Kakovost in varnost v zdravstvu – modul licenca

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor

E info@dmsbzt-mb.si
Datum & čas

19/4/2024

07:30

Lokacija

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor, Center, Industrijska cona Melje, Ulica heroja Jevtiča 5, 2000 Maribor

Poglej na zemljevidu

7.30 - 8.00

Program strokovnega srečanja

Registracija udeležencev

8.00 - 9.15

Kakovost in spremembe – stanje duha? Ksenija Pirš, mag. zdr. ved, predsednica regijskega strokovnega DMSBZT Maribor

Osnovna izhodišča kakovosti in varnosti v zdravstvu

Sistemi vodenja kakovosti

Kaj je sistem nasploh in kaj so sistemi kakovosti?

Zahteve standardov kakovosti;

Procesni pristop, ciklus nenehnih izboljšav (PDCA)

9.15 - 10.00

Orodja in metode za izboljševanje kakovosti in varnosti mag. Jožica Tomažič, univ. dipl. org

Standardi, klinične poti, protokoli, kazalniki kakovosti, MM konference, vzročno posledične analize, varnostni pogovori/ varnostne vizite

10.00 - 10.30

Odmor s pogostitvijo

10.30 - 11.15

Odkloni/varnostni zapleti v zdravstveni obravnavi z vidika zdravstvene in babiške nege Danijela Pušnik, mag. zdr. nege

Vzpostavitev in vodenje ter izboljševanje kazalnikov kakovosti

Redni in izredni nadzori in presoje (notranje in zunanje)

11.15 - 12.00

Ukrepi: sistem preventivnih, korektivnih in korekcijskih ukrepov doc. dr. Mojca Dobnik

12.00 - 12.45

Merjenje zadovoljstva uporabnikov Tamara Lubi, univ. dipl. org.

Pohvale/ Pritožbe, pritožbene poti, pomen ustreznega reševanja nezadovoljstva ali pritožb pacientov in njihovih svojcev

Mnenja in pobude zaposlenih

Mediacijska pisarna

12.45 - 13.00

Osvežujoč odmor

13.00 - 13.45

Komuniciranje v zdravstvu Ivanka Videčnik, univ. dipl. org

Proces in načini komuniciranja

Komuniciranje s pacienti in njihovimi svojci, Medpoklicna komunikacija, Komuniciranje z javnostmi

13.45 - 14.30

Obvladovanje z zdravstvom povezanih okužb : Marija Klasinc, dipl. m. s., Sabina Ratajc, dipl. m. s., EOBO

Poti širjenja okužb v zdravstvenih ustanovah in njihovo preprečevanje

Higiena rok in ustrezna uporaba varovalnih sredstev

Ukrepi standardne izolacije

Obvladovanje tveganj na področju preprečevanja z zdravstvom povezanih okužb

14.30

Zaključek seminarja s podelitvijo potrdil

Splošne informacije

Strokovno izpopolnjevanje sodi na področje OBVEZNIH vsebin za vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi.

Celodnevno izobraževanje znaša 60 € za člane Zbornice – Zveze, ter 120 € za nečlane Zbornice – Zveze, v ceno je vključen DDV. V ceno je vključena organizacija strokovnega srečanja, gradivo za udeležence, potrdilo o udeležbi, pogostitve v odmorih. Kotizacija se poravna po izstavljenem računu.

Strokovno izobraževanje je v postopku vpisa v register strokovnih izpopolnjevanj Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Odpoved prijave na izobraževanje je možna v portalu članov (velja za člane Zbornice – Zveze) ali na e-naslov kontaktne osebe strokovnega srečanja. V primeru odpovedi najkasneje štiri (4) ali več dni pred izobraževanjem, se prijavitelju povrne celotna vplačana kotizacija. V primeru odpovedi od vključno tri (3) dni pred izobraževanjem, Zbornica – Zveza zaračunava stroške v višini 50 % kotizacije. Sobote, nedelje, prazniki (dela prosti dnevi) se ne vštevajo v rok odpovedi.
S pravočasno odjavo namreč omogočite prijavo udeležencem, ki se zaradi zapolnjenih mest na izobraževanje niso mogli prijaviti.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Dodatne informacije na info@dmsbzt-mb.si