Obvladovanje okužb, povezanih z zdravstvom pri obravnavi pacientov na primarnem nivoju v ZD

Organizator

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

T 040 553 447 E zorica.pristov@zd-lj.si
Datum & čas

22/3/2024

08:00

Lokacija

Predavanje preko spletne platforme Google Meet

8.00 - 8.45

Preprečevanje okužb povezanih z zdravstvom v patronažni službi pri delu na terenu Natalija Noner, dipl. m. s.

9.00 - 9.45

Vloga sanitarnega inženirja v zdravstvenih domovih Martina Erdela, dipl. san. inž.

10.00 - 10.45

Preprečevanje okužb povezanih z zdravstvom v službi urgentne medicine Martin Čeh, dipl.zn., mag.zdr.–soc.manag.

11.00 - 11.45

Preprečevanje okužb povezanih z zdravstvom v fizioterapiji, delovnih terapijah in razvojnih ambulantah Jana Lavtižar, mag. zdr. nege

11.45 - 12.30

Odmor

12.30 - 13.15

Preprečevanje okužb povezanih z zdravstvom v zobozdravstvu Valerija Skopec, dipl. m. s., univ. dipl. soc. ped.

13.15 - 14.00

Organizacija izobraževanj v zdravstvenem domu, možnosti in metode Uroš Zafošnik, dipl. zn. s spec. znanji s področja simulacij v zdravstvu, mag. soc. del., viš. pred.

14.15 - 15.00

Spirometrija Izidor Kos, mag. vzg. in men. v zdr.

15.15 - 16.00

Kakovost v kontekstu preprečevanja okužb povezanih z zdravstvom in ocene tveganja Robertina Benkovič, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Splošne informacije

Strokovni seminar je organiziran kot obnovitveni seminar za vse diplomirane medicinske sestre in diplomirane sanitarne inženirje, ki so pridobili specialno zanje s področja okužb, povezanih z zdravstvom in vsem ostalim izvajalcem zdravstvene in babiške nege ter ostalim zainteresiranim, ki jih tematika zanima.

Cilji strokovnega seminarja:
1. Zmanjševanje tveganj za nastanek okužb, povezanih z zdravstvom skozi kontinuirano izobraževanje
2. Predstaviti posamezne aktivnosti in opozoriti na pomen strokovne in varne izvedbe aktivnost
3. Obravnavati specifične teme, kot so spirometrija, metode izobraževanja, ocena tveganj v kontekstu preprečevanja okužb, povezanih z zdravstvom.

Seminar je vpisan v register strokovnih izobraževanj Zbornice – Zveze.

Kotizacija z vštetim DDV znaša 220 € (članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust in znaša 110 €). Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze 0201 5025 8761 480, sklic na številko 0101-22032024. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Prijava

E – prijava za člane Z – Z

E – prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

V primeru dodatnih vprašanj se obrnite na kontaktno osebo: zorica.pristov@zd-lj.si

Odjava
Odpoved prijave na izobraževanje je možna le v pisni obliki, posredovani po e-pošti na licencno.vrednotenje@zbornica-zveza.si. V primeru odpovedi najkasneje štiri (4) ali več dni pred izobraževanjem, se prijavitelju povrne celotna vplačana kotizacija. V primeru odpovedi od vključno tri (3) dni pred izobraževanjem, Zbornica – Zveza zaračunava stroške v višini 50 % plačane kotizacije. Sobote, nedelje, prazniki (dela prosti dnevi) se ne vštevajo v rok odpovedi.