Poklicna etika in zakonodaja s področja zdravstva, modul licenca

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja

Datum & čas

7/12/2019

07:30

Lokacija

Ulica ob igrišču 3, 9226 Moravske Toplice

Poglej na zemljevidu

07.30 - 08.30

Registracija udeležencev

08.30 - 10.00

Zgodovina etike ( Florence Nihtingale; Angela Boškin), Bojana Jerebic, dipl.m.s; mag.zdr.-soc.manag.

Splošna načela etike v zdravstvu ( Človekove pravice, Etika skrbi, etika vrlin, etika za prihodnost)

Etična odgovornost v ZN (Kodeks etike med. sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, deklaracije, listine; mednarodni kodeks etike za MS)

Etični problemi v ZN ( primeri iz prakse)

10.00 - 10.30

Odmor

10.30 - 12.00

Pravna ureditev zdravstvene dejavnosti, mag. Peter Požun, univ. dipl. ekon., državni svetnik za področje zdravstva

Pravni viri za organizacijo zdravstvenega varstva- zdravstvena zakonodaja (Ustava RS, zakoni, podzakonski akti)

Ustavne pravice in temeljne svoboščine v zvezi z zdravstvenim varstvom

Nacionalni plan zdravstvenega varstva

Izvajalci zdravstvenega varstva,

Nadzorstvo nad delom zdravstvenih zavodov in zdravstvenih delavcev (upravno, strokovno in finančno nadzorstvo)

Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci (samostojnost dela in odgovornost)

12.00 - 12.40

Pravno varstvo otrok in pravice otrok v bolnišnici Irena Šumak, mag. zdr. nege, SZŠ Murska Sobota

Konvencija o otrokovih pravicah

Listina EACH

Ustava Republike Slovenije in drugi pravni viri

Organizacije in združenja v skrbi za pravice otrok in mladostnikov

Raziskava o pravicah hospitaliziranih otrok in mladostnikov

12.40 - 13.30

Odmor

13.30 - 14.30

Zakon o pacientovih pravicah in pravna ureditev pacientovih pravic, Edvard Jakšič, mag. zdr. nege, SZŠ Murska Sobota

Načela, pravice in dolžnosti

Mediacija, konzilij, bližnji in ožji družinski člani

Čakalna doba, izbira izvajalca in ustanove zdr. storitev

Pravica do zasebnosti

Pravica do obveščenosti in sodelovanja

Pravica do v naprej izražene volje

Praktični primeri kršitev zakonodaje

14.30 - 15.30

Delovnopravno področje, Matevž Ružič , univ. dipl. pravnik

Temeljne pravice in obveznosti zdravstvenih delavcev in sodelavcev iz delovnega razmerja:

sklenitev delovnega razmerja, pripravništvo in poskusno delo, delovno razmerje za določen/ nedoločen čas, začasno ali občasno delo, delo preko polnega delovnega časa, dežurstvo, pripravljenost, posebni delovni pogoji- skrajšani delovni čas.

Pravica do plače in nadomestil plače, dopusti

Odgovornost za kršitev delovnih obveznosti- disciplinska in materialna odgovornost, suspenz, prenehanje delovnega razmerja

Varstvo pravic za primer brezposelnosti, odškodninska odgovornost

Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti in poklicna kolektivna pogodba

Področje kazenske in odškodninske odgovornosti

Več informacij

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja

Poklicna etika in zakonodaja s področja zdravstva, modul licenca


T 031 354 123 W http://www.drustvo-mszt-pomurja.si

Splošne informacije

Program strokovnega srečanja je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi in je usklajen z obveznimi vsebinami s področja: Poklicna etika in zakonodaja s področja zdravstva

Kotizacija za  člane drugih strokovnih društev  je 60 €.

Za nečlane Zbornice –Zveze je kotizacija 120 EUR.

Plačilo po izstavitvi računa. Strokovno izobraževanje je v postopku vpisa v register strokovnih izpopolnjevanj ter vrednotenja za licenčne in pedagoške točke pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Člani  DMSBZT Pomurja imajo 100 % popust (razliko do polne cene kotizacije društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin.)

Prijave

Prijave do 01.12.2019 oz. do zapolnitve prostih mest ( 200).

Prijava na seminar bo potekala preko E-prijavnice, ki je dosegljiva na spletni strani:

Vljudno vabljeni!

Predsednica DMSBZT Pomurja
Dragica Jošar