obravnavo vsebin izobraževanja.

Vsebine izobraževanja:
− etika in morala v zdravstveni in babiški negi – osnovni pojmi,
− teorije etike v zdravstvu, etična načela, etična odgovornost,
− Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije, Kodeks etike za babice Slovenije,
− komunikacija, medpoklicni odnosi, poklicna/profesionalna podoba v zdravstveni in babiški
negi,
− vrednote v zdravstveni in babiški negi, izzivi poklicne etike v posebnih okoljih in etične
dileme, vključno s primeri iz prakse,
− zdravstvena zakonodaja in pravni viri s področja zdravstva,
− poklicne kvalifikacije in poklicne kompetence v dejavnosti zdravstvene in babiške nege,
strokovna, odškodninska in kazenska odgovornost zdravstvenih delavcev,
− pravice in dolžnosti pacientov ter postopek uveljavljanja njihovih pravic,
− pravice in dolžnosti v zvezi z opravljanjem zdravstvene dejavnosti ter pravice in obveznosti
iz delovnega razmerja,
− delovanje zdravstvenih delavcev v zvezi z obravnavo nasilja v družini in preprečevanje in obravnava nasilja
na delovnem mestu pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti.

Za izpolnitev priznanja izobraževanja je potrebna udeležba na obeh dnevih.

Četrtek,1.12.2022

8.00 - 8.30

Registracija oziroma prijava udeležencev

8.30 - 8.45

Uvod v seminar Marina Velepič, viš. med. ses.

8.45 - 10.30

Etika v zdravstveni in babiški negi Marina Velepič, viš. med. ses.

10.30 - 10.45

Odmor

10.45 - 11.25

Etična odgovornost mag. Darja Ovijač, viš. med. ses., univ.dipl.org., viš. pred.

11.25 - 11.55

Odmor

11.55 - 12.40

Izzivi etike v sodobnem medkulturnem okolju mag. Darja Ovijač, viš. med. ses., univ.dipl.org., viš. pred.

12.40 - 12.50

Razprava Marina Velepič, viš. med. ses.,cDarja Ovijač, viš. med. ses., univ.dipl.org., viš. pred.

12.50 - 13.05

Odmor

13.05 - 13.45

Etična analiza in etično odločanje Gordana Lokajner, dipl. m. s., univ. dipl. org.

13.45 - 14.45

Predstavitev etičnih problemov iz prakse Gordana Lokajner, dipl. m. s., univ. dipl. org.

14.45 - 15.10

Preverjanje znanja

15.10 - 15.20

Evalvacija in zaključek seminarja Marina Velepič, viš. med. ses., Gordana Lokajner, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Petek, 2.12.2022

7.30 - 8.00

Registracija oziroma prijava udeležencev

8.00 - 8.10

Pozdrav in predstavitev programa Đurđa Sima, dipl. m. s., predsednica DMSBZT Ljubljana

8.10 - 10.05

Pravna ureditev zdravstvene dejavnosti mag. Peter Požun, viš. med. teh, univ. dipl. ekon. (UN)

10.05 - 10.15

Odmor

10.15 - 11.15

Pravice pacientov Jožica Trošt Krušec, mag. prava

11.15 - 11.35

Odmor

11.35 - 13.05

Kazenska in odškodninska odgovornost Mitja Kocmut, dipl. iur.

13.05 - 13.10

Odmor

13.10 - 14.40

Delovnopravno področje in preprečevanje nasilja v družini Marko Špoljarič, dipl. iur.

14.40 - 15.10

Preverjanje znanja

15.10 - 15.20

Razprava, zaključek

Splošne informacije

Kotizacija za nečlane znaša 120 € z vključenim DDV za posameznega udeleženca.
Za člane DMSBZT Ljubljana se stroški krijejo iz naslova plačanih članarin – NI KOTIZACIJE.
Člani regijskih strokovnih društev, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50% dopusta (plačajo 60,00€ z vključenim DDV).

Obvezna je dvodnevna prisotnost!

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Prijava preko elektronske prijavnice do 25. novembra 2022 oziroma do zasedenosti mest (50).
Dodatne informacije: info@drustvo-med-sester-lj.si ali Irma Kiprijanović 041 754 695
Prosimo za točnost!