Od preventive do urgentnih stanj na kliničnem oddelku za maksilofacialno in oralno kirurgijo v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kirurgiji in Klinični oddelek za maksilofacialno in oralno kirurgijo Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani

T 031497152 E adrijana.debelak@gmail.com
Datum & čas

19/11/2022

09:55

Lokacija

Spletno okolje Webex

7.00 - 8.00

Registracija udeležencev

8.00 - 8.10

Otvoritev in pozdravni nagovor

PREPREČEVANJE ZAPLETOV OROMAKSILOFACIALNEGA PODROČJA Moderatorica: dr. Marjeta Logar Čuček, dipl. med. s., spec.

8.10 - 8.30

Predstavitev delovanja maksilofacialne in oralne kirurgije skozi čas doc. dr. Andrej Kansky, dr. dent. med.

8.30 - 8.50

Preventiva - trajnostno vodenje zdravstvene nege in oskrbe dr. Marjeta Logar Čuček, dipl. m. s., spec.

8.50 - 9.10

Preventiva in preprečevanje zapletov pred oralno - kirurškimi posegi Danijela Panič, dipl. m. s.

9.10 - 9.30

Možni zapleti pri kirurški odstranitvi modrostnih zob in reševanje le-teh Mitja Tonejc, dipl. zn.

9.30 - 9.45

Diskusija

9.45 - 9.55

Odmor

REŠEVANJE URGENTNIH SITUACIJ

9.55 - 10.15

Prepoznava in ukrepanje ob vazovagalni sinkopi Nataša Tuzlak, dipl. m. s.

10.15 - 10.35

Prepoznava in ukrepi ob anafilaktični reakciji Jernej Rant, dipl. zn.

10.35 - 10.55

Temeljni postopki oživljanja Ana Lučić, dipl. m. s.

10.55 - 11.15

Konikotomija Zlatko Grubešić, dipl. zn.

11.15 - 11.35

Vloga operacijske medicinske sestre pri urgentni traheotomiji Azra Mujakič, dipl. m. s.

11.35 - 11.50

Diskusija

11.50 - 12.00

Odmor

ZDRAVSTVENA NEGA PACIENTA Z OGROŽUJOČIMI STANJI

12.00 - 12.20

Zdravstvena nega pacienta z odontogenim vnetjem Mojca Mikulič, dipl. m. s.

12.20 - 12.40

Urgentna stanja ob poškodbah obraznega skeleta Jerica Tomažič, dipl. m. s.

12.40 - 13.00

Rokovanje s kirurškimi inštrumenti pri pacientu s krvno prenosljivimi boleznimi in respiratornimi infekti Alenka Zalar, dipl. m. s.

13.00 - 13.10

Diskusija

13.10 - 13.45

Odmor

KAKO PRISTOPITI K REŠEVANJU PROBLEMOV

13.45 - 14.05

Delovanje zaposlenih v zdravstveni negi v kompleksnih in nepredvidljivih situacijah dr. Špela Hvalec, univ. dipl. psih., spec., klin. psih.

14.05 - 15.25

Tehnike sproščanja telesa zaposlenih v zdravstveni negi po stresnem dogodku Valentina Penca, dipl. m. s.

15.25 - 15.45

Krizni management – moč učinkovitega in kakovostnega vodenje v stresni situaciji dr. Marjeta Logar Čuček, dipl. m. s., spec.

15.45 - 16.00

Diskusija

16.00

Zaključek seminarja

Splošne informacije

Program izobraževanja je namenjen vsem strokovnim sodelavcem v zdravstveni negi s kirurškega področja in drugih specialnostih na primarni, sekundarni in terciarni ravni.
Udeleženke in udeleženci izobraževanja se bodo seznanili tako s teoretičnimi podlagami obravnavanih vsebin kot s primeri iz prakse področja preventive, urgentnih stanj ter delovanja v kompleksnih in nepredvidljivih situacijah.
Predstavitve tokratnih strokovnih dognanj so rezultati dolgoletnih izkušenj, permanentnega izobraževanja zaposlenih in spremljanja novih pristopov pri celostni obravnavi pacientov na maksilofacialnem in oralnem področju.
Posebna pozornost je namenjena zaposlenim v zdravstveni negi, ki se pri svojem delu s pacienti in vodenju sodelavcev vse pogosteje srečujejo z novimi strokovnimi in človeškimi izzivi s ciljem – pomagati pacientom zaživeti polno življenje.

Program izobraževanja je v postopku določanja števila licenčnih točk pri Zbornici- Zvezi.

Kotizacija z DDV znaša 150 € (članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50-odstotni popust in znaša 75 €).
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze, 02015-0258761480, sklic na številko, 00 0212-19112022, s pripisom za Sekcijo MS in ZT v kirurgiji.
V kotizacijo so všteta predavanja, zbornik predavanj, ki bo objavljen na spletni strani Zbornice – Zveze in potrdilo o udeležbi, ki ga prejmete po e-pošti.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Organizator si pridržuje pravico do manjših sprememb programa.

Programski odbor: Marjeta Logar Čuček, Adrijana Debelak
Organizacijski odbor: Marjeta Logar Čuček, Adrijana Debelak

Dodatne informacije prejmete pri predsednici sekcije na: adrijana.debelak@gmail.com in marjetalogar@gmail.com ali 031497152