Poklicna etika in zakonodaja s področja zdravstva – modul licenca

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja

T 031 354 123
Datum & čas

26/11/2022

07:30

Lokacija

Terme Vivat, Moravske toplice, Ulica ob igrišču 3, 9226 Moravske Toplice

Poglej na zemljevidu

7.30 - 8.15

Registracija udeležencev

8.15 - 10.15

Zgodovina etike (Florence Nihtingale; Angela Boškin) Bojana Jerebic, dipl. m. s; mag. zdr. -soc. manag.

Splošna načela etike v zdravstvu (Človekove pravice, etika skrbi, etika vrlin, etika za prihodnost)

Etična odgovornost v ZN (Kodeks etike med. sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, deklaracije, listine; mednarodni kodeks etike za MS)

Vrednote v zdravstveni in babiški negi

Etični problemi v ZN (primeri iz prakse)

10.15 - 11.00

Komunikacija in med poklicni odnosi Nataša Kreft, mag. zdr.-soc. manag.

Profesionalna podoba izvajalcev zdravstvene in babiške nege

11.00 - 11.30

Odmor

11.30 - 12.45

Pravna ureditev zdravstvene dejavnosti mag. Peter Požun, univ. dipl. ekon., državni svetnik za področje zdravstva

Pravni viri za organizacijo zdravstvenega varstva - zdravstvena zakonodaja (Ustava RS, zakoni, podzakonski akti)

Ustavne pravice in temeljne svoboščine v zvezi z zdravstvenim varstvom. Nacionalni plan zdravstvenega varstva. Izvajalci zdravstvenega varstva

Nadzorstvo nad delom zdravstvenih zavodov in zdravstvenih delavcev (upravno, strokovno in finančno nadzorstvo).

Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci (samostojnost dela in odgovornost)

12.45 - 13.30

Odmor

13.30 - 14.30

Zakon o pacientovih pravicah in pravna ureditev pacientovih pravic Edvard Jakšič, mag. zdr. nege, SZŠ Murska Sobota, viš. pred., predstojnik oddelka ZN

Pravno varstvo otrok in pravice otrok v bolnišnici

Načela, pravice in dolžnosti

Mediacija, konzilij, bližnji in ožji družinski člani

Čakalna doba, izbira izvajalca in ustanove zdravstvenih storitev

Pravica do zasebnosti, pravica do obveščenosti in sodelovanja

Pravica do v naprej izražene volje

Praktični primeri kršitev zakonodaje

Konvencija o otrokovih pravicah

Organizacije in združenja v skrbi za pravice otrok in mladostnikov

14.30 - 15.15

Delovnopravno področje Matevž Ružič , univ. dipl. pravnik

Temeljne pravice in obveznosti zdravstvenih delavcev in sodelavcev iz delovnega razmerja : sklenitev delovnega razmerja, pripravništvo in poskusno delo, delovno razmerje za določen/ nedoločen čas, začasno ali občasno delo, delo preko polnega delovnega časa, dežurstvo, pripravljenost, posebni delovni pogoji- skrajšani delovni čas.

Pravica do plače in nadomestil plače, dopusti.

Odgovornost za kršitev delovnih obveznosti- disciplinska in materialna odgovornost, suspenz, prenehanje delovnega razmerja.

Varstvo pravic za primer brezposelnosti, odškodninska odgovornost.

Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti in poklicna kolektivna pogodba.

Področje kazenske in odškodninske odgovornosti.

Splošne informacije

Program strokovnega srečanja je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi in je usklajen z obveznimi vsebinami s področja »Poklicna etika in zakonodaja s področja zdravstva.
Prijave do 22. 11. 2022 oz. do zapolnitve prostih mest (130).

Kotizacija za člane drugih strokovnih društev je 60€. Za nečlane Zbornice –Zveze je kotizacija 120€. Plačilo po izstavitvi računa. Strokovno izobraževanje je v postopku vpisa v register strokovnih izpopolnjevanj ter vrednotenja za licenčne in pedagoške točke pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Člani SDMSBZT Pomurja imajo 100% popust (razliko do polne cene kotizacije društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin).

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Dodatne informacije pri gospe Dragici Jošar 031 354 123