Novosti in posebnosti na področju preprečevanja okužb, povezanih z zdravstvom, s poudarkom na socialnovarstvenih zavodih in zdravstvenih domovih

Organizator

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

T 040 325 143 E draga.stromajer@zbornica-zveza.si
Datum & čas

31/1/2024

08:00

Lokacija

Zbornica – Zveza, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana

Poglej na zemljevidu

8.00 - 8.25

Registracija udeležencev

8.25 - 8.30

Pozdravni govori Monika Ažman, predsednica Zbornice - Zveze

PREPREČEVANJE ŠIRJENJA VOB

8.30 - 9.15

Preprečevanje širjenja VOB (karbapanemaze) in respiratornih okužb Asist. Tatjana Mrvič, dr. med

9.15 - 10.15

Izolacijski ukrepi in uporaba osebne varovalne opreme Marjetka Smolinger Galun, dipl. m. s., univ. dipl. org. Draga Štromajer, dipl. m. s.

10.15 - 10.30

Odmor

10.30 - 11.00

Strategije za zmanjševanje odpadkov v zdravstveni dejavnosti Mojca Novak, dipl. san. ing.

11.00 - 11.30

Upravljanje z odpadki – upoštevanje uredbe Vera Ovsenek, zdravst. inšpektorica

11.30 - 12.00

Izzivi ustreznega upravljanja z odpadki v sklopu deinstitucionalizacije Ivanka Limonšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.

12.00 - 12.45

Odmor

12.45 - 13.15

Higiena rok Mojca Tomažič, dipl. m. s., spec. manag.

13.15 - 13.45

Brisi rok, case study – kaj je bilo izolirano in kaj nam ti izolirani MO pomenijo Zorica Pristov, dipl. m. s., mag. medk. menedž

13.45 - 14.15

Ukrepanje ob incidentu Slavko Bolčević, mag. jav. upr., dipl. zn.

14.15 - 14.30

Odmor

14.30 - 15.00

Preprečevanje legionele v hišnih vodovodnih sistemih Žan Hrenič, dipl. san. ing.

15.00 - 15.30

Priprava načrta preprečevanja legioneloz Marjetka Smolinger Galun, dipl. m. s., univ. dipl. org.

15.30 - 15.45

Diskusija, zaključek in povzetek dneva

Splošne informacije

Strokovni seminar je organiziran kot obnovitveni seminar za vse diplomirane medicinske sestre in diplomirane sanitarne inženirje, ki so pridobili specialno znanje s področja z zdravstvom povezanih okužb in vsem drugim izvajalcem zdravstvene in babiške nege ter ostalim zainteresiranim, ki jih tematika zanima.

Cilji strokovnega seminarja:
1. Predstaviti najnovejše pristope in inovacije pri preprečevanju z zdravstvom povezanih okužb, posebej v kontekstu socialnovarstvenih zavodov in zdravstvenih domov.
2. Poudariti pomen higiene rok in uporabe osebne varovalne opreme.
3. Razpravljati o izzivih in rešitvah, povezanih z odpadki v zdravstvu s poudarkom na procesu deinstitucionalizacije.
4. Obravnavati specifične teme, kot so preprečevanje legionele, in ukrepanja ob incidentih.
5. Analizirati študije primerov in incidente, ki ponazarjajo realne situacije in rešitve.

Seminar je vpisan v register strokovnih izobraževanj Zbornice – Zveze.

Kotizacija z vštetim DDV znaša 220 € (članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50-% popust in znaša 110 €). Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze 02015-0258761480, sklic na številko  00 0101-31012024. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetem računu.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Število udeležencev je omejeno na 50.

V primeru dodatnih vprašanj se obrnite na kontaktno osebo: draga.stromajer@zbornica-zveza.si