POKLICNA ETIKA IN ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA: modul licenca

Organizator

Društvo MSBZT Maribor; Društvo MSBZT Ljubljana; Društvo MSBZT Celje; Društvo MSBZT Novo Mesto; Društvo MSBZT Pomurja; Društvo MSBZT Koper; Društvo MSBZT Nova Gorica, Društvo MSBZT Gorenjske, Društvo MSBZT Ptuj - Ormož, Društvo MSBZT Koroške in Društvo MSBZT Velenje

Datum & čas

26/2/2021

08:45

Lokacija

v spletnem okolju MS Teams

8.45 – 9.00

Program strokovnega srečanja

Prijava udeležencev v spletno okolje (povabilo udeleženci prejmejo na meil, ki ga podajo ob prijavi na izobraževanje)

9.00 – 9.30

Splošna načela etike v zdravstvu (Človekove pravice, Etika vrlin, Etika skrbi, Etika za prihodnost) Prof. dr. Danica Železnik, prof. zdr. vzg.

9.30 – 10.00

Morala kot skupek pravil, norm, predpisov (Modeli morale v zdravstveni negi, Načela in standardi Kodeksa etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije Mednarodni kodeks etike za babice) Prof. dr. Danica Železnik, prof. zdr. vzg.

Analiziranje etičnih problemov v praksi zdravstvene in babiške nege (Kakovost odnosa, ki pospešuje občutek dostojanstva pri bolniku, Dejavniki, ki vplivajo na ohranjanje človekovega dostojanstva, Kako spoštujemo avtonomijo posameznika? Kako se odzovemo na kritiko?) Prof. dr. Danica Železnik, prof. zdr. vzg.

10.00 – 10.30

ODMOR

10.30 – 12.00

Pravna ureditev zdravstvene dejavnosti Mag. Peter Požun, univ. dipl. ekon., državni svetnik za področje zdravstva

Pravni viri za organizacijo zdravstvenega varstva- zdravstvena zakonodaja (Ustava RS, zakoni, podzakonski akti)

Ustavne pravice in temeljne svoboščine v zvezi z zdravstvenim varstvom

Družbena skrb za zdravje in njena realizacija, Nacionalni plan zdravstvenega varstva

Izvajalci zdravstvenega varstva, Pravice in dolžnosti v zvezi z opravljanjem zdravstvene dejavnosti

Nadzorstvo nad delom zdravstvenih zavodov in zdravstvenih delavcev (upravno, strokovno in finančno nadzorstvo)

Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci (vsebina, kvalifikacije, nazivi, samostojnost dela, register, licenca, strokovno izpopolnjevanje)

Strokovna združenja - zbornice in njihove naloge, pristojnosti, javna pooblastila, članstvo, organi, akti in financiranje

12.00 – 13.00

Pravna ureditev pacientovih pravic in njihovo uveljavljanje po ZPacP Prof. dr. Suzana Kraljič, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru

13.00 – 13.30

Delovnopravno področje Ksenija Trčko, univ. dipl. prav.

Temeljne pravice in obveznosti zdravstvenih delavcev in sodelavcev iz delovnega razmerja – sklenitev delovnega razmerja, pripravništvo in poskusno delo, delovno razmerje za določen/ nedoločen čas, začasno ali občasno delo, delo preko polnega delovnega časa, dežurstvo, pripravljenost, posebni delovni pogoji - skrajšani delovni čas

Pravica do plače in nadomestil plače, dopusti

Odgovornost za kršitev delovnih obveznosti- disciplinska in materialna odgovornost, suspenz, prenehanje delovnega razmerja

Varstvo pravic za primer brezposelnosti, odškodninska odgovornost

Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti in poklicna kolektivna pogodba

13.30 – 14.00

Kazenska in odškodninska (materialna) odgovornost Ksenija Trčko, univ. dipl. prav.

14.00 – 14.30

Razprava, zaključek in vrednotenje seminarja

Splošne informacije

Program strokovnega srečanja je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi in je usklajen z obveznimi vsebinami (19. člen Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege (Uradni list RS, št. 152/20) in 2. člen Pravilnika o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev (Uradni list RS, št. 92/06 in 42/17), ki jih mora vsebovati strokovno izpopolnjevanje za izpolnjen pogoj obveznih vsebin s področja »POKLICNA ETIKA IN ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA«.

Kotizacija znaša 120 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca.


Za člane Zbornice – Zveze (regijskih strokovnih društev), ki imajo poravnane članske obveznosti, bodo stroški izobraževanja kriti iz sredstev regijskih društev oziroma iz naslova plačanih članarin.


Strokovno izobraževanje je v postopku vpisa v register strokovnih izpopolnjevanj Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Prijave in dodatne informacije

https://www.dmsbzt-mb.si/poklicna-etika-in-zakonodaja-v-zdravstvu-modul-licenca/

Predsednice/ k regijskih strokovnih društev pri Zbornici – Zvezi:
Ksenija Pirš, Đurđa Sima, Tomica Kordiš, mag. Jožica Rešetič, Dragica Jošar, Doroteja Dobrinja, Metka Plesničar, Alenka Bijol, Tanja Ribič Vidovič, Janja Pungartnik, mag. Janez Kramar, l.r.