Kakovost in varnost v zdravstvu – modul licenca

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja

T dragica.josar@gmail.com
Datum & čas

1/4/2023

07:15

Lokacija

Terme Vivat, Ulica ob igrišču 3, 9226 Moravske Toplice

Poglej na zemljevidu

7.15 - 8.10

Registracija udeležencev

8.10 - 8.15

Uvodni nagovor predsednice društva

8.15 - 9.00

Sistemi vodenja kakovosti mag. Zdenka Gomboc, prof. zdr. vzg.

Kaj je sistem nasploh in kaj so sistemi kakovosti, zahteve standardov

Kakovosti, procesni pristop, ciklus nenehnih izboljšav

9.00 - 9.45

Orodja in metode za doseganje kakovosti in varnosti mag. Marija Zrim

Standardi, klinične poti, kazalniki kakovosti, varnostni pogovori /vizite

9.45 - 10.15

Odmor

10.15 - 11.00

Varnostni zapleti z vidika zdravstvene in babiške nege dr. Suzana Šuklar

Vzpostavitev in vodenje, izboljševanje kazalnikov kakovosti

Redni in izredni nadzori, notranja in zunanja presoja

11.00 - 11.45

Preventivni, korektivni in korekcijski ukrepi za izboljšanje kakovosti v praksi Nataša Kreft, mag. zdr.-soc. manag.

11.45 - 12.30

Komunikacija v zdravstvu Metka Lipič Baligač, mag. zdr. nege

Proces in načini komuniciranja, komunikacija s pacienti in svojci

Med poklicno komuniciranje, komuniciranje z javnostjo, mediacijska pisarna

12.30 - 13.15

Merjenje zadovoljstva uporabnikov prim. asist. Daniel Grabar, dr. med. spec.

Pohvale/ pritožbe, pritožbene poti, reševanje pritožb in nezadovoljstva

Pobude zaposlenih

14.00 - 14.45

Obvladovanje okužb v zdravstvu Marija Kohek, M. Sc. (Austrija), dipl. m. s.

Poti širjenja okužb in preprečevanje okužb, higiena rok in ustrezna uporaba varovalnih sredstev, ukrepi standardne izolacije, obvladovanje tveganj na področju preprečevanja okužb v zdravstvu

14.45

Razprava in zaključek

Splošne informacije

Strokovno izobraževanja je iz področja obveznih in priporočenih vsebin za vse zaposlene v ZNO. Program je usklajen z obveznimi vsebinami Kakovost in varnost v zdravstvu – 17. člen
Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege, UL RS 84/2014
Prosimo, da se prijavite najpozneje do 26. 3. 2023 preko E- prijavnice na spletni strani Zbornice – Zveze. (omejitev prijav na 130 udeležencev)
Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 120 € za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 60 €).
Člani SDMSBZT Pomurja imajo 100 % popust (razliko do polne cene kotizacije društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin.)

Kotizacija se poravna po izstavljenem računu.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Dodatne informacije: Dragica Jošar, dragica.josar@gmail.com ali na tel.: 031 354 123