Kardiološki bolnik z anemijo, pljučnim in revmatološkim obolenjem

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji

T 01 522 85 38 E trampytrampi@gmail.com
Datum & čas

28/5/2021

08:00

Lokacija

preko Google meet

8.00 – 8.20

Priklop udeležencev

8.20 – 8.30

Otvoritev srečanja in pozdrav udeležencev

I. SKLOP

8.30 – 9.00

Kaj nam pove krvna slika? dr. Irena Zupan, dr. med., KO za hematologijo, Univerzitetni Klinični Center Ljubljana

9.00 – 9.20

Anemija in srčno popuščanje dr. Miran Šebeštjen, dr. med., KO za kardiologijo, Univerzitetni Klinični Center Ljubljana

9.20 – 9.40

Zdravstvena nega bolnika z anemijo- prikaz primera Sabina Ocepek, dipl. m. s., KO za kardiologijo, Univerzitetni Klinični Center Ljubljana

9.40 -10.15

Razprava in odmor

II. SKLOP

10.15 -10.35

Tveganje za srčno-žilne dogodke pri vnetno revmatičnih boleznih doc. dr. Katja Perdan Pirkmajer, dr. med., KO za revmatologijo, Univerzitetni Klinični Center Ljubljana

10.35 – 10.55

Revmatična bolezen srca Tomi Vnuk, dipl. zn., KO za revmatologijo, Univerzitetni Klinični Center Ljubljana

10.55 – 11.15

Pomen delovne terapije pri kardiološko-revmatološkem bolniku Barbka Huzjan, dipl. del. terap., KO za revmatologijo, Univerzitetni Klinični Center Ljubljana

11.15-12.00

Razprava in odmor

III. SKLOP

12.00 – 12.30

Odvzem arterijske krvi za plinsko analizo in interpretacija izvida izr. prof. dr. Matjaž Fležar, dr. med., spec., Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik

12.30 – 12.50

Kardiološki bolnik s pljučnim obolenjem Maruša Ahačič, mag. z. n., Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik

12.50-13.10

Kaj je dobro vedeti o neinvazivni ventilaciji Ditka Benedičič Katona, dipl. m. s., Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik

13.10-13.30

Razprava in zaključek seminarja

Splošne informacije

Vloga za pridobitev licenčnih točk za strokovno izpopolnjevanje/izobraževanje in vloga za pridobitev pedagoških točk za vpis strokovnega srečanja/dogodka v register izpopolnjevanj/izobraževanj sta bili oddani na Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije-Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Kotizacija za strokovni seminar znaša 150 € vključno z DDV (članom ZZBNS, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50% popust). Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: NLB Ljubljana, Tavčarjeva 7, ZDMSZTS št. 02015-0258761480, sklic na številko 00 0228-28052021, s pripisom za kardiološko sekcijo.

Prijava

Prijave so možne preko elektronske e – prijavnice na spletni strani Zbornice-Zveze, najkasneje do 26.5.2021. Obvezno polje v prijavi je elektronski naslov udeleženca, na katerega vam bomo poslali povezavo za e-izobraževanje. Z vpisom vašega e- naslova se strinjate, da ga organizator uporabi v namen izobraževanja.

Dodatne informacije

Dodatne informacije dobite pri ga. Irena Trampuš, telefon 01 522 85 38, Klinični oddelek za kardiologijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška 7, 1000 Ljubljana, na fax (01) 522 2828 ali na e-naslov: trampytrampi@gmail.com

Programski odbor srečanja: Urška Hvala, Tanja Žontar, Irena Trampuš.
Organizacijski odbor srečanja: Urška Hvala in Irena Trampuš.

Vljudno vabljeni!