Oskrba dihalne poti in umetna ventilacija v predbolnišničnem okolju

Organizator

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu

T 041/608 201 E joze.prestor@gmail.com
Datum & čas

27/11/2019

00:00

Lokacija

v centru URSZR, Pekre (pri Mariboru)

08:00 - 09:00

Registracija udeležencev

I. Sklop: Odprta dihalna pot: naš cilj

Moderator: Damjan Lešnik, mag. zdr. nege

09:00 - 09:20

Oskrba dihalne poti v predbolnišničnem okolju – kaj & zakaj? Vida Vrečar, dr. med., spec. urg. med.

09:20 - 09:40

Začetni ukrepi oskrbe dihalne poti; položaj glave, aspiracija, odstranitev tujka, ustno žrelni tubus Damjan Lešnik, mag. zdr. nege

09:40 - 10:00

Predihovanje z masko in dihalnim balonom ter vstavitev i-gela Bojan Lešnik, mag. zdr. nege

10:00 - 10:20

RSI; kaj, zakaj in kako lahko zdravstveni reševalec najbolje pomaga? Vesna Borovnik Lesjak, dr. med., spec. urg. med.

10:20 - 10:30

Vprašanja in diskusija

10:30 - 10:50

Odmor, osvežitev

II. Sklop: umetna ventilacija

Moderator: Matej Mažič, dipl. zn.

10:50 - 11:10

Ko se zaplete; težavna dihalna pot Matej Mažič, dipl. zn.

11:10 - 11:40

Ko gre po načrtih; priklop na ventilator, začetne nastavitve & monitoring intubiranega bolnika Vida Vrečar, dr. med., spec. urg. med.

11:40 - 11:50

Posebnosti oskrbe dihalne poti pri otroku Matej Mažič, dipl. zn.

11:50 - 12:00

NIV (Neinvazivna ventilacija) Bojan Lešnik, mag. zdr. nege

12:00 - 12:20

Vprašanja in diskusija

12:20 - 13:00

Odmor za kosilo

III. Sklop: delavnice iz oskrbe dihalne poti

13:00 - 16:15

Udeleženci se menjajo na delavnicah, posamezna delavnica traja 45 minut

Delavnica A Delavnica B Delavnica C Delavnica D
Osnovni
postopki
Dodatni
postopki
RSI in priklop
na ventilator
Dihalna pot
pri otroku
UČILNICA 3 UČILNICA 2 UČILNICA 1 PREDAVALNICA
13.00 – 13.45 Skupina I Skupina II Skupina III Skupina IV
13.50 – 14.35 Skupina IV Skupina I Skupina II Skupina III
14.40 – 15.25 Skupina III Skupina IV Skupina I Skupina II
15.30 – 16.15 Skupina II Skupina III Skupina IV Skupina I

Delavnice
A    Osnovni postopki oskrbe dihalne poti (B. Lešnik)
   Dodatni postopki oskrbe dihalne poti (V. Borovnik Lesjak,  D. Lešnik)
   RSI in priklop na ventilator (V. Vrečar)
D    Dihalna pot pri otroku (M. Mažič)

16.20 - 17.00

Preverjanje znanja udeležencev Matej Mažič, dipl.zn., Bojan Lešnik, mag. zdr. nege

17.00 - 17.20

Higiensko vzdrževanje pripomočkov za oskrbo dihalne poti in umetno ventilacijo Damjan Lešnik, mag. zdr. nege

17.20 - 17.30

Vprašanja in diskusija

17.30

Zaključne misli seminarja (podelitev potrdil) Matej Mažič, dipl. zn.

17.45

Zaključek seminarja

Strokovno srečanje poteka v obliki delavnic

Število udeležencev je omejeno na največ 40.

Udeleženci so ob registraciji razdeljeni na štiri skupine.

Predavanja so skupna za vse udeležence.

Na delavnicah dela vsaka skupina posebej

Preverjanje znanja je teoretično

Splošne informacije

Seminar je vpisan v register strokovnih izobraževanj Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Program seminarja je vpisan v registre strokovnega izpopolnjevanja pri Zbornici – Zvezi. Komisija za oceno ustreznosti programov strokovnih izpopolnjevanj pri Zbornici – Zvezi je izdala sklep 2019-0691-0691 in priznala udeležencem 10 licenčnih tok za udeležbo na delavnici.

Kotizacija in plačilo
Kotizacija z vštetim DDV znaša 190 € (članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust in znaša 95 €). V kotizacijo je vštet recenziran zbornik predavanj v torbici seminarja, kosilo in osvežitve v odmorih. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice Zveze 02015-0258761480, sklic na številko 00 0219–27112019. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Prijava

Nujna je prijava na seminar. Od leta 2013 je za vsa izobraževanja, ki jih organizirajo strokovne sekcije Zbornice–Zveze in regijska strokovna društva, uvedena možnost e-prijave. E–prijavnico najdete na strani spletne strani www.zbornica-zveza.si. Na želen seminar se lahko prijavite kot član ali splošno – vhod za nečlane in ostale zdravstvene delavce. Na seminar se lahko prijavite tudi po elektronski (bojc.lesnik@gmail.com) ali običajni pošti na naslov:
Zdravstveni dom Maribor, Reševalna postaja
Bojan Lešnik,
Cesta proletarskih brigad 21
2000 Maribor

Ob prijavi na seminar obvezno posredujte tudi elektronski naslov udeležencev, da jim bomo lahko predčasno posredovali gradivo. Če se boste prijavili preko portala članov, preverite svoje kontaktne podatke pred potrditvijo prijave.

Dodatne informacije

Dodatne informacije so možne po telefonu 041/608 201 ali e-pošti joze.prestor@gmail.com. Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico, številko licence in potrdilo o plačani kotizaciji, če ste znesek nakazali na transakcijski račun. Če se niste pravočasno prijavili, potrebujete tudi pisno prijavo z ustreznimi podatki – davčna številka plačnika, žig in podpis uradne osebe.

Število udeležencev je omejeno na največ 40.

Vljudno vabljeni!

PROGRAMSKI ODBOR
Gregor Prosen – predsednik
Matej Mažič
Vesna Borovnik Lesjak

ORGANIZACIJSKI ODBOR
Bojan Lešnik – predsednik
Damjan Lešnik
Vida Vrečar