Paliativna oskrba v pediatriji

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji

E ivanka.limonskek1@telemach.net
Datum & čas

2/6/2022

15:00

Lokacija

On-line

15.00 - 15.10

Pozdravni nagovor viš. pred. Ivanka Limonšek, dipl. m. s., univ. dipl. org., predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji

15.10 - 15.40

Paliativna oskrba v pediatriji doc. dr. Anamarija Meglič, dr. med., spec. ped.

15.40 - 16.10

Vloga medicinske sestre pri prepoznavi simptomov bolezni in ukrepanja ob le teh Majda Oštir, mag. zdr. nege, Metka Gajšek Zver, dipl. m. s.

16.10 - 16.40

Predstavitev paliativnega tima za oskrbo otrok na Pediatrični kliniki v Ljubljani – prikaz primera doc. dr. Anamarija Meglič, dr. med., spec. ped., Majda Oštir, mag. zdr. nege, dr. Petra Lešnik Musek, univ. dipl. psih.

16.40 - 16.55

Razprava

16.55 - 17.05

Odmor

17.05 - 17.30

Psihološka podpora družini v pediatrični paliativni oskrbi dr. Petra Lešnik Musek, univ. dipl. psih.

17.30 - 18.00

Predstavitev oddelka podaljšanega bolnišničnega zdravljenja v Bolnišnici za otroke Šentvid pri Stični s prikazom primera Irena Štucin Gantar, dr. med., spec. ped., Tina Kaparić Kersnik, dr. med., spec. ped.

18.00 - 18.30

Podpora ob umiranju in žalovanju dr. Petra Lešnik Musek, univ. dipl. psih.

18.30 - 18.45

Razprava in zaključek

Splošne informacije

Cilj in namen strokovnega srečanja: strokovno srečanje je namenjeno pridobitvi novih strokovnih vsebin iz področja obravnave otrok in mladostnikov na področju paliativne oskrbe v pediatriji. Udeleženci bodo imeli možnost poslušati strokovne vsebine in razpravljati s strokovnjaki.

Strokovni in organizacijski odbor: Ivanka Limonšek, Majda Oštir, Anamarija Meglič

Kotizacija z vštetim DDV je za člane 45 €, za nečlane pa 90 €. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze 02015-0258761480, sklic na številko 00 0209-02062022 ali jo poravnate po izstavljenem računu.

V kotizacijo so všteta predavanja.

 

Prijava

E – prijava za člane Z – Z

E – prijava za nečlane Z – Z

 

Vljudno vabljeni!

Ivanka Limonšek, predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji