Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licence

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja

T 031 354 123 E dragica.josar@gmail.com
Datum & čas

22/10/2022

07:15

Lokacija

hotel Vivat v Moravskih Toplicah

Poglej na zemljevidu

7.15 - 8.10

Registracija udeležencev

8.10 - 8.15

Uvodni nagovor predsednice društva

8.15 - 9.00

Sistemi vodenja kakovosti mag. Zdenka Gomboc, prof. zdr. vzg., SBMS

Kaj je sistem nasploh in kaj so sistemi kakovosti, zahteve standardov

Kakovosti, procesni pristop, ciklus nenehnih izboljšav

9.00 - 9.45

Orodja in metode za doseganje kakovosti in varnosti mag. Marija Zrim, vodja ZN v UC v SBMS

Standardi, klinične poti, kazalniki kakovosti, varnostni pogovori /vizite

9.45 -10.15

Odmor

10.15 -11.00

Varnostni zapleti z vidika zdravstvene in babiške nege dr. Suzana Šuklar zaposlena na MZ

Vzpostavitev in vodenje, izboljševanje kazalnikov kakovosti

Redni in izredni nadzori, notranja in zunanja presoja

11.00 - 11.45

Preventivni, korektivni in korekcijski ukrepi za izboljšanje kakovosti v praksi Nataša Kreft, mag. zdr.-soc. manag. pomočnica direktorja za področje ZN v SBMS.

11.45 - 12.30

Komunikacija v zdravstvu Metka Lipič Baligač, mag. zdr. nege, Vodja izobraževanja, raziskovanja in razvoja kadrov v ZBN v SBMS

Proces in načini komuniciranja, komunikacija s pacienti in svojci

Med poklicno komuniciranje, komuniciranje z javnostjo, mediacijska pisarna

12.30 - 13.15

Odmor

13.15 - 14.00

Merjenje zadovoljstva uporabnikov prim.asist. Daniel Grabar,dr.med. spec.

Pohvale/ pritožbe, pritožbene poti, reševanje pritožb in nezadovoljstva

Pobude zaposlenih

14.00 - 14.45

Obvladovanje okužb v zdravstvu Marija Kohek, M.Sc.(Austrija),dipl.m.s.

Poti širjenja okužb in preprečevanje okužb, higiena rok in ustrezna uporaba varovalnih sredstev, ukrepi standardne izolacije, obvladovanje tveganj na področju preprečevanja okužb v zdravstvu

14.45

Razprava in zaključek

Splošne informacije

Strokovno izobraževanja je iz področja obveznih in priporočenih vsebin za vse zaposlene v ZNO. Program je usklajen z obveznimi vsebinami Kakovost in varnost v zdravstvu – 17. člen Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege, UL RS 84/2014.

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 120 EUR  za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 60 EUR ).
Člani  SDMSBZT Pomurja imajo 100 % popust (razliko do polne cene kotizacije društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin).

Kotizacija se poravna po izstavljenem računu.

Prijava

Prosimo, da se prijavite najpozneje do 18. 10. 2022 preko E- prijavnice na spletni strani  Zbornice –Zveze ( omejitev prijav na 150 udeležencev).

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Dragica Jošar, dragica.josar@gmail.com ali na tel. : 031 354 123

Predsednica DMSBZT Pomurja
Dragica Jošar