POKLICNA ETIKA V PRAKSI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE TER ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA – MODUL LICENCA

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

T 041 754 695 E irma.kiprijanovic@gmail.com
Datum & čas

10/2/2022

08:00

Lokacija

spletno okolje zoom

Zaradi poslabšanja epidemične situacije bo izvedeno preko aplikacije ZOOM.

Program obveznega izobraževanja po določbah Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege (UR. l. RS.: 152/20).

Dvodnevno strokovno izobraževanje, poleg vsebin s področja poklicne etike ter pravne ureditve zdravstvene dejavnosti daje udeležencem tudi razširjen nabor informacij iz delovne prakse ter jih aktivno vključuje v obravnavo vsebin izobraževanja.

Vsebine izobraževanja:

  • etika in morala v zdravstveni in babiški negi – osnovni pojmi,
  • teorije etike v zdravstvu, etična načela, etična odgovornost,
  • Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije, Kodeks etike za babice Slovenije,
  • komunikacija, medpoklicni odnosi, poklicna/profesionalna podoba v zdravstveni in babiški  negi,
  • vrednote v zdravstveni in babiški negi, izzivi poklicne etike v posebnih okoljih in etične dileme, vključno s primeri iz prakse,
  • zdravstvena zakonodaja in pravni viri s področja zdravstva,
  • poklicne kvalifikacije in poklicne kompetence v dejavnosti zdravstvene in babiške nege, strokovna, odškodninska in kazenska odgovornost zdravstvenih delavcev,
  • pravice in dolžnosti pacientov ter postopek uveljavljanja njihovih pravic,
  • pravice in dolžnosti v zvezi z opravljanjem zdravstvene dejavnosti ter pravice in obveznosti iz delovnega razmerja,
  • delovanje zdravstvenih delavcev v zvezi z obravnavo nasilja v družini in preprečevanje in obravnava nasilja  na delovnem mestu pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti.

Za izpolnitev priznanja izobraževanja je potrebna udeležba na obeh dnevih izobraževanja.

Četrtek, 10. 02. 202

08.00 - 08.30

Registracija oziroma prijava udeležencev v spletno okolje

08.30 - 08.45

Uvod v seminar Marina Velepič, viš. med. ses.

08.45 - 10.30

Etika v zdravstveni in babiški negi, Marina Velepič, viš. med. ses.

10.30 - 10.45

Odmor

10.45 - 11.25

Etična odgovornost mag. Darja Ovijač, viš. med. ses., univ.dipl.org., viš. pred.

11.25 - 11.55

Odmor

11.55 - 12.40

Izzivi etike v sodobnem medkulturnem okolju mag. Darja Ovijač, viš. med. ses., univ.dipl.org., viš. pred.

12.40 - 12.50

Razprava Marina Velepič, viš. med. ses.,Darja Ovijač, viš. med. ses., univ.dipl.org., viš. pred

12.50 - 13.05

Odmor

13.05 - 13.45

Etična analiza in etično odločanje Gordana Lokajner, dipl. m. s., univ. dipl. org.

13.45 - 14.45

Predstavitev etičnih problemov iz prakse, Gordana Lokajner, dipl. m. s., univ. dipl. org.

14.45 - 15.10

Preverjanje znanja

15.10 - 15.20

Evalvacija in zaključek seminarja Marina Velepič, viš. med. ses., Gordana Lokajner, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Petek, 11.02. 2022

07.30 - 08.00

Registracija oziroma prijava udeležencev v spletno okolje.

08.00 - 08.10

Pozdrav in predstavitev programa Đurđa Sima, dipl. m. s., predsednica DMSBZT Ljubljana

08.10 - 10.05

Pravna ureditev zdravstvene dejavnosti mag. Peter Požun, viš. med. teh, univ. dipl. ekon.( UN)

10.05 - 10.15

Odmor

10.15 - 11.15

Pravice pacientov Jožica Trošt Krušec, mag. prava

11.15 - 11.35

Odmor

11.35 - 13.05

Kazenska in odškodninska odgovornost Mitja Kocmut, dipl. iur.

13.05 - 13.10

Odmor

13.10 - 14.40

Delovnopravno področje in preprečevanje nasilja v družini Marko Špoljarič, dipl. iur.

14.40 - 15.10

Preverjanje znanja

15.10 - 15.20

Razprava, zaključek

Splošne informacije

Program obveznega izobraževanja po določbah Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege (UR. l. RS.: 152/20).

Dvodnevno strokovno izobraževanje, poleg vsebin s področja poklicne etike ter pravne ureditve zdravstvene dejavnosti daje udeležencem tudi razširjen nabor informacij iz delovne prakse ter jih aktivno vključuje v obravnavo vsebin izobraževanja.

Za izpolnitev priznanja izobraževanja je potrebna udeležba na obeh dnevih izobraževanja.

Za člane DMSBZT Ljubljana se stroški krijejo iz naslova plačanih članarin –  NI KOTIZACIJE.

Kotizacija znaša 120,00€ z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani regijskih strokovnih društev, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50% popusta (plačajo 60,00€ z vključenim DDV).

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Vse informacije v zvezi s prijavo v spletno okolje, kjer bo potekalo izobraževanje boste prejeli na vaš E- naslov, en dan pred dogodkom, zato prosimo, da ga ob prijavi obvezno navedete.

Prijava preko elektronske prijavnice do  05. februarja 2022 oziroma do zasedenosti mest (70).

Dodatne informacije: Irma Kiprijanović – irma.kiprijanovic@gmail.com ali 041 754 695.Prosimo za točnost!

Za koordinacijo izobraževanj s področja etike:
Marina Velepič, viš. med. ses.

Za koordinacijo izobraževan j s področja zakonodaje
Mag. Peter Požun, viš. med. teh., univ. dipl. ekon. (UN)

Predsednica DMSBZT Ljubljana:
Đurđa Sima, dipl. m. s.