Kakovost in varnost v zdravstvu – modul licenca

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor

E info@dmsbzt-mb.si
Datum & čas

10/11/2023

07:30

Lokacija

V prostorih društva, Ulica heroja Jevtiča 5, Maribor – Melje

Poglej na zemljevidu

7.30 - 8.00

Registracija udeležencev

8.00 - 9.15

Kakovost in spremembe – stanje duha? Ksenija Pirš, mag. zdr. ved, predsednica regijskega strokovnega DMSBZT Maribor

Osnovna izhodišča kakovosti in varnosti v zdravstvu

Sistemi vodenja kakovosti

Kaj je sistem nasploh in kaj so sistemi kakovosti?

Zahteve standardov kakovosti;

Procesni pristop, ciklus nenehnih izboljšav (PDCA)

9.15 - 10.00

Orodja in metode za izboljševanje kakovosti in varnosti: mag. Jožica Tomažič, univ. dipl. org.

Standardi, klinične poti, protokoli, kazalniki kakovosti, MM konference, vzročno posledične analize, varnostni pogovori/ varnostne vizite

10.00 - 10.30

Odmor s pogostitvijo

10.30 - 11.15

Odkloni/varnostni zapleti v zdravstveni obravnavi z vidika zdravstvene in babiške nege Danijela Pušnik, mag. zdr. nege

Vzpostavitev in vodenje ter izboljševanje kazalnikov kakovosti

Redni in izredni nadzori in presoje (notranje in zunanje)

11.15 - 12.00

Ukrepi: sistem preventivnih, korektivnih in korekcijskih ukrepov doc. dr. Mojca Dobnik

12.00 - 12.45

Merjenje zadovoljstva uporabnikov: Tamara Lubi, univ. dipl. org.

Pohvale/ Pritožbe, pritožbene poti, pomen ustreznega reševanja nezadovoljstva ali pritožb pacientov in njihovih svojcev

Mnenja in pobude zaposlenih

Mediacijska pisarna

12.45 - 13.00

Osvežujoč odmor

13.00 - 13.45

Komuniciranje v zdravstvu: Ivanka Videčnik, univ. dipl. org.

Proces in načini komuniciranja

Komuniciranje s pacienti in njihovimi svojci, Medpoklicna komunikacija, Komuniciranje z javnostm

13.45 - 14.30

Obvladovanje z zdravstvom povezanih okužb: Marija Klasinc, dipl. m. s., Sabina Ratajc, dipl. m. s., EOBO

Poti širjenja okužb v zdravstvenih ustanovah in njihovo preprečevanje

Higiena rok in ustrezna uporaba varovalnih sredstev

Ukrepi standardne izolacije

Obvladovanje tveganj na področju preprečevanja z zdravstvom povezanih okužb

14.30

Zaključek seminarja s podelitvijo potrdil

Splošne informacije

Program strokovnega srečanja je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi in je usklajen z obveznimi vsebinami, ki jih mora vsebovati strokovno izpopolnjevanje za izpolnjen pogoj obveznih
vsebin s področja »Kakovost in varnost v zdravstvu« v enem licenčnem obdobju (19. člen Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege, Ul RS št. 3/ 2016, z dne 18. 1. 2016) ter v Ul RS, št. 62/2016, z dne 30. 9. 2016 objavljenega Pravilnika o spremembah Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege) ter 2. člen Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev (Uradni list RS, št. 42/17 z dne 4. 8. 2017).

Strokovno izpopolnjevanje sodi na področje OBVEZNIH vsebin za vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi.

Celodnevno izobraževanje znaša 60 € za člane Zbornice – Zveze, ter 120 € za nečlane Zbornice – Zveze, v ceno je vključen DDV. V ceno je vključena organizacija strokovnega srečanja, gradivo za udeležence, potrdilo o udeležbi, pogostitve v odmorih. Kotizacija se poravna po izstavljenem računu.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Za dodatne informacije se obrnite na info@dmsbzt-mb.si