Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje

E info@dmsbzt-celje.si
Datum & čas

14/10/2020

00:00

Lokacija

Dom sv. Jožef Celje

Poglej na zemljevidu

Obvestilo o spremembi lokacije:

Strokovno srečanje bo potekalo v prostorih Sv. Jožef Celje in ne na Srednji zdravstveni šoli Celje, Ipavčeva ulica 10, 3000 Celje, kot je bilo sprva predvideno.

15.00 - 15.30

Registracija

15.30 - 15.45

Nagovor in pozdrav udeležencev strokovnega srečanja Tomislava Kordiš, mag. zdr. nege, predsednica DMSBZT Celje

15.45 - 16.30

Predstavitev sistema vodenja kakovosti Mag. Maja Klančnik Gruden, prof. zdrav. vzgoje

Kaj so sistemi vodenja kakovosti

Zahteve standardov kakovosti

Strukture, procesi in izidi

Ciklus nenehnih izboljšav

16.30 - 17.00

Skrb za varnost na delovnem mestu Robert Vodušek, dipl. varn. Inž.

17.00 - 17.45

Pomen profesionalne komunikacije za učinkovito in varno prakso zdravstvene nege viš. predav. Duška Drev, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Komunikacija med zaposlenimi v zdravstveni negi

Vloga in pomen neverbalne komunikacije v zdravstveni negi

Komunikacija med izvajalci zdravstvene nege in zdravniki – pogled medicinske sestre

Medosebni odnosi v timu

17.45 - 18.00

Odmor

18.00 - 18.45

Izhodišča za izboljševanje kakovosti in varnosti v zdravstveni negi Mag. Marija Zrim, dipl. m.s.

Kazalniki kakovosti

Orodja in metode za izboljšanje kakovosti lastne prakse ZN

Protokoli in standardi ZN, klinične poti

Zdravstvena nega osredotočena na pacienta

18.45 - 19.30

Zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih storitev in zaposlenih Cvetka Jurak, zastopnik pacientovih pravic za območno enoto Celje

19.30 - 20.15

Obvladovanje z zdravstvom povezanih okužb Majda Hrastnik, dipl. m. s., mag. Alenka Petrovec Koščak, SPOBO

Poti prenosa okužb v zdravstvenih ustanovah

Higiena rok in uporaba osebne varovalne opreme

Ukrepi ob incidentu z ostrim predmetom

Ukrepi pri izolacijah

20.15 - 20.45

Strokovna napaka v zdravstveni negi kot odklon/varnostni zaplet pri zdravljenju pacienta Lidija Fošnarič, mag. zdr. nege, Leonida Perčič Šeligo, dipl.m.s.

Opredelitev strokovne napake v zdravstveni negi

Pogovori o varnosti/varnostne vizite

Redni in izredni nadzori in presoje prakse ZN

20.45 - 21.00

Zaključek seminarja in podelitev potrdil

Splošne informacije

Program strokovnega srečanja je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi in je usklajen z obveznimi vsebinami, ki jih mora vsebovati strokovno izpopolnjevanje za izpolnjen pogoj obveznih vsebin s področja »Kakovost in varnost v zdravstvu« v enem licenčnem obdobju (19. člen Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege, Ul RS št. 3/ 2016, z dne 18. 1. 2016) ter v Ul RS, št. 62/2016, z dne 30. 9. 2016 objavljenega Pravilnika o spremembah Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege).

Strokovno izpopolnjevanje sodi na področje OBVEZNIH in PRIPOROČENIH vsebin za vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi.

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 120 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50% popusta plačajo 60 EUR z vključenim DDV.

Člani DMSBZT Celje pa imajo priznan 75% popusta plačajo 30EUR v vključenim DDV, razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin. Kotizacija se plača po izstavljenem računu. V kotizacijo je všteto gradivo in organizacija učne delavnice, ter osvežitev s pijačo in prigrizkom. Člani DMSBZT Celje pa lahko dajo vlogo za kotizacijo za to izobraževanje, ki je na naši spletni strani.

Prijava

Prijave sprejemamo preko obrazca na spletni strani E-prijava

Dodatne informacije

info@dmsbzt-celje.si