MEDPOKLICNO SODELOVANJE V ZDRAVSTVU

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester v psihiatriji in Psihiatrična bolnišnica Ormož

T 041-682-268 E prijava.psihsekcija@gmail.com
Datum & čas

8/10/2021

08:15

Lokacija

Psihiatrična bolnišnica Ormož, Ptujska cesta 33, 2270 Ormož

Poglej na zemljevidu

08.15 - 09.00

Registracija udeležencev

09.00 - 09.10

Uvodni pozdrav

I. SKLOP

Moderatorka: Ksenija Pirš

09.10 - 09.55

Medpoklicno sodelovanje v zdravstvu mag. Miloš Židanik, dr. med., spec. psih., strokovni direktor PB Ormož

10.00 - 10.45

Medpoklicno sodelovanje medicinskih sester in zdravnikov za boljšo kulturo varnosti pacientov Helena Rojko, dipl. bab., dipl. m. s., mag. zdr. nege, pomočnica direktorja ZD Ormož

10.45 - 11.00

Razprava

11.00 - 11.45

Odmor in izvedba volitev predsednika/ce in članov/ic IO Sekcije

II. SKLOP

Moderator: Aljoša Lapanja

11.45 - 12.10

Podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju v psihiatriji Darko Loncnar, dipl. zn., mag. zdr.-soc. manag., predsednik Sekcije MS in ZT v psihiatriji predstavnik vodstva Zbornice-Zveze

12.10 - 12.40

Pogled in izkušnje izvajalcev zdravstvene nege z medpoklicnim sodelovanjem na področju psihiatrije Ksenija Pirš, dipl. m. s., mag. zdr. ved. in sodelavci/-ke v zdravstveni negi PB Ormož

12.40 - 13.10

Vpliv medpoklicnega izobraževanja medicinskih sester na njihovo medpoklicno sodelovanje asist. Tina Kamenšek, dipl. m. s., mag. zdr. nege., Zdravstvena fakulteta, Univerza v Ljubljani

13.10 - 13.20

Razprava

13.20 - 14.05

Odmor

III. SKLOP

RAZGLASITEV REZULATOV VOLITEV IN OKROGLA MIZA Moderatorka: Jacinta Doberšek Mlakar

14.05 - 14.15

Razglasitev rezultatov volitev predsednika/ce in članov/ic IO Sekcije MS in ZT v psihiatriji za mandatno obdobje 2021-2025 Ksenija Pirš, mag. zdr. ved., predsednica Komisije za izvedbo volitev za predsednika/-ico in članov/-ic IO Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji

14.15 - 15.15

Problemi in izzivi iz vsakdanje prakse v luči medpoklicnega sodelovanja na področju psihiatrije Sodelujoči: Darko Loncnar, dipl. zn., mag. zdr.-soc. manag., predsednik Sekcije MS in ZT v psihiatriji, (PB Begunje) Ksenija Pirš, mag. zdr. ved., pomočnica direktorja za zdravstveno nego, PB Ormož mag. Miloš Židanik, dr. med., spec. psih., strokovni direktor PB Ormož Urška Poček, dipl. m. s., (PB Vojnik) Aljoša Lapanja, dipl. zn., univ. dipl. soc. ped. (UPK Ljubljana) ZT/TZN iz Oddelka za psihiatrijo UKC Maribor DT iz PB Ormož

15.15

Zaključek strokovnega izobraževanja

Splošne informacije

Programsko organizacijski odbor: Ksenija Pirš, Aljoša Lapanja, Vesna Juršič, Marija Kokol, Tatjana Skoliber, Romana Nedog in Helena Korošec.

PRIJAVE: Število prijav omejeno na 80.
POMEMBNO: Pri prijavi in organizaciji se bo upošteval takrat aktualni odlok Vlade RS glede organizacije kongresnih dejavnosti (PCT pogoj, idr.).

Kotizacija z DDV je 190,00 €. V kotizacijo so všteti stroški pogostitve med odmori, organizacije strokovnega izobraževanja in gradivo. Članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust pri plačilu kotizacije. Kotizacijo nakažite na TR NLB, poslovalnica Tavčarjeva 7, Ljubljana – ZDMSZTS, štev. 0201 5025 8761 480 in sklicna št. 0202-08102021, s pripisom »za Sekcijo MS in ZT v psihiatriji«.

Prijava

E-prijavnica za člane

E-prijavnica za nečlane

V kolikor bi imeli z elektronsko prijavo težave, se lahko prijavite tudi po elektronski pošti prijava.psihsekcija@gmail.com (pri tem obvezno navedite ime in priimek, svoj naslov, izobrazbo, delovno organizacijo, kjer ste zaposleni ter plačnika kotizacije).

Vljudno vabljeni!

Predsednik Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji
Darko Loncnar, dipl. zn., mag. zdr.-soc. manag., pred.