Okužbe, povezane z zdravstvom – izbrana poglavja za specifična področja na primarni ravni zdravstvene dejavnosti

Organizator

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

T 01 544 54 80
Datum & čas

30/11/2022

07:45

Lokacija

Google meet

7.45 - 8.00

Registracija udeležencev

8.00 - 8.45

Preprečevanje okužb povezanih z zdravstvom v patronažni službi pri delu na terenu Natalija Noner, dipl. m. s.

9.00 - 9.45

Vloga sanitarnega inženirja v zdravstvenih domovih Mateja Blaško Markič, dipl. san. inž.

10.00 - 10.45

Preprečevanje okužb povezanih z zdravstvom v službi urgentne medicine Martin Čeh, dipl. zn., mag. zdr.– soc. manag.

11.00 - 11.45

Preprečevanje okužb povezanih z zdravstvom v fizioterapiji, delovnih terapijah in razvojnih ambulantah Jana Lavtižar, mag. zdr. nege

11.45 - 12.30

Odmor

12.30 - 13.15

Preprečevanje okužb povezanih z zdravstvom v zobozdravstvu Valerija Skopec, dipl. m. s., univ. dipl. soc. ped.

13.30 - 14.15

Organizacija izobraževanj v zdravstvenem domu, možnosti in metode Uroš Zafošnik, dipl. zn. s spec. znanji s področja simulacij v zdravstvu, mag. soc. del., viš. pred.

14.30 - 15.15

Kakovost v kontekstu preprečevanja okužb povezanih z zdravstvom in ocene tveganja Robertina Benkovič, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Splošne informacije

Seminar je vpisan v register strokovnih izobraževanj Zbornice – Zveze.

Kotizacija z vštetim DDV znaša 150€ (članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust in znaša 75€). Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze 02015-0258761480, sklic na številko 00 0101-30112022. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Izobraževanje je namenjeno diplomiranih medicinskih sester, diplomirani sanitarnih inženirjev na vseh nivojih zdravstvene dejavnosti in vsem ostalim, ki jih področje zanima.
Udeležba na enodnevnem izobraževanju se prizna kot osvežitveno izobraževanje za udeležence, ki so si pridobili specialno znanje s področja okužb, povezanih z zdravstvom in morajo pridobljeno znanje redno vzdrževati.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Število udeležencev je omejeno na 250.