Poklicna etika in zakonodaja s področja zdravstva

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja

T 031 354 123
Datum & čas

11/6/2022

07:30

Lokacija

Terme Vivat, Moravske toplice

Poglej na zemljevidu

7.30 - 8.30

Registracija udeležencev

8.30 - 10.00

Zgodovina etike; Florence Nihtingale, Angela Boškin Bojana Jerebic, dipl. m. s; mag. zdr. - soc. manag.

Splošna načela etike v zdravstvu: Človekove pravice, etika skrbi, etika vrlin, etika za prihodnost

Etična odgovornost v ZN: Kodeks etike med. sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, deklaracije, listine; mednarodni kodeks etike za MS

Etični problemi v ZN: primeri iz prakse

10.00 - 10.30

Odmor

10.30 - 12.00

Pravna ureditev zdravstvene dejavnosti mag. Peter Požun, univ. dipl. ekon., državni svetnik za področje zdravstva

Ustavne pravice in temeljne svoboščine v zvezi z zdravstvenim varstvom Pravni viri za organizacijo zdravstvenega varstva- zdravstvena zakonodaja (Ustava RS, zakoni, podzakonski akti)

Nacionalni plan zdravstvenega varstva

Izvajalci zdravstvenega varstva

Nadzorstvo nad delom zdravstvenih zavodov in zdravstvenih delavcev (upravno, strokovno in finančno nadzorstvo)

Pravno varstvo otrok in pravice otrok v bolnišnici Edvard Jakšič, mag. zdr. nege, SZŠ Murska Sobota, viš. pred. predstojnik oddelka Zdravstvena nega

Konvencija o otrokovih pravicah

Listina EACH

Ustava Republike Slovenije in drugi pravni viri

Organizacije in združenja v skrbi za pravice otrok in mladostnikov

12.40 - 13.30

Odmor

13.30 - 14.30

Zakon o pacientovih pravicah in pravna ureditev pacientovih pravic Edvard Jakšič, mag. zdr. nege, SZŠ Murska Sobota, viš. pred., predstojnik oddelka ZN

Načela, pravice in dolžnosti

Mediacija, konzilij, bližnji in ožji družinski člani

Čakalna doba, izbira izvajalca in ustanove zdravstvenih storitev

Pravica do zasebnosti

Pravica do obveščenosti in sodelovanja

Pravica do v naprej izražene volje

Praktični primeri kršitev zakonodaje

14.30 - 15.30

Delovnopravno področje Matevž Ružič , univ. dipl. pravnik

Splošne informacije

Temeljne pravice in obveznosti zdravstvenih delavcev in sodelavcev iz delovnega razmerja:

  • Sklenitev delovnega razmerja, pripravništvo in poskusno delo, delovno razmerje za določen/nedoločen čas, začasno ali občasno delo, delo preko polnega delovnega časa, dežurstvo, pripravljenost, posebni delovni pogoji- skrajšani delovni čas.
  • Pravica do plače in nadomestil plače, dopusti.
  • Odgovornost za kršitev delovnih obveznosti- disciplinska in materialna odgovornost, suspenz, prenehanje delovnega razmerja.
  • Varstvo pravic za primer brezposelnosti, odškodninska odgovornost.
  • Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti in poklicna kolektivna pogodba.
  • Področje kazenske in odškodninske odgovornosti.

Program strokovnega srečanja je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi in je usklajen z obveznimi vsebinami s področja »Poklicna etika in zakonodaja s področja zdravstva.

Za člane regijskega strokovnega društva Pomurje, ki ima poravnane članske obveznosti, bodo stroški izobraževanja kriti iz sredstev regijskih društev oziroma iz naslova plačane članarine. Kotizacija za člane Zbornice – Zveze je 60€ (plačilo po izstavitvi računa), za nečlane znaša kotizacija 120€ z vključenim DDV za posameznega udeleženca.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Prijava na seminar bo potekala preko E-prijavnice na spletni strani Zbornice – Zveze. Prijave do 8. 6. 2022 oz. do zapolnitve prostih mest (150). Strokovno izobraževanje je v postopku vpisa v register strokovnih izpopolnjevanj ter vrednotenja za licenčne in pedagoške točke pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Za dodatne informacije se obrnite na gospo Dragico Jošar, 031 354 123