Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege ter zakonodaja s področja zdravstva – modul licenca

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

T 041 754 695 E drustvomedsesljubljana@gmail.com
Datum & čas

21/12/2023

08:00

Trajanje: 2 dni
Lokacija

Predavalnica »Uradnega lista, Dunajska cesta 167«, Ljubljana

Poglej na zemljevidu

Četrtek, 21.12.2023

8.00 - 8.30

Registracija oziroma prijava udeležencev

8.30 - 8.45

Uvod v seminar Marina Velepič, viš. med. ses.

8.45 - 10.30

Etika v zdravstveni in babiški negi Marina Velepič, viš. med. ses.

10.30 - 11.00

Odmor

11.00 - 11.40

Etična odgovornost mag. Darja Ovijač, viš. med. ses., univ.dipl.org., viš. pred.

11.40 - 11.55

Odmor

11.55 - 12.40

Izzivi etike v sodobnem medkulturnem okolju mag. Darja Ovijač, viš. med. ses., univ. dipl.org., viš. pred.

12.40 - 12.50

Razprava Marina Velepič, viš. med. ses.,Darja Ovijač, viš. med. ses., univ. dipl. org., viš. pred.

12.50 - 13.20

Etična analiza in etično odločanje Gordana Lokajner, dipl. m. s., univ. dipl. org.

13.20 - 14.20

Predstavitev in reševanje etičnih problemov Gordana Lokajner, dipl. m. s., univ. dipl. org.

14.20 - 14.45

Preverjanje znanja

14.45 - 15.00

Evalvacija in zaključek seminarja Marina Velepič, viš. med. ses., Gordana Lokajner, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Petek, 22.12.2023

7.30 - 8.00

Registracija oziroma prijava udeležencev

8.00 - 8.10

Pozdrav in predstavitev programa Đurđa Sima, dipl. m. s., predsednica DMSBZT Ljubljana

8.10 - 10.05

Pravna ureditev zdravstvene dejavnosti mag. Peter Požun, viš. med. teh, univ. dipl. ekon. (UN)

10.05 - 10.15

Odmor

10.15 - 11.15

Pravice pacientov Jožica Trošt Krušec, mag. prava

11.15 - 11.35

Odmor

11.35 - 13.05

Kazenska in odškodninska odgovornost Mitja Kocmut, dipl. iur.

13.05 - 13.10

Odmor

13.10 - 14.40

Delovnopravno področje in preprečevanje nasilja v družini Marko Špoljarič, dipl. iur.

14.40 - 15.10

Preverjanje znanja

15.10 - 15.20

Razprava in diskusija

Splošne informacije

Program obveznega izobraževanja po določbah Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege (UR. l. RS.: 152/20).

Dvodnevno strokovno izobraževanje, poleg vsebin s področja poklicne etike ter pravne ureditve zdravstvene dejavnosti daje udeležencem tudi razširjen nabor informacij iz delovne prakse ter jih aktivno vključuje v obravnavo vsebin izobraževanja.

Vsebine izobraževanja:
− etika in morala v zdravstveni in babiški negi – osnovni pojmi,
− teorije etike v zdravstvu, etična načela, etična odgovornost,
− Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije, Kodeks etike za babice Slovenije,
− komunikacija, medpoklicni odnosi, poklicna/profesionalna podoba v zdravstveni in babiški negi,
− vrednote v zdravstveni in babiški negi, izzivi poklicne etike v posebnih okoljih in etične dileme, vključno s primeri iz prakse,
− zdravstvena zakonodaja in pravni viri s področja zdravstva,
− poklicne kvalifikacije in poklicne kompetence v dejavnosti zdravstvene in babiške nege, strokovna, odškodninska in kazenska odgovornost zdravstvenih delavcev,
− pravice in dolžnosti pacientov ter postopek uveljavljanja njihovih pravic,
− pravice in dolžnosti v zvezi z opravljanjem zdravstvene dejavnosti ter pravice in obveznosti iz delovnega razmerja,
− delovanje zdravstvenih delavcev v zvezi z obravnavo nasilja v družini in preprečevanje in obravnava nasilja na delovnem mestu pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti.

Za izpolnitev priznanja izobraževanja je potrebna udeležba na obeh dnevih.

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 120 € z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Kotizacija se plača po izstavljenem računu.
Za člane Društva MSBZT Ljubljana, ki imajo poravnane članske obveznosti, je izobraževanje BREZPLAČNO. Stroški izobraževanja bodo kriti iz sredstev regijskega društva oziroma iz naslova plačanih članarin.
Za preostale člane Zbornice – Zveze (drugih regijskih strokovnih društev), ki imajo poravnane članske obveznosti, je kotizacija 60 €.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Prijava je možna preko prijavnice na spletni strani DMSBZT Ljubljana: www.drustvo-med-sester-lj.si (plačnik/zavod, davčna številka, številka članske izkaznice, številka licence in vaš e-naslov za elektronsko pošiljanje potrdila) do 15. decembra 2023 oziroma do zasedenosti prostih mest (70).
Prosimo za točnost. S seboj prinesite člansko izkaznico.

Dodatne informacije

Dodatne informacije: drustvomedsesljubljana@gmail.com ali na GSM 041 754 695 Irma Kiprijanović

POSEBNO OBVESTILO: v Uradnem listu RS Ljubljana – ni možno parkiranja!