POKLICNA ETIKA IN ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA: modul licenca

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor

E ksenija.pirs@gmail.com
Datum & čas

28/2/2020

07:30

Lokacija

v prostorih društva, Ulica heroja Jevtiča 5 (Maribor - Melje)

Poglej na zemljevidu

07.30 - 08.00

Registracija udeležencev

08.00 - 08.30

Splošna načela etike v zdravstvu (Človekove pravice, Etika vrlin, Etika skrbi, Etika za prihodnost prof. dr. Danica Železnik, prof. zdr. vzg.

08.30 - 09.00

Morala kot skupek pravil, norm, predpisov (Modeli morale v zdravstveni negi, Načela in standardi Kodeksa etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije, Kodeks etike za babice Slovenije) prof. dr. Danica Železnik, prof. zdr. vzg.

09.00 - 10.00

Analiziranje etičnih problemov v praksi zdravstvene in babiške nege (Kakovost odnosa, ki pospešuje občutek dostojanstva pri bolniku, Dejavniki, ki vplivajo na ohranjanje človekovega dostojanstva, Kako spoštujemo avtonomijo posameznika? Kako se odzovemo na kritiko?) prof. dr. Danica Železnik, prof. zdr. vzg.

10.00 - 10.30

Odmor s pogostitvijo

10.30 - 11.30

Pravna ureditev zdravstvene dejavnosti Mag. Peter Požun, univ. dipl. ekon.

Pravni viri za organizacijo zdravstvenega varstva- zdravstvena zakonodaja (Ustava RS, zakoni, podzakonski akti)

Ustavne pravice in temeljne svoboščine v zvezi z zdravstvenim varstvom

Družbena skrb za zdravje in njena realizacija, Nacionalni plan zdravstvenega varstva

Izvajalci zdravstvenega varstva, Pravice in dolžnosti v zvezi z opravljanjem zdravstvene dejavnosti

Nadzorstvo nad delom zdravstvenih zavodov in zdravstvenih delavcev (upravno, strokovno in finančno nadzorstvo)

Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci (vsebina, kvalifikacije, nazivi, samostojnost dela, register, licenca, strokovno izpopolnjevanje)

Strokovna združenja- zbornice in njihove naloge, pristojnosti, javna pooblastila, članstvo, organi, akti in financiranje

11.30 - 12.30

Pravna ureditev pacientovih pravic in njihovo uveljavljanje po ZPacP Izr. prof. dr. Suzana Kraljič, Pravna fakulteta Univerze v Maribor

12.30 - 13.00

Osvežujoč odmor

13.00 - 13.30

Delovnopravno področje Ksenija Trčko, univ. dipl. prav.

Temeljne pravice in obveznosti zdravstvenih delavcev in sodelavcev iz delovnega razmerja – sklenitev delovnega razmerja, pripravništvo in poskusno delo, delovno razmerje za določen/ nedoločen čas, začasno ali občasno delo, delo preko polnega delovnega časa, dežurstvo, pripravljenost, posebni delovni pogoji - skrajšani delovni čas

Pravica do plače in nadomestil plače, dopusti Odgovornost za kršitev delovnih obveznosti- disciplinska in materialna odgovornost, suspenz, prenehanje delovnega razmerja

Varstvo pravic za primer brezposelnosti, odškodninska odgovornost

Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti in poklicna kolektivna pogodba

13.30 - 14.00

Kazenska in odškodninska (materialna) odgovornost Ksenija Trčko, univ. dipl. prav.

14.00

Zaključek in vrednotenje seminarja, podelitev potrdil

Osvežitev pred odhodom

Splošne informacije

Program strokovnega srečanja je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi in je usklajen z obveznimi vsebinami (19. člen Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege, Ul RS št. 3/ 2016, z dne 18. 1. 2016, Pravilnik o spremembah Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege, Ul RS, št. 62/2016, z dne 30. 9. 2016, 2. člen Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev (Ul RS, št. 42/17, z dne 4. 8. 2017), ki jih mora vsebovati strokovno izpopolnjevanje za izpolnjen pogoj obveznih vsebin s področja »POKLICNA ETIKA IN ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA«.

Celodnevno izobraževanje znaša 120 EUR za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 60 EUR), razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin (nismo zavezanci za DDV). Kotizacijo nakažete na TR društva DMSBZT Maribor, številka 0451 5000 0111 670, sklic 00 91, pri Nova KBM d.d., po izdanem računu.

V primeru, da je plačnik kotizacije delodajalec, mora udeleženec ob registraciji predložiti urejen potni nalog.

Strokovno izobraževanje je vpisano v register strokovnih izpopolnjevanj Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Prijave in dodatne informacije

Na izobraževanje se prijavite preko prijavnice na spletni strani Zbornice – Zveze: www.zbornica-zveza.si

  • E prijavnica

Za uspešno prijavo VLJUDNO PROSIMO, DA PISNO PRIJAVO IZPOLNITE Z USTREZNIMI PODATKI (plačnik, zavod, davčna številka, kontaktna oseba).

Podpredsednica društva                                                       Predsednica društva
mag. Barbara Donik                                                              Ksenija Pirš, mag. zdr. ved